Regulering av folketrygdens grunnbeløp utsatt til høsten 2020 på grunn av koronapandemien

Grunnbeløpet i folketrygden, ofte skrevet som G, benyttes som grunnlag for å bergene mange av NAV sine ytelser som for eksempel pensjon, men også ved utbetaling av pensjon og andre forsikringsytelser fra kollektive og private ordninger. Der er noen beløp og beløpsgrenser knyttet direkte til grunnbeløpet i folketrygden. Dette gjelder særlig pensjonsytelser, men også ved rene risikoforsikringer som engangsutbetaling under en livsforsikring eller gruppelivsavtale. Fra og med 1. januar 2021, når den nye arveloven trer i kraft, vil også minstearven til pliktdelsarvinger være knyttet opp mot G. Minstearven til ektefeller er allerede knyttet opp til G. Minstearven etter ny arvelov til pliktdelsarvinger er 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden, noe som i dag utgjør rundt 1,5 millioner kroner. Det at beløpet nå knyttes mot grunnbeløpet i folketrygden gjør at man unngår at summen blir stående stille i årevis, slik tilfellet har vært med nåværende ordning. Minstearven til ektefeller er allerede knyttet opp til G, og utgjør 4 ganger grunnbeløpet.

Folketrygdens grunnbeløp reguleres vanligvis hvert år med virkning fra 1. mai. Det er et mål at beløpet skal ha samme utvikling som lønn for yrkesaktive.  På grunn av koronapandemien, er fastsettelse av grunnbeløpet i folketrygden for 2020 utsatt til høsten. Det vil si at utbetalinger foreløpig utbetales på bakgrunn av grunnbeløpet fastsatt i 2019, og som tilsvarer 99 858 kroner. Dette vil bli justert så snart trygdeoppgjøret er klart, og endringen vil gjelde fra 1. mai 2020.

Ta kontakt med oss, det koster ingenting.