Patentbeskyttelse – Hvordan sikre virksomhetens immaterielle verdier – Del II

Utlegg-i-fast-eiendom

Hva er patentbeskyttelse?

Patentbeskyttelse gis til oppfinnelser som løser et teknisk problem. (Det er altså ingenting som heter «patent på varemerke»!) Vilkårene for registrering er at oppfinnelsen skal være ny på søknadstidspunktet (nyhetskravet) og i tillegg skille seg vesentlig fra det som var kjent fra før (kravet om oppfinnelseshøyde). Ofte er det spørsmålet om oppfinnelseshøyde som er mest sentralt. Vurderingen av oppfinnelseshøyde beror enkelt sagt på en tolkning av hvilket problem oppfinnelsen løser i lys av kjent teknikk, og hvorvidt denne løsningen ville vært nærliggende for en fagmann på området. 

Patentbeskyttelsen varer i 20 år fra dagen for inngivelse av søknaden og gir en enerett til kommersiell utnyttelse av den patenterte teknologien.

Patent kan meddeles på alt fra de enkleste tekniske innretningene (som en ny «dings» for å vende persiennelameller) til de mest avanserte fremgangsmåter for å fremstille kompliserte kjemiske forbindelser. Patent gis derimot ikke på matematiske formler og normalt ikke på programvare. 

Hemmelighold

Det første og viktigste en bedrift som driver nyskapende teknologisk virksomhet må tenke på, er hemmelighold. Dersom man har patentbeskyttelse i tankene, er det helt avgjørende å huske at hvis man i euforien over å lykkes med en løsning fremviser resultatet på en messe, legger det ut på sin hjemmeside eller skriver en begeistret artikkel i et forskningstidsskrift, så vil teknologien fort bli ansett som kjent. Dette innebærer at en senere inngitt patentsøknad vil bli nektet fordi oppfinnelsen ikke (lenger) er ny, eventuelt at patentet kan bli kjent ugyldig i ettertid. Også testing av prototyper i det offentlige rom kan etter forholdene ødelegge for nyhetskravet. Det er derfor viktig at all slik offentliggjøring først skjer etter at patentsøknaden er inngitt. 

Det er imidlertid svært viktig å ha for øye at en teknologisk nyvinning – en oppfinnelse – kan ha meget stor betydning for bedriftens økonomi og konkurransekraft til tross for at løsningen ikke er patenterbar (for eksempel fordi noe tilsvarende tidligere er beskrevet i et eller annet obskurt russisk patentskrift). Igjen er hemmelighold helt essensielt for at konkurransefortrinnet skal bevares. Man bør uansett ha klart for seg at en patentsøknad publiseres etter 18 måneder, og den tekniske løsningen blir da tilgjengelig for enhver. Ofte vil derfor hemmelighold være et godt alternativ til å satse betydelige ressurser på å oppnå en enerett.  

Erfaring viser at det normalt svarer seg å benytte en patentfullmektig til å utforme patentsøknaden og til å håndtere korrespondansen med Patentstyret. Utarbeidelse av patentsøknader er et eget fag, og mang en potensiell enerett har gått tapt på grunn av en dårlig utformet registreringssøknad. 

Like viktig som å sikre egne rettigheter er å kartlegge andres. Det kan være helt avgjørende for en virksomhet å innhente «freedom to operate»-analyser, altså en oversikt over hva som finnes av registrerte rettigheter på det tekniske området der man ønsker å drive forskning og utvikling. Et grundig forarbeid her er i mange tilfeller en forutsetning for ikke å komme i inngrep med andres eneretter. Å neglisjere dette arbeidet kan fort vise seg å være svært kostbart, også innenfor varemerke, design og opphavsrett.  Vi bistår også våre klienter med å håndheve etablerte patentrettigheter, og vi har bred erfaring med å føre patentprosesser i rettssystemet.

Del III av denne artikkelserien vil behandle varemerkerettigheter

Frøysaa & Bjørkgård har unik spisskompetanse på spørsmål relatert til patentbeskyttelse og hemmelighold. Vi har også et stort nasjonalt og globalt nettverk av dyktige fagfolk på patentområdet, og vi kan bistå våre klienter med alle aspekter innenfor patentbeskyttelse. Vi har også bred erfaring med å håndtere tvisteløsning på patentområdet.  

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!