Oppsigelse eller avskjed?

Oppsigelse-eller-avskjed

Har du blitt sagt opp fra jobben?

Dersom du har blitt sagt opp fra jobben din kan du ha et krav mot (tidligere) arbeidsgiver. Om du har et krav, og eventuelt størrelsen på kravet, avhenger imidlertid av om du har fått en oppsigelse eller avskjed. Vi skal se litt nærmere på forskjellen nedenfor. Det rettslige grunnlaget vi ser nærmere på her er arbeidsmiljølovens kapittel 15.

Oppsigelse eller avskjed

Både ved oppsigelse og avskjed er det bestemte fremgangsmåter og formkrav som arbeidsgiver må følge. Vi kan først ta for oss likhetene mellom oppsigelse og avskjed, før vi tar for oss forskjellene.

Likheter

Uavhengig av om det er en oppsigelse eller avskjed, så skal det avholdes et drøftelsesmøte. Dette fremgår av § 15-1. Dette møtet skal avholdes før arbeidsgiver fatter sin beslutning.

En annen likhet er formkravene § 15-4 oppstiller ved oppsigelse. Det følger av § 15-14 annet ledd at samme formkrav gjelder ved avskjedigelse. Avskjeden eller oppsigelsen må ikke bare være skriftlig, men den må også gjøre arbeidstaker oppmerksom på de rettigheter som utløses på arbeidstakers side.

Forskjeller

Det første – og mest åpenbare – er når arbeidsforholdet opphører. Ved en oppsigelse løper det en oppsigelsesfrist, hvor fristens lengde normalt fremgår av ansettelsesavtalen, eventuelt skal fristen fastsettes etter reglene i arbeidsmiljøloven § 15-3. Oppsigelsesfristen løper fra den første i måneden etter at oppsigelse fant sted. Ved avskjed avsluttes arbeidsforholdet med øyeblikkelig virkning ved at arbeidskontrakten heves.

Den viktigste forskjellen er imidlertid om arbeidsgiver har gitt deg oppsigelse eller avskjed – og om vilkårene for det er oppfylt.

Arbeidstaker kan gis oppsigelse med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd. Etter bestemmelsen kan et arbeidsforholdet avsluttes dersom det er «saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold». Det fremgår altså tydelig av bestemmelsen at selv om arbeidstaker ikke har gjort noe galt, kan arbeidsgiver avslutte arbeidsforholdet som følge av minsket oppdragsmengde eller rasjonaliseringstiltak.

Ved en avskjed er det etter arbeidsmiljøloven § 15-14 første ledd bare anledning til å legge vekt på forhold som arbeidstaker er ansvarlig for, dvs. arbeidstaker må ha gjort eller unnlatt å gjøre noe med den konsekvens at han har «gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen». Det betyr altså at en avskjed begrunnet i bedriftens behov for optimalisering av driften vil være urettmessig.

Dersom du har fått avskjed, men egentlig bare oppfyller kravene for oppsigelse, så kan man kreve erstatning fra arbeidsgiver.

Videre er det også forskjell med tanke på å stå i stillingen (fortsette å jobbe) mens saken går for retten – om man har saksøkt arbeidsgiver. Ved oppsigelse er utgangspunktet at du har rett til å stå i stilling, mens ved avskjed har du i utgangspunktet ikke rett til å stå i stilling.

Kun ved oppsigelse på grunn av “virksomhetens forhold” har arbeidstaker fortrinnsrett til ny ansettelse på visse vilkår.

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !

Ta kontakt med oss

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer. Ta kontakt med oss for en uformell prat.