Økonomiske utfordringer – hvordan håndtere tap av egenkapital?

Økonomisk-fordeling-ved-skilsmisse

Aksjeloven setter krav til styret og hvordan det skal arbeide for forvaltning, tilsyn og kontroll i aksjeselskapet. Det er helt grunnleggende ansvar for styret å sikre at selskapets økonomi er tilstrekkelig god og dermed ha en sterk ryggrad; tilpasset selskapets virksomhet, aktiviteter, kontraktsforpliktelser, omfang og risiko. Aksjeloven stiller derfor som et minimumskrav at egenkapitalen skal være forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten.

Så hva gjør man når det blir vanskelig å oppfylle dette? Her er tre artikler vi vil anbefale deg for litt fordypning:

Hvordan redde verdien?

I bedrifter som har slitt over tid, har typisk kreditorene posisjonert seg gjennom utleggsbegjæringer, konkursvarsler og konkursbegjæringer. I mange tilfeller har kreditorene i tillegg varslet om personlig erstatningsansvar.

Disse situasjonene er som regel svært krevende å håndtere, og de fleste opplever også dette som personlig belastende. Situasjon krever en annen ledelse og andre virkemidler enn vi er blitt vant med fra gode tider. Det kreves at det iverksettes virkemidler gjennom ansvarlig styrearbeid og god ledelse. Kompetanse, tid, ressurser, kommunikasjon og handlekraft er avgjørende. Håndteringen må tilpasses og skreddersys den konkrete virksomheten for å oppnå optimale løsninger.

Riktig håndtering i denne krevende tiden er avgjørende for å ivareta et godt driftsgrunnlag, slik at virksomheten står godt forberedt for videre verdiutvikling når samfunnet igjen kommer tilbake til normalen. Svikter forvaltningen i den krevende tiden vi nå er inne i, risikerer ikke bare selskapet å tape verdier, men også dets leverandører, kunder, ansatte, eiere og alle som har interaksjon med selskapet.

Se vårt webinar om verdiutvikling – gjennom fokus på jussen

Rekonstruksjonsloven - for at levedyktige bedrifter skal overleve covid-19

Rekonstruksjonsloven ble vedtatt for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbruddet av covid-19. Loven skal gi virkemidler for å unngå at ellers levedyktige virksomheter skal ende i konkurs som følge av en slik pandemisituasjon. Erfaringene hittil er imidlertid at loven er lite praktisk i bruk særlig for de mindre og mellomstore bedriftene. Til det er omkostningene forbundet med prosessen for store.

I den senere tid har det derfor vært gjennomført en rekke såkalte utenrettslige rekonstruksjoner i virksomheter som ellers ville risikert konkurs. Slike rekonstruksjoner innebærer at det iverksettes sammensatte tiltak, samt også akkordering av leverandørgjeld. Akkord innebærer et delvis oppgjør til leverandørene, og slik at skyldneren får slettet resterende gjeld. Gjennom en utenrettslig frivillig akkord får man muligheten til å få en endelig løsning raskt. Risikoen for lavere dekning gjennom konkurs, som også gjerne tar lang tid, gjør at kreditorer ofte kan se seg bedre tjent med et slikt frivillig delvis oppgjør. Når den tyngende gjelden er redusert, står bedriften bedre rustet til å overleve slik at man igjen kan skape verdier når forutsetningene for virksomhet igjen er bedre.

Se vårt webinar om den nye rekonstruksjonsloven

Ved rekonstruksjoner er tillitsforholdet som regel svært sårbart, og det er avgjørende at prosessen skjer slik at kreditorene har den nødvendige tilliten til skyldneren. Ofte får man bare én sjanse. For å lykkes, må derfor all unødvendig usikkerhet unngås, både når det gjelder faktiske forhold og rettsregler.

Styrets handleplikt - Økonomiske minimumskrav

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltning, tilsyn og kontroll i aksjeselskaper. Aksjeloven gir de lovpålagte rammene for hva styret og ledelsen skal befatte seg med, hvilke krav som gjelder, hvordan det skal jobbes, hva som skal gjøres og hvilke situasjoner som krever særlig fokus. I tillegg vil det ofte være konkretisert avtalefestede krav, for eksempel i vedtekter, aksjonæravtale, styreinstruks eller i finansieringsvilkårene. I nedgangstider må styrets plikter for å ivareta selskapets økonomiske stilling vies særlig oppmerksomhet, enten virksomheten styres etter de generelle bestemmelsene i aksjeloven eller etter gjerne strengere krav i finansieringsvilkårene.

Les mer om Styrearbeid i aksjeselskaper og Ansvarsbevisst styrearbeid for mer utdyping av temaet.

Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, jf. aksjeloven § 3-4. Bestemmelsen utfylles av at styret straks skal behandle saken hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, jf. aksjeloven § 3-5. Styret skal ikke bare ha kontroll på dagens situasjon. Styrene må også ha en kvalifisert vurdering av hva fremtiden bringer.

Men hva betyr dette i praksis? For mange er det i forbindelse med årsregnskapet styret vurderer egenkapitalen. I nedgangstider må styret imidlertid kontinuerlig overvåke og vurdere selskapets egenkapitaldekning. Dette stiller store krav til styrets kontroll over den økonomiske risikoen i virksomheten. Hva ligger av underliggende ansvar i kontraktene? Hva er situasjonen hos kunder og leverandører? Hvordan er den generelle markedssituasjonen? Makter vi å holde på de ansatte og deres kompetanse? Har vi kontroll med offentlige krav og rapporteringer? Overholder vi finansieringsvilkårene? I det hele tatt må styret ha full oversikt over alle de mer eller mindre variable forholdene som innvirker på selskapets økonomiske situasjon.

Når styret ser at selskapet ikke lenger klarer å oppfylle kravet til egenkapital inntrer handleplikten umiddelbart. Da er det ikke rom for å se situasjonen an før styret behandler saken.

Så lenge styret behandler saken straks, innrømmes styret tilstrekkelig tid til å få oversikt over situasjonen, og vurdere tiltak. Men styret må på et tidspunkt forankre arbeidet hos eierne, og skal innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen og gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling og foreslå tiltak for å rette på dette.

Det er avgjørende å dokumentere styrearbeidet frem til en akkordsituasjon, samt at selve akkordforhandlingene også blir behandlet korrekt i styret og at dette protokolleres. Flere bestemmelser i aksjeloven som innebærer plikter for styret kommer til anvendelse, herunder også bestemmelser som stiller krav til saksbehandling og andre gyldighetsvilkår. Trår man feil her risikerer man at hele rekonstruksjonen blir ugyldig, herunder med risiko for personlig styreansvar. I denne forbindelse skal man også være oppmerksom på forhold som kan aktualisere seg ved en eventuell konkurs etter at akkorden er gjennomført, herunder for eksempel reversering av oppgjørene gjennom omstøtelsesreglene.

Hva kan gjøres og hvordan?

Loven sier ingenting om konkrete handlingsalternativer. Ofte er det nødvendig å gjennomføre mer eller mindre omfattende rekonstruksjoner. Dette kan inkludere ulike driftsrelaterte tiltak, gjerne i kombinasjon med ny selskapsstruktur, ny eierstruktur og ny finansieringsplattform.

Se vårt webinar om selskapsstukturering og skatteoptimalisering

De driftsrelaterte tiltakene kan være tilførsel av kapital, reforhandling av avtaler, reduksjon og nedleggelse av virksomhet, salg av eiendeler eller deler av virksomheten, nedbemanning og forhandlinger med kreditorer. På sikt er målet at kunder, leverandører, ansatte, finanspartnere og eiere skal oppnå merverdi. En forutsetning er at virksomheten har et underliggende verdipotensial.

Slike rekonstruksjoner er krevende å gjennomføre, og hvert tilfelle må håndteres individuelt. Mange situasjoner kan ikke løses uten tap for berørte aktører. Arbeidet krever riktig prioritering og handlekraft. Dette forutsetter et kompetent og beslutningsdyktig styre, samt en daglig leder som forstår situasjonen. Det gjelder å ha kontroll på hvilket handlingsrom man har, som spesielt stiller krav til god oversikt over lovkrav og annet regelverk. Straffeansvaret- og erstatningsansvaret setter grensene for hvor langt styret kan gå. God forretningsforståelse og sterke forhandlings- og kommunikasjonsevner er avgjørende. Klarer styret i å håndtere dette på en god måte, ivaretas omdømmet og grunnlaget for videre drift opprettholdes.

Hva vi vil oppnå

En vellykket rekonstruksjonsprosess medfører reduserte tap, bevaring av verdier og et fundament for videre verdiutvikling når markedet snur. Omdømmet og markedsposisjonen er forhåpentligvis ivaretatt, kunder, leverandører og ansatte er fornøyde, banken er med videre og eierne har kanskje fått en ny mulighet for å snu tap til gevinst.

Dersom derimot styret og ledelsen svikter, kan dette lede til en uønsket konkurssituasjon, hvor som regel at det meste av verdier og potensiale går tapt. Som om ikke det er ille nok, risikerer styret og ledelse også å komme i personlig erstatningsansvar og straffeansvar hvis jobben er gjort for dårlig. Les gjerne vår artikkel; Dette skjer før, under og etter en konkurs.

magnus-froysaa

Snakk med oss – vi har reddet mange virksomheter og store verdier

Å innhente gode råd tidlig er derfor en god investering. Hos oss innledes de fleste oppdrag ved at en av våre erfarne advokater tar en innledende kostnadsfri gjennomgang, slik at vi kan gi deg en anbefaling som bygger på reell forståelse av din sak og situasjon.