Styremedlemmers erstatningsansvar

Styremedlemmers-erstatningsansvar

Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene de siste årene. En gjennomgang viser at dommene konkluderer med ansvar for styremedlemmene i langt over halvparten av sakene. Mye tyder på at saker for domstolene bare er toppen av isfjellet.

Det er grunn til å anta at den høye suksessraten for de som krever erstatning fra styremedlemmer medvirker til økning i antall saker. Andre mulige forklaringer til utviklingen kan være at styrets ansvar er klarere definert i aksjeloven, og at det generelt har blitt økt oppmerksomhet om styrets oppgaver og ansvar. Mange ansvarssaker kommer i kjølvannet av konkursbehandling i selskaper. Svært mange av disse konkursboene er tomme og ender uten dekning til kreditorene. Dette kan også medvirke til at flere kreditorer i økende grad krever erstatning fra styremedlemmer for å redusere sine tap.

Styreansvaret ovenfor selskapets kontraktsparter

Spørsmålet om styremedlemmenes personlige erstatningsansvar kommer i praksis særlig på spissen ved sviktende økonomi i selskapet. spørsmålet er om og når man er forpliktet til å opplyse om sviktende økonomi til selskapets kontraktsparter, og om styremedlemmene er erstatningsansvarlig dersom kontraktskreditorene ikke informeres av selskapet.

Også når selskapet opplever sviktende økonomi, har styret et handlingsrom. Dette er presisert av Høyesterett slik allerede i Rt 1991 s. 119 med henvisning til dansk juridisk teori:

«En virksomhets ledelse er imidlertid berettiget til at kæmpe for at bevare selskabet og for å undgå betalingsstandsning og konkurs, sålænge der er en rimelig chanse for, at dette kan lykkes, og ledelser i denne situasjon er blevet frifundet, også i tilfælde hvor håbet om at selskabet kunne ride stormen af, måtte betegnes som spinkelt, men dog ikke helt urealistisk…»

Det er avgjørende forskjell på hvorvidt det inntrer informasjonsplikt for selskapet, og selskapets eventuelle erstatningsansvar ovenfor sin kontraktspart for brudd på informasjonsplikten, og styremedlemmene personlige erstatningsansvar ovenfor kontraktsparten.

Høyesterett har behandlet dette i 2017. Dommen gir veiledning for hvordan selskapets ledelse kan og bør opptre overfor kreditorene når økonomien vakler.

Høyesterett åpner også for at styret har et handlingsrom, til tross for sviktende økonomi som kan ende med tap for kreditorer. Høyesterett peker også på at

«det ikke gjelder et én-til-én-forhold mellom selskapets kontraktsrettslige informasjonsplikt og ledelsens personlige ansvar overfor den kreditoren som måtte lide et tap som følge av at selskapets informasjonsplikt ikke er etterlevd.»

Av særlig interesse for handlingsrommet fremheves fra Høyesteretts dom:

«Ledelsen i aksjeselskap som kommer i økonomiske vanskeligheter settes lett under et krysspress: Hensynet til kreditorene kan tilsi at ledelsen kaster kortene for å avverge ytterligere tap. For aksjeeierne, ansatte, samarbeidspartnere, lokalsamfunnet og samfunnsøkonomien, vil det imidlertid kunne være om å gjøre at ledelsen kan fortsette å arbeide for å få bedriften over kneiken og sikre fortsatt drift. Løser det seg, vil dette også komme kreditorfellesskapet til gode.»

Dommen viser imidlertid på en tydelig måte at handlingsrommet forutsetter godt dokumentert styrearbeid, at aksjelovens plikter er oppfylt, og at regnskapene er riktig å a jour. Dersom dette ikke er fullstendig på plass har ikke styret grunnlag for å foreta kvalifiserte og forsvarlige vurderinger.

Særlig når det gjelder ansvar for opplysningssvikt om sviktende økonomi ovenfor kontraktskreditorer, vil temaer som økono0misk tap, årsakssammenheng, skadelidtes medvirkning og aksept av risiko få stor betydning.

Det kan være krevende å sannsynliggjøre hvordan kontraktsparten ville håndtert eventuelle opplysninger. På samme måte må det sannsynliggjøres hvordan den økonomiske stillingen hadde utviklet seg uten den aktuelle kontrakten. Det sentrale spørsmålet er hva det alternative hendelsesforløp for øvrig hadde vært forutsatt opplysninger og oppfyllelse av de formelle pliktene i aksjeloven ellers.

Våre råd

Økt fokus på formelt styrearbeid

Vårt inntrykk av rettspraksis er at når det først er konstatert ansvarsgrunnlag, er det en tendens til at økonomisk tap og årsakssammenheng ofte behandles overfladisk eller ikke i det hele tatt.

Derfor helt avgjørende å innrette styrearbeidet slik at aksjelovens plikter oppfylles. For er det først brudd på pliktene, er veien kort til erstatningsansvar slik rettstilstanden er nå.

I mange små og mellomstore bedrifter ser vi imidlertid at det med fordel kunne vært større fokus på formelt styrearbeid og tettere oppfølging.

Struktur for styrearbeidet og eksterne kompetente styremedlemmer

For en del SMB-bedrifter kan hyppige formelle styremøter med innkallinger, agendaer, referater, instrukser, rapporteringer og ajour føring av regnskaper fremstå som så ressurskrevende at det nedprioriteres. Styrearbeidet må innrettes og tilpasses virksomheten slik at ressursbelastningen står i forhold til nytten. For mange vil det være fornuftig å gå til anskaffelse av et systembasert verktøy for styrearbeidet. I den forbindelse er det også mange virksomheter som oppnår god nytte av å engasjere eksterne kompetente styremedlemmer.

Styreansvarsforsikring

I forbindelse med erstatningsansvaret nevnes at mange virksomheter tegner styreansvarsforsikring for sine styremedlemmer. Slik forsikring kan være fornuftig for å redusere risikoen for et personlig ansvar, slik at styremedlemmet kan konsentrere seg om virksomhetens anliggende fremfor å være redd for eget potensielle ansvar.

Vår kompetanse er verdi for deg

Vi har bred erfaring med styrearbeid og styreansvarsaker.

Vi gir løpende rådgivning om hvordan styrearbeidet bør innrettes, og vi påtar oss oppdrag som styremedlemmer. Vi bistår med å etablere rutiner for virksomhetsstyring.

Vi bistår særlig også aksjeselskapers styrer i selskaper som møter ulike typer utfordringer. Herunder yter vi rådgivning i forbindelse med restrukturering og håndtering av kontraktsparter og forbindelser i økonomisk krevende tider.

Vi gir også råd om profesjonell oppfølging der det er avdekket misligheter i virksomheten.

Vi opptrer jevnlig som prosessfullmektig i rettslige prosesser for domstolene der dette er aktuelt.

Vi er derfor en sentral ressurspartner for SMB-bedrifter.

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !

Ta kontakt med oss

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer. Ta kontakt med oss for en uformell prat.