);

Svært mange virksomheter drives i form av aksjeselskap. I næringslivet er det avgjørende å ha et minimum av kunnskap om relevante rettslige bestemmelser som vedgår aksjeselskaper. Et svært praktisk og viktig tema er hvem som har kompetanse og legitimasjon til å binde et aksjeselskap utad, særlig hvem som kan inngå avtaler og kontrakter for selskapet. Trår man feil her kan det i verste fall lede til rettstap, ugyldighet og økonomisk tap. 

Som følge av at selskapet er et eget subjekt og skal forvaltes i egen interesse, er det heller ikke fritt frem for hvem som helst å pådra selskapet forpliktelser eller inngå kontrakter for selskapet. Lovverket og avtaleretten gir det juridiske grunnlaget for hvilken kompetanse og legitimasjon selskapets generalforsamling, styret, daglig leder og ansatte har til å binde selskapet utad.  

Den som opptrer utad må være berettiget til å opptre på vegne av selskapet. Relevante bestemmelser følger særlig av aksjeloven, prokuraloven, foretaksregisterloven og avtaleloven.  

Trenger du hjelp?

Trenger du juridisk bistand til å gjøre de riktige valgene og lande gode beslutninger, kan vi i Frøysaa & Bjørkgård hjelpe deg. Vi er opptatt av å forstå din situasjon og levere advokattjenester som tilfredstiller ditt behov særlig innenfor små, mellomstore bedriftsegmentet.

 

Aksjonær

Man skal være bevisst på at enkelteiere ikke har fullmakt til å binde selskapet i egenskap av aksjonær. Aksjonærene utøver sine rettigheter gjennom generalforsamlingen, som er selskapets øverste myndighet. Generalforsamlingen har imidlertid ikke selv kompetanse til å forestå forvaltningen av selskapet. Dette skjer i styret og av daglig leder. Generalforsamlingen kan derfor ikke inngå avtaler for selskapet.  

I aksjeselskaper er styrets og daglig leders rett og legitimasjon lovregulert i kapittel 6. Retten og kompetansen kan være begrenset etter interne retningslinjer, f. eks. i vedtekter eller aksjonæravtale. Det kan derfor forekomme at rett, kompetanse og legitimasjon ikke sammenfaller. Legitimasjon som følger av loven innebærer et ytre skinn av rett til å binde selskapet. Legitimasjonen kan medfører at selskapet likevel er bundet, selv om den som handlet på vegne av selskapet har gått utover sin (interne) rett og kompetanse. Innad i selskapet vil en overskridelse av den interne kompetansen kunne medføre straffe- og erstatningsansvar.   

Inhabilitetsregelen

En viktig begrensning følger av inhabilitetsregelen. Styremedlemmer og daglig leder kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelse av et spørsmål hvor vedkommende har fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse. Dette gjelder spesielt for eventuelt lån, kreditt eller sikkerhetsstillelse til seg selv fra selskapet. Erfaringen fra SMB-bedrifter er imidlertid at de samme personene er både eiere, styremedlemmer, daglig leder, ansatte og kontraktsparter i selskapet. Dette skaper ofte utfordringer for å kunne oppfylle lovens gyldighetskrav og prinspippet om “armlengdes avstand”. Rettspraksis viser imidlertid at det foretas formelle vurderinger også i slike selskaper.  

Selskapet utad

Det følger av aksjeloven at styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret betyr organet, og ikke enkelte styremedlemmer, som for eksempel styrets leder.  

Styret har anledning til å gi rett til å tegne selskapets firma, såkalt signatur, som skal registreres i Foretaksregisteret og på den måten offentliggjøres. Slik signatur må gis til styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte. Signaturen kan gis til enkeltpersoner eller flere i fellesskap. Styret kan når som helst trekke signaturretten tilbake.  

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som inngår i den dagligere ledelsen. Daglig leder skal følge styrets retningslinjer og pålegg. Saker av uvanlig art eller stor betydning faller utenfor daglig leders kompetanse, og skal håndteres av styret.  

Fullmakt

Styret eller daglig leder kan delegere kompetanse, gjennom tildeling av signatur, prokura eller annen fullmakt. Har en næringsdrivende gitt noen en fullmakt som uttrykkelig er kalt prokura, eller på annen måte betegnet noen som sin prokurist, er denne bemyndiget til å opptre på vegne av foretaket i alt som hører under driften av dette. Dette forutsetter tilføyelsen som viser prokuraforholdet («pr prokura»). Også prokura skal registreres i Foretaksregisteret, og anses da å være kommet til tredjemanns kunnskap. Prokura kan gis til daglig leder, ansatte eller andre, og kan gis til én eller flere, men disse kan ikke overføre prokuraen til en annen. Også prokura kan når som helst trekkes tilbake.  

 Ansatte

Andre ansatte har ingen fullmakter etter aksjeloven. Skal ansatte kunne binde selskapet krever dette et særskilt avtalemessig fullmaktsforhold gjennom prokura eller annen avtalefullmakt. Avtaleloven inneholder bestemmelser om avtalebaserte fullmaktsforhold. De forskjellige typetilfellene deles gjerne opp i: 

  • Stillingsfullmakt – for eksempel daglig leder 
  • Frasagnfullmakt – etter erklæring til tredjemann 
  • Oppdragsfullmakt – myntet på fullmektigen og skal ikke vises frem til tredjemann 
  • Toleransefullmakt – ved passivitet fra den som anses som fullmaktsgiver 
  • Kombinasjonsfullmakt – sanksjonsvirkning der tredjemann har begrunnede forventninger om fullmakt 
  • Handelsagent – agenturloven 
  • Kommisjonsforhold – kommisjonsloven 
  • Megler, bud og stråmenn  

 

I mange virksomheter opereres det med flere ledere enn bare daglig leder. Betegnelser som CEO, CEE og CFO er mye brukt i næringslivet. Betegnelsene benyttes ikke i aksjeloven. Ledergruppen kan da samlet forestå den daglige ledelsen i selskapet. Man må likevel se på den vanlige fullmaktslæren etter norsk rett, og etablerte fullmakter for den enkelte leder må være etablert på korrekt måte. 

 Kontakt en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Vi har bred erfaring med kontrakter i næringslivet kombinert med selskapsrettslig kompetanse. Sammen med vår juridiske kompetanse, er vår praktiske erfaring, vårt kommersielle fokus og vår kommunikasjon våre verktøy for å bidra til gode løsninger i våre klienters interesse. 

Forfatter: Sven Krohn