Regler rundt fast ansettelse og midlertidig ansettelse

Regler-rundt-fast-ansettelse-og-midlertidig-ansettelse

Kan du reglene rundt ansettelser?

Denne artikkelen tar for seg noen av reglene rundt ansettelse, som følger av arbeidsmiljølovens kapittel 14.

Fast ansettelse og midlertidig ansettelse

Det følger av § 14-9 at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes fast. Dersom arbeidstaker skal ansettes midlertidig, må vilkårene i bestemmelsen være oppfylt.
I følgende tilfeller kan man ansette arbeidstaker midlertidig:

 • når arbeidet er av midlertidig karakter,
 • for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),
 • for praksisarbeid,
 • med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten,
 • med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten eller
 • for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.

Fra midlertidig ansettelse til krav på fast ansettelse

På sikt kan en midlertidig ansatt arbeidstaker ha krav på fast ansettelse. Dette inntrer for eksempel når arbeidstaker har vært  midlertidig ansatt sammenhengende i mer enn fire år. Loven oppstiller flere alternativer.

Arbeidsavtalen – og dens minimumskrav

Det følger av arbeidsmiljølovens § 14-5 at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold.

Videre lister arbeidsmiljølovens § 14-6 opp noen minimumskrav for hva avtalen skal inneholde. Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:

 • partenes identitet,
 • arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,
 • en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori,
 • tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,
 • forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen, jf. § 14-9,
 • eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6,
 • arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,
 • arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,
 • den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,
 • lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid,
 • lengde av pauser,
 • avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd,
 • opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

Andre hensyn å ta i ansettelsesprosessen

Diskriminering

Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering ved ansettelse. Arbeidsgiver kan derfor ikke forskjellsbehandle søkere på bakgrunn av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, legning, religion eller lignende. Arbeidsgiver kan derfor heller ikke innhente opplysninger om hvorvidt søker er medlem av en fagforening, hvilket politisk syn søker har, hvilken legning eller lignende. Skal arbeidsgiver kreve slike opplysninger, må dette fremgå av stillingsutlysningen. Det må i så fall være relevant for stillingen.

Fortrinnsrett

I visse tilfeller kan søkere måtte vike for søkere med fortrinnsrett. Fortrinnsrett har den som i virksomheten er sagt opp grunnet nedbemanning, og som kvalifiserer til den utlyste stillingen. Videre må søker for å ha fortrinnsrett ha vært ansatt i virksomheten i mer enn 12 måneder de siste to år. Fortrinnsretten gjelder i et år fra oppsigelsestidens utløp. Også deltidsansatte har fortrinnsrett, men ikke vikarer.

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !

Ta kontakt med oss

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer. Ta kontakt med oss for en uformell prat.