Vilkår for bruk av Nettbutikk

Oppdatert 09.04.2020

Velkommen til Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS sin nettbutikk. Vi er et norsk advokatfirma som leverer juridisk bistand til privatpersoner og små- og mellomstore bedrifter. Vi er opptatt av å være Tett På – og dette forplikter oss blant annet til å levere vår bistand på en måte som er mest mulig tilgjengelig for våre klienter. Derfor har vi laget denne nettbutikken, hvor du trygt og enkelt kan kjøpe skreddersydde juridiske tjenester levert av våre advokater og advokatfullmektiger.

Tjenestene vil leveres som alminnelige advokatoppdrag, underlagt den samme faglige kvalitet og individuelle oppfølging som du vil forvente av våre tjenester forøvrig. Den eneste forskjellen er at tjenestene bestilles, betales og leveres digitalt.

For all bruk av vår nettbutikk gjelder de følgende vilkårene.

 1. 1. DEFINISJONER

Der vi i disse vilkårene bruker “Advokatfirmaet” “vi”, “vår”, “vårt” eller “oss” så mener vi Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS. Med “deg”, “du” “Kjøper” eller “bruker” så mener vi alle besøkende, brukere og de som foretar kjøp i vår nettbutikk. Når vi henviser til disse vilkårene samlet bruker vi begrepet “Vilkårene”.

 1. 2. GODKJENNING AV VILKÅR

De følgende vilkårene dekker din bruk og tilgang til vår nettbutikk, herunder de produkter, tjeneste som selges gjennom løsningen (samlet kalt “Tjenesten”).

 1. 3. HVEM KAN BRUKE TJENESTEN

Tjenesten kan benyttes av privatpersoner eller bedrifter.

Når du benytter denne Tjenesten som privatperson samtykker du til Vilkårene slik de til enhver tid er angitt her. Ved kjøp via Tjenesten bekrefter og innestår du for at du er 18 år eller eldre, myndig og har full juridisk rett til å inngå avtale med en annen part.

Når du benytter denne Tjenesten på vegne av en bedrift samtykker på vegne av bedriften til Vilkårene slik de til enhver tid er angitt her. Ved å gjøre kjøp i bedriftens navn innestår du for å kunne inngå avtale på bedriftens vegne, samt at Tjenesten skal benyttes i bedriftens næringsvirksomhet.

 1. 4. ENDRING AV VILKÅR

Vi har til enhver tid rett til å endre Vilkårene. Vi vil gi varsel om dette i form av å endre datoen for vilkårene øverst på denne siden. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter at endringene har blitt gjort vil bekrefte din aksept av de endrede vilkårene. Vi oppfordrer deg til å sjekke vilkårene på jevnlig basis for å forstå de vilkårene som gjelder for din bruk av Tjenesten. Dersom du ikke er enig i de endrede vilkårene, må du slutte å bruke Tjenesten.

 1. 5. ADVOKATFIRMAETS ANSVAR

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS er et norsk advokatfirma. Alle våre advokater og advokatfullmektiger har bevilgning eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige er også medlem av Den Norske Advokatforening, og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

For øvrig vil all vår bistand ytes i henhold til Regler for God Advokatskikk (RGA).

Tjenesten omfatter ikke skatte- og avgiftsrettslige rådgivning, og omfatter bare rettsspørsmål underlagt norsk rett.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til. Advokatfirmaet er heller ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. 

Som advokater er vi ansvarlig for den bistand som ytes i Tjenesten i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet.

 1. 6. ETABLERING AV OPPDRAG

Ved alle nye bestillinger vil vi gjennomføre et såkalt konfliktsøk, for å sikre at det nye oppdraget ikke kommer i konflikt med selskapets øvrige klientforhold. Dette konfliktsøket blir gjort på bakgrunn av de opplysninger du har gitt i bestillingen. Dersom det avdekkes en konflikt som hindrer oss i å påta oss oppdraget vil du bli kontaktet med informasjon om dette, bestillingen vil bli kansellert. Dersom betaling allerede er gjennomført vil denne bli refundert.

Som advokatfirma er vi også underlagt Hvitvaskingsloven. Ved alle nye bestillinger som faller inn under lovens virkeområde vil vi derfor også rutinemessig gjennomføre identifikasjonskontroll av deg som klient. I en del tilfeller pålegger Hvitvaskingsloven oss å melde fra til Økokrim om transaksjoner der det er mistanke om at disse kan knyttes til utbytte fra straffbare handlinger eller til forhold som rammes av straffeloven §§ 147 og 147 b.

 1. 7. BEHANDLING AV INFORMASJON

Alle våre medarbeidere er underlagt diskresjonsplikt etter Forskrift om regler for god advokatskikk, lovbestemt taushetsplikt og lov om personvern. Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig.

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget samtykker klienten til at frivillig avgitte personopplysninger, herunder også sensitive personopplysninger om det er nødvendig, behandles av advokatfirmaet i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglig leder. Se også om behandling av personopplysninger i advokatfirmaets personvernerklæring: https://www.fbadvokat.no/personvern 

I tillegg til personvernerklæring henvist til rett ovenfor, gjør vi derfor oppmerksom på at det rettslige grunnlaget for behandling av personvernopplysninger i nettbutikken er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke) og b (avtale).

Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.  

Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag. 

 1. 8. TJENESTENS INNHOLD

8.1. Generelt

Formålet med Tjenesten er å gjøre juridisk bistand tilgjengelig for privatpersoner og små- og mellomstore bedrifter på en forutsigbar og effektiv måte levert via elektroniske løsninger. Tjenesten leverer tradisjonell advokatbistand på en ny måte.

Tjenesten inneholder en rekke juridiske produkter som er grundig beskrevet. Produktene kjøpes til fast pris og leveres i henhold til den beskrivelse, og innenfor de avgrensninger som er angitt i nettbutikken. Produktene vil normalt være satt sammen av et innledende videomøte hvor advokaten svarer på spørsmål og innhenter nødvendige opplysninger for å kunne levere det beskrevne produktet. Deretter utarbeides de beskrevne dokumentene i tråd med den informasjon som er innhentet og omforent i videomøtet. Dokumentene leveres deretter elektronisk til kunden. 

8.2. Rettigheter til innholdet

Tjenesten og dens originale innhold, egenskaper og funksjoner er og vil forbli vår eksklusive eiendom, inkludert alle immaterielle rettigheter tilknyttet Tjenesten, inkludert software og kildekode, inkludert, men ikke begrenset til patenter, åndsverk, designrettigheter og varemerker. Tjenesten er beskyttet av åndsverksloven, varemerkeloven, markedsføringsloven og annen lovgivning både i Norge og andre land. Våre varemerker og andre kjennetegn kan ikke benyttes i tilknytning til noe annet produkt eller tjenester uten vårt skriftlige samtykke.

Ingenting i disse Vilkårene skal bli tolket som en overføring av slike rettigheter, verken helt eller delvis. Dersom Tjenesten på noen måte skulle kreve at vi må bruke immaterielle rettigheter som du eller noen du er ansvarlig for eier, gir du oss tillatelse til å bruke slike rettigheter for dette formålet så lenge Tjenesten tilbys deg.

8.3. Oppdatering av Tjenesten

Vi oppdaterer og endrer konstant vårt tilbud av produkter og tjenester innenfor Tjenesten. Produkter som er tilgjengelig via Tjenesten kan ved enkelte tilfeller være feilpriset eller inneha upresis beskrivelse, være utilgjengelig, og vi kan ha forsinkelser i oppdatering av informasjon på Tjenesten og i vår markedsføring på andre nettsider. Vi garanterer av denne grunn ikke for nøyaktigheten av noen informasjon, inkludert priser, bilder av produkter, spesifikasjoner, tilgjengelighet eller tjenester. Vi reserverer oss retten til å endre eller oppdatere informasjon og til å rette opp feil, upresisheter eller unnlatelser, når som helst og uten varsel.

8.4. Tjenestens tilgjengelighet

Tjenesten kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av oppdateringer eller tekniske problemer. Du forstår og samtykker i at det kan forekomme avbrudd i Tjenesten og din tilgang til bruk av Tjenesten på grunn av omstendigheter både innenfor vår kontroll, slik som rutinemessige vedlikehold, og utenfor vår kontroll, slik som nedetid på noen av software tjenester vi bruker for å drifte Tjenesten. I den grad det er praktisk mulig vil vi forsøke å gi informasjon om slike begrensninger i tilgjengelighet på forhånd.

Verken vi eller våre samarbeidspartnere garanterer at

a) Tjenesten fungerer uavbrutt, sikkert eller at den er tilgjengelig til hvilket helst tidspunkt eller lokasjon;

b) at feil eller mangler vil bli korrigert,

c) at Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller at

d) resultatet av å bruke Tjenesten vil møte dine kriterier eller krav.

8.5. Ingen garantier for hvilket innhold som er tilgjengelig

Vi garanterer ikke at noe innhold blir gjort tilgjengelig på Tjenesten. Vi forbeholder oss retten til, men er ikke forpliktet til,

a) å fjerne, redigere og/eller endre noe innhold etter vårt eget skjønn, når som helst og uten varsel uavhengig av grunn.

b) fjerne eller blokkere alt innhold fra Tjenesten.

Vi er under ingen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at Tjenesten ikke kan brukes som forutsatt.

8.6. Endringer i Tjenesten og tilbakemeldinger

For å sikre våre klienter et oppdatert tilbud vil tjenesten være i kontinuerlig utvikling.

Ved å gi oss tilbakemeldinger på e-post, chat eller på annen måte, slik som forslag til forbedringer, anbefalinger eller funksjoner (samlet “Tilbakemeldinger”) du ønsker i Tjenesten, gir du oss tillatelse til å bruke, reprodusere, utføre, vise, distribuere, tilpasse, modifisere, eller lage nye verk eller på annen måte utnytte slike Tilbakemeldinger kommersielt eller ikke-kommersielt. Merk at slike Tilbakemeldinger verken regnes som konfidensielle eller proprietære.

 1. 9. DIN BRUK AV TJENESTEN

9.1. Hva du samtykker til

Ved å bruke Tjenesten samtykker du til disse Vilkårene og forplikter deg til å overholde disse.

Du har ikke rett til å reprodusere, distribuere, lage konkurrerende verk fra, offentlig vise, offentlig utføre, lisensiere, selge og/eller videreselge innhold, programvare, produkter og/eller tjenester hentet fra/og eller gjennom Tjenesten uten uttrykkelig forutgående skriftlig tillatelse fra oss. Verken Vilkårene eller din tilgang til og/eller bruk av Tjenesten overfører noen rettighet, tittel og/eller interesse i immaterielle rettigheter tilknyttet Tjenesten til deg.

9.2. Ditt ansvar ved bruk av Tjenesten

Du bruker Tjenesten på eget ansvar. Alle råd, veiledninger og / eller dokumenter som leveres gjennom Tjenesten gis på bakgrunn av informasjon innhentet fra deg gjennom bestillingen og gjennom dialog mellom deg og vår advokat / advokatfullmektig. Du er selv ansvarlig for at den informasjon du gir er korrekt og fullstendig. Eventuelle feil som oppstår som følge av at vi har fått uriktig eller ikke fullstendig informasjon kan Advokatfirmaet ikke holdes ansvarlig for. Dette gjelder også eventuell forsinkelse, eller behov for endring / retting som oppstår på dette grunnlag.

Dersom du velger å gjøre endringer i dokumenter som leveres gjennom Tjenesten, vil dette kunne medføre at produktet ikke får den ønskede virkning. Vi er ikke lenger ansvarlig for dokumentets innhold, og / eller at dokumentet har ønsker virkning etter at det er gjort endringer i dokumentet.

9.3. Pris

Aller produkter som selges i Tjenesten oppgis som fast pris for produktet slik det er beskrevet og avgrenset.

For produkter som selges i forbrukerdelen av nettbutikken oppgis alle priser inklusive merverdiavgift.

For produkter som selges i bedriftsdelen av nettbutikken oppgis alle priser eksklusive merverdiavgift. Mva legges da til prisen under betaling.

9.4. Lagring av innhold

Når du kjøper et dokument via Tjenesten, vil du få dette oversendt elektronisk for signering og egen oppbevaring og eventuell videre bruk. Du vil sammen med dokumentet motta en veiledning for hvordan dokumentet skal signeres, oppbevares og brukes. Du er heretter selv ansvarlig for oppbevaring av dokumentet. Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS garanterer ikke for oppbevaring av dokumentet etter at dette er overlevert.

For enkelte dokumenter vil vi som en del av Tjenesten tilby deg å signere dokumenter digitalt. Slik signering endrer ikke ovennevnte oppbevaringspolicy.

9.5. Begrensninger for din bruk

Du er ansvarlig for å sikre at din tilgang til og bruk av Tjenesten er i samsvar med alle lover, regler og forskrifter som du er bundet av.

Tjenestene tilbys individuelt til den person eller den bedrift som er oppført i bestillingen. Bestillinger kan ikke benyttes av andre, og kan heller ikke overdras til andre.

Med unntak av det som er spesifisert over rundt bruk av Tjenestene, kan du ikke

a) modifisere, lage lignende verk av, demontere og/eller reversere hele eller deler av Tjenesten;

b) selge, leie, lease, distribuere, tildele, overføre, lisensiere og/eller kommersielt utnytte Tjenestene, herunder er videresalg av noen del av Tjenesten strengt forbud;

c) ramme inn eller lagre varemerke, logo og/eller annen del av Tjenesten;

d) bruke metatagger og/eller annen “skjult” tekst ved å bruke noe varemerke, navn, logo og/eller annen del av Tjenesten som fremgår av Tjenesten;

e) bruke hvilken som helst manuell og/eller automatisert programvare, enheter og/eller andre prosesser (inkludert, men ikke begrenset til roboter, skrapere, gjennomsøkere, avatarer, data mining verktøy eller lignende) for å “skrape” og/eller laste ned data fra sider som finnes i Tjenesten, med det unntak at vi gir operatører av offentlige søkemotorer en begrenset rett til å bruke edderkopper til å kopiere materiale fra Tjenesten med det eneste formål og utelukkende i den grad det er nødvendig for å lage en offentlig tilgjengelig søkbare indeksering for innholdet, men ikke cacher eller arkiver av slike. Denne tillatelsen kan når som helst tilbakekalles;

f) bruke og/eller få tilgang til Tjenesten for å bygge et lignende og/eller konkurrerende nettsted, produkt og/eller tjeneste;

g) kopiere, reprodusere, distribuere, laste ned, vise, postere og/eller overføre deler av Tjenesten i noen form eller måte;

h) fjerne og/eller ødelegge opphavsrettsvarsler og/eller andre merkede merknader som finnes på eller i Tjenesten;

i) iverksette tiltak som pålegger eller kan pålegge (som bestemt av oss etter vårt eget absolutte skjønn) en urimelig og/eller uforholdsmessig stor belastning på vår eller våre tredjepartsleverandørers infrastruktur;

j) kjøre hvilken som helst form for autosvar og/eller spam på Tjenesten;

k) bruke Tjenesten til ethvert ulovlig formål og/eller krenke noens rettigheter, statlig eller internasjonal lov, oppførselsregler og/eller andre retningslinjer som kan være aktuelle for Tjenesten som leveres;

l) få tilgang til, lagre, distribuere eller overføre virus, malware eller annet skadelig materiale i løpet av din bruk av Tjenesten; og/eller m) gjøre funksjonaliteten i Tjenesten tilgjengelig for flere brukere på noen måter, inkludert, men ikke begrenset til distribusjon av Tjenesten eller ved å laste opp Tjenestene til et nettverk og/eller fildelingstjeneste og/eller gjennom noen hosting, leverandør av applikasjonstjenester og/eller annen type Tjeneste.

Du vil overholde de tekniske begrensninger på Tjenesten som tillater deg å bruke Tjenesten kun på visse måter. All uautorisert bruk av Tjenesten avslutter rettighetene gitt av oss i henhold til Vilkårene, og all ulovlig bruk vil bli anmeldt.

9.6. Elektronisk kommunikasjon

Ved å bruke Tjenesten, samtykker du til å motta kommunikasjon relevant for din bruk av Tjenesten elektronisk. Du er enig i at kommunikasjon mellom oss og deg vil skje elektronisk, enten ved at du bruker Tjenesten, sender oss e-post eller chatter med oss, eller ved at vi publiserer beskjeder på Tjenesten eller kommuniserer med deg via e-post.

 1. 10. GJENNOMFØRING AV KJØP I NETTBUTIKKEN

9.1. Betaling

Dersom du ønsker å kjøpe et produkt eller tjeneste som er gjort tilgjengelig gjennom Tjenesten vil du bli spurt om å gi informasjon relevant til kjøpet ditt, inkludert, men ikke begrenset til ditt kredittkortnummer, utløpsdatoen på ditt kredittkort, faktureringsadresse og hvilken e-postadresse produktet skal sendes til.

Ved å gi oss denne informasjonen, gir du oss rett til å gi informasjonen videre til tredjeparter for det formål å gjennomføre betaling av kjøpet.

Vi forbeholder oss retten til å nekte eller kansellere din bestilling dersom vi mistenker at transaksjonen innebærer svindel, uautorisert bruk eller en ulovlig transaksjon.

Alle priser på Tjenesten er oppgitt i norske kroner. Når du gjennomfører et kjøp, vil beløpet bli trukket av ditt kredittkort samme dag.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS mottar betaling via debet- og kredittkort. Vi betaler det gebyr som kreves fra betalingsformidler. Du betaler selv eventuelle andre gebyrer, som din egen kortutsteder skulle kreve utover dette.

9.2. Leverandør av betalingstjenester

Betaling skjer ved at du oppgir kortinformasjonen din gjennom en tilknyttet ekstern betalingstjeneste. Betalingstjenesten krypterer kortinformasjonen din, og den lagres ikke av oss. Hvis betaling er sen eller ufullstendig har vi rett til renter ved forfalt betaling i samsvar med gjeldende lover og regler.

9.3. Oppgi korrekt informasjon

For å gjøre kjøp i Tjenesten må du oppgi kontaktinformasjon. Du er selv ansvarlig for at informasjonen du oppgir er korrekt.

Når du har gjennomført betaling, vil det digitale produktet du har kjøpt bli levert uten merkostnader til den epostadresse du har oppgitt innen kort tid. Dersom en forsinket eller manglende levering beror på noe som skyldes deg, slik som at du har oppgitt feil e-postadresse, er vi ikke ansvarlige for det. Du er ansvarlig for å kontrollere produktet når du mottar det, og taper din rett til å reklamere dersom du ikke sier fra til oss med en gang du oppdager noe feil eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen, senest 7 dager etter mottakelse av produktet.

9.4. Ingen angrerett

Ved bruk av Tjenesten som forbruker gir du forhåndssamtykke til at angreretten bortfaller, jf. Anggerettloven § 22 første ledd bokstav c. Ved bruk av Tjenesten som næringsdrivende gjelder ikke Angrerettloven.

Det gjelder dermed ingen angrerett for kjøp gjennom Tjenesten.

 1. 11. KLAGE

Dersom du som klient er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres du til straks å ta dette opp med oss ved bruk av vår “Kontakt” side. Vi vil løpende behandle innkomne henvendelser. 

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat. 

 1. 12. TOLKNING AV VILKÅR OG VERNETING

Disse Vilkårene skal tolkes i samsvar med norsk lov.

Selv om vi ikke skulle håndheve enkelte av disse Vilkårene skal dette ikke anses for at vi har avstått fra slik håndhevelse. Dersom noen av disse Vilkårene er ugyldige eller ikke kan håndheves, skal likevel de resterende Vilkårene bestå. Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss for Tjenesten, og går foran og erstatter alle eventuelle tidligere avtaler vi har hatt i tilknytning til Tjenesten.

Eventuelle konflikter eller uenigheter mellom partene skal søkes løst gjennom dialog. Dersom situasjonen ikke blir avklart med dialog innen rimelig tid kan søksmål reiser for Asker og Bærum tingrett.

 1. 13. KONTAKT

Dersom du har spørsmål til oss om Vilkårene, kan du ta kontakt med oss via vår “Kontakt” side.