Varemerkerettigheter – Hvordan sikre virksomhetens immaterielle verdier – Del III

FB_foto_22-kopi-scaled

Hva er et varemerke?

Et varemerke er navnet som en tilbyder setter på en vare eller tjeneste, og skal tjene til å identifisere dennes kommersielle opphav. Hovedformålet, slik det er formulert i rettspraksis, er at en forbruker kan gjenkjøpe en vare han er fornøyd med, og unngå en han er misfornøyd med. 

Enda mye viktigere er likevel at varemerket selvsagt også er bærer av de verdiene som bedriften legger i de produktene som markedsføres under de ulike kjennetegnene. Det er bedriften som må fylle varemerket sitt med positive konnotasjoner og sørge for at merket får en slik status i omsetningskretsen at det anses som en merkevare. En merkevare er en vare som utmerker seg innenfor sin kategori, og som dermed oppnår et mersalg som følge av de verdiene kunden automatisk forbinder med varekjennetegnet. 

Hvor lenge gjelder en varemerkeregistrering?

En varemerkeregistrering kan fornyes hvert 10. år et uendelig antall ganger og er altså i prinsippet evigvarende.

Varemerkeregistrering

Når Patentstyret mottar en søknad om varemerkeregistrering, foretas først en vurdering av om merket er særpreget. Det vil si om det i seg selv er egnet til å angi kommersiell opprinnelse, og om det er beskrivende. De beskrivende merkene vil bli oppfattet som en angivelse av egenskaper ved den eller de aktuelle varene, typisk deres art, innhold eller formål. Merket «FOLKEADVOKATEN» kan ikke registreres for advokattjenester, og merket «KATAMARAN» kan ikke registreres for båter. I begge tilfeller angir merkene de aktuelle produktenes art. Slagordet «NORGES BESTE!» vil bli nektet registrert fordi det bare vil bli oppfattet som et rosende reklameutsagn av generell karakter og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. 

Patentstyret vurderer også om varemerket kan være villedende. Det kan være fordi kundene kan komme til å tro at varene som er solgt under merket, har en annen geografisk opprinnelse enn de egentlig har, jf. for eksempel «STOCKHOLMSØL» for øl som tilvirkes i Oslo. Merket «STJERNESJOKOLADE» vil også kunne bli ansett som villedende for produkter som ikke inneholder sjokolade. 

Endelig foretar Patentstyret en vurdering av om det søkte merket, når det benyttes for de spesifiserte varene det er søkt registrert for, er egnet til å forveksles med tidligere registrerte varemerker. Vurderingen er om kunden, som har det eldste merket i sitt minne, når han møter det nye merket vil tro at det stammer fra samme foretak (direkte forveksling), eller at det eksisterer et kommersielt fellesskap mellom de ulike foretakene (indirekte forveksling).

Et registrert varemerke gir innehaveren enerett til kommersiell utnyttelse av identiske eller lignende merker for identiske eller lignende varer. Det vil si at eksempelvis merket «HAVTOR» kan registreres for rederivirksomhet selv om det identiske merket «HAVTOR» allerede er registrert for frisørtjenester eller musikkinstrumenter. Det kan også aksepteres selv om merket «LAVATOR» tidligere er registrert for rederivirksomhet. 

Årsaken er at en gjennomsnittsforbruker som etter rettspraksis anses for å være «alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert» ikke vil ta feil av kjennetegnene eller tro at det er noen kommersiell forbindelse mellom dem. Graden av likhet mellom kjennetegnene på den ene siden og mellom varene på den andre fungerer i et samspill, slik at en høy grad av kjennetegnslikhet fordrer ganske stor avstand mellom varene, mens svært like eller identiske varer fordrer god avstand mellom merkene. 

Merk altså at både særpregs- og forvekselbarhetsvurderingen gjøres i lys av de spesifikke varene og tjenestene merket er søkt registrert for. Dette innebærer at korrekt utfylling av en fornuftig varefortegnelse er av vesentlig betydning for om merket blir antatt til registrering eller ikke. Våre advokater har en høy grad av kompetanse på dette området. 

Varemerke og kommunikasjon

De to tegnene TM og R plassert til høyre for et varemerke har i seg selv ingen spesiell rettslig betydning i Norge. Det første står for Trade Mark, og angir at det aktuelle ordet/uttrykket/logoen benyttes som varekjennetegn. Det siste står for «Registered Trade Mark» og skal kun benyttes i forbindelse med registrerte merker. 

Det kan likevel ofte være av vesentlig betydning at hele organisasjonen har et bevisst forhold til hvordan et varemerke benyttes. Det sentrale er at det i all kommunikasjon gis til kjenne at merket er et varekjennetegn, det skal skrives med stor forbokstav, og gjerne med TM og R der det passer. Dersom man slurver med dette, kan man i verste fall risikere å lide samme skjebne som Maarud gjorde med varemerket Potetgull. 

Potetgull hadde eksistert som Maaruds varemerke i over 80 år, og ingen andre produsenter hadde noen gang kalt sitt produkt noe lignende. Likevel kom lagmannsretten til at merket hadde degenerert, blitt en fellesbetegnelse for chips, og merket ble derfor slettet fra registeret. Artikkelforfatteren hadde (den litt utakknemlige) jobben med å føre saken for Maarud. Det finnes en lang rekke slike eksempler i språket: Linoleum, termos, nylon, trampoline og heroin er alle tidligere stolte varemerker som nå vansmekter som simple fellesnavn i ordbøkene. Faren er særlig stor for «first mover»-produkter og produkter basert på patentert teknologi, da merket fort blir ensbetydende med produktkategorien. «Segway» og «Rollerblades» er eksempler på merker som har levd (og lever) farlig. 

Frøysaa & Bjørkgård har unik spisskompetanse på immaterialrettslige spørsmål og kan bistå våre klienter med alle aspekter knyttet til registrering, forvaltning og håndhevelse av varemerkerettigheter nasjonalt og internasjonalt. Herunder håndterer vi alle spørsmål om tollbeslag og ulovlig parallellimport.

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!