Utleiers plikter

Et par som tar i mot nøkler

Vet du hva dine plikter er som utleier?

Som utleier har man flere plikter enn å stille leieobjektet til disposisjon i samsvar med avtalen, selv om dette selvfølgelig er det viktigste. I løpet av en leieperiode har både utleier og leietaker forskjellige plikter, og det er utleiers plikter jeg det vil gjøres rede for nedenfor.

Det er husleieloven som regulerer husleieforhold. Loven er ufravikelig når det er tale om bruksrett til husrom mot vederlag (boligleie).

For at loven skal være ufravikelig må derfor hensikten med leieavtalen være at leietakeren skal bo der.

Som utleier er det viktig å være klar over at man har gitt leietakeren eksklusiv bruk til husrommet, og det krever leietakerens samtykke for å ta seg inn i husrommet. Leietaker plikter å gi utleier tilgang til husrommet ved forskjellige anledninger.

En av pliktene husleieloven oppstiller er utleiers plikt til å opprettholde vanlig ro og orden i eiendommen.

Utleier plikter også å holde utleid husrom og eiendommen for øvrig i den stand som leietaker har krav på etter husleieloven og avtalen.

Utleier plikter å besørge at husrommet er mangelfritt i forhold til avtalen, og dersom leietaker varsler om en feil som utleier hefter for –så må utleier rette opp i dette snarest.

Utover dette har utleier en vedlikeholdsplikt. Vanlig praksis er likevel at utleier avtaler seg bort fra denne vedlikeholdsplikten, så det kan være lurt å se igjennom leieavtalen før man eventuelt retter et krav mot den andre parten i leiekontrakten.

Misligholder utleier sine plikter vil leietakeren oftest kreve at utleier retter mangelen eller gir avslag i husleien. Er misligholdet av vesentlig karakter kan leietakeren kreve at avtalen heves, samt erstatning.

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !

Ta kontakt med oss

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer. Ta kontakt med oss for en uformell prat.