Viktig endring i regler om avkortning i arv

FB_foto_22-kopi-scaled

I løpet av livet kan arvelater gi gaver eller økonomiske bidrag til sine arvinger. De litt større ytelsene betegnes ofte som «forskudd på arv», med en forventning om at det skal hensyntas ved arveoppgjøret. Likhetstanken er grunnleggende i norsk arverett og var etablert allerede ved gulatingslovene, og ønsket om å behandle arvingene likt betegnes som en alminnelig rettsfølelse i samfunnet.

Begrepet «forskudd på arv» finnes ikke i arveloven, men det finnes regler om avkortning i arv. Avkortning i arv vil si at det ved arveoppgjøret skal tas hensyn til verdien av de økonomiske ytelsene som har blitt gitt, slik at arvingene kommer likt ut.

Mottakeren avgjør om han vil motta ytelsen eller ikke

Den nye arveloven (2019-loven) trer i kraft 1. januar 2021, og med det vil en ny bestemmelse om avkortning i arv komme til anvendelse. En viktig endring i den nye loven er at det er krav om at avkortning i fremtidig arv er satt som en betingelse ved ytelse av økonomisk verdi, jf. 2019-loven § 75. Arvelater må med andre ord informere mottaker på ytelsestidspunktet dersom ytelsen skal avkortes i fremtidig arv, slik at mottakeren kan velge om han ønsker å motta ytelsen på gitte vilkår eller avslå den.

Må avklares før 31. desember 2020

I den någjeldende arveloven (1972-loven) kan arvelater fastsette avkortning i arv lenge etter at selve ytelsen er overført. Denne muligheten forsvinner ved ikrafttredelse av 2019-loven. Overgangsreglene i 2019-loven § 180 sjette ledd sier at den nye avkortningsbestemmelsen gjelder «når avtalen inngås eller disposisjonen foretas etter lovens ikrafttredelse». Med andre ord må arvelater sette et vilkår om avkortning før 31. desember 2020 dersom han ønsker at gaven skal avkorte et fremtidig arveoppgjør.

Problemstillingen belyses ved et eksempel:

Ola og Kari har to sønner; Mats og Petter. Når Ola og Kari skal flytte i leilighet selger de eneboligen sin for en symbolsk sum til Mats som venter barn. Dette innebærer at Mats har fått en «gave» av foreldrene. Petter får ikke tilsvarende, og gaven er ikke betegnet som «forskudd på arv».

Dersom Ola og Kari ikke setter som vilkår før 31. desember 2020 at verdien av gaven til Mats skal avkortes ved fremtidig arv, vil Mats ha fått betydelig mer enn sin bror Petter. Det Ola og Kari etterlater seg fordeles likt mellom brødrene i et arveoppgjør, men ettersom Mats har fått en betydelig verdi tidligere vil han totalt sett ha fått mer enn sin bror.

Dersom Ola og Kari setter som vilkår før 31. desember 2020 at verdien av gaven til Mats skal avkortes ved fremtidig arv, vil verdien av gaven trekkes fra Mats sin del av boet slik at brødrene likestilles ved et fremtidig arveoppgjør.

Bør vilkåret gjøres skriftlig?

Det er ikke et krav i 2019-loven at vilkåret må være skrevet ned, men det «bør» være skriftlig og vilkåret «bør» være gjort kjent for de andre arvingene, jf. § 75 første ledd.

Gaver som ble betegnet som «forskudd på arv» på ytelsestidspunktet vil ikke berøres av de nye reglene. Dersom dette ikke er skriftlig avklart allerede, kan det med andre ord være en rimelig forsikring å ha dette nedskrevet før årsskiftet for å unngå fremtidig konflikt ved arveoppgjøret.

Arveplanlegging

Det kan være lurt å ta en gjennomgang av eventuelle testamenter og tidligere gitt forskudd på arv før den nye arveloven trer i kraft. På den måten vet du at alt er i tråd med den nye arveloven slik at arven etter deg fordeles på den måten du ønsker og ikke skaper unødig strid mellom arvingene.

Har du spørsmål om arv eller ønsker hjelp til å nedtegne en skriftlig erklæring om avkortning i arv?

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård er alltid tett på!

Ta kontakt for en uforpliktende prat!