Styremedlemmers erstatningsansvar – Oppdatering

Styremedlemmers-erstatningsansvar

Styremedlemmers erstatningsansvar – ikke solidaransvar og automatikk, men forutsetter at samtlige vilkår for erstatningsansvar er oppfylt

1. Aktualitet

Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar.

Mange styreansvarssaker kommer i kjølvannet av konkursbehandling i selskaper. Svært mange av disse konkursboene er tomme og ender uten dekning til kreditorene. Dette kan også medvirke til at flere kreditorer i økende grad krever erstatning fra styremedlemmer for å redusere sine tap.

Et personlig ansvar forutsetter at vilkårene for erstatningsansvar er oppfylt:

  • Ansvarsgrunnlag – uaktsomhet
  • Økonomisk tap
  • Årsakssammenheng

Høyesteretts ankeutvalg avsa dom 14.02.2020 der disse vilkårene for erstatningsansvar igjen ble befestet (HR-2020-386-U). Ankeutvalget fant at de ikke kunne se at lagmannsrettens flertall drøfter spørsmålene om årsakssammenheng og tap, og opphevet lagmannsrettens dom.

Høyesteretts dom er en viktig bekreftelse på at aksjelovens system med ansvarsbegrensning gjelder. Det er ikke automatikk i et personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Personlig ansvar er et snevert unntakstilfelle. Alle vilkår for erstatning må være oppfylt også her.

Dommen kan leses her:
https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2020-386-u

Våre artikler om styreansvar der vi går nærmere inn på tematikken kan leses her.

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !