Ny arvelov trer i kraft fra nyttår 2021

Ny-arvelov-trer-i-kraft-fra-nyttår-

Fredag 28. februar 2020 ble det endelig bekreftet i statsråd at den nye arveloven trer i kraft fra 1. januar 2021.

Arveretten vil i grunnstrukturen være slik den har vært siden 1937, men den nye loven gir oss moderne og oppdaterte regler i et språk som er enklere å forstå for folk flest. Reglene for hva man arver, hvor mye man arver og hvordan man gjennomfører arveoppgjøret er nå samlet i samme lov.

Her er de viktigste endringene:

1. Endringer i minstearven til livsarvinger

Pliktdelsarven til livsarvinger vil fortsatt være 2/3 deler av avdødes formue etter den nye loven, men minstearven endres. I dag er minstearven på 1 million per livsarving og denne beløpsbegrensningen har ligget fast siden 1986. I den nye loven er minstearven knyttet opp mot Folketrygdens grunnbeløp (G) og satt til 15 G. Det tilsvarer omtrent 1,5 millioner kroner per i dag. I og med at minstearven nå er G`regulert, betyr det at den indeksreguleres 1. mai hvert år og øker i takt med den alminnelige prisreguleringen.

Vær oppmerksom på at der det allerede foreligger et testament hvor minstearven er fastsatt til kroner 1 million, og den som har satt opp testamentet dør innen ett år etter at ny arvelov har trådt i kraft, skal de gamle reglene fortsatt gjelde. Det betyr at arvingen da får 1 million kroner. Dør vedkommende senere, altså etter 01.01.2022 vil den nye loven gjelde og testamentets begrensning vil bli tolket som 15 G, altså 1,5 millioner kroner, i stedet for 1 million kroner.

2. Adgang til å testamentere bort bestemte gjenstander eller fast eiendom

En annen viktig endring er at det blir mulig å testamentere bort en bestemt gjenstand eller eiendom selv om dette overstiger det arvingen egentlig skal ha etter de alminnelige reglene. Dette forutsetter imidlertid at arvingen betaler det overskytende tilbake til dødsboet. Denne endringen innebærer større mulighet for testator til å bestemme hvem som skal overta for eksempel en hytte og det kan derfor være behov for å endre allerede inngåtte testamenter i lys av den nye arveloven.

3. Samboere forskjellsbehandles fortsatt

Den nye arveloven likestiller ikke samboere og ektefeller med henhold til arv. Samboere uten felles barn får ingenting dersom den andre dør. Samboere som har, har hatt eller venter barn sammen, har arverett etter hverandre. Arven utgjør 4 G, men kan begrenses og utvides ved testament. Det er derfor fortsatt svært viktig for samboere å skrive samboerkontrakt og testament.

Som i dag vil adgangen for samboere til å sitte i uskiftet bo etter avdøde være svært begrenset. Det er kun samboere som har felles barn som gis denne anledningen, og det er bare samboerens felles bolig og innbo samt fritidseiendom og bil, man kan sitte i uskifte med.

4. Nye testamentsregler

Fortsatt er det bestemte formkrav som må være oppfylt for at et testament skal være gyldig. Et testament skal være skriftlig og skal signeres av to vitner, men det er ikke lenger et krav at de to vitnene skal signere samtidig med testator. Vitnene skal bevitne underskriften ved at testator skriver under testamentet eller vedkjenner seg underskriften mens vitnene sammen eller hver for seg er til stede. Vitnene skal vite at det er et testament, og de skal skrive under mens testator er til stede.

Som i den gamle loven er det ikke tillatt med digital signatur, men politikerne har varslet at dette er noe de kommer til å se nærmere på, så i fremtiden kan det endre seg.

5. Er det tillatt å gi bort fast eiendom når man sitter i uskifte?

I den gamle arveloven var det et totalforbud mot å gi bort fast eiendom. Dette endres i den nye loven. I den nye arveloven vil det være en regel om at man ikke kan gi bort gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Det vil således måtte foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle hvor verdien av gaven vurderes opp mot formuen for øvrig. I praksis vil det være svært vanskelig å gi bort fast eiendom med mindre det er snakk om et meget stort bo og for eksempel en relativt beskjeden hytte.

Du kan lese mer om endringen i arveloven her www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/arv/id2006122/ og i våre artikler

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !