fbpx

Vet du hva dine plikter er som en leietaker?

Som leietaker av husrom har du overfor utleier flere plikter enn å betale husleie, og det er viktig å vite hvilke plikter du har som leietaker. Foreligger det et misligholdelse av dine plikter fra deg som leietaker, så kan du bli erstatningsansvarlig overfor utleier. Er misligholdet vesentlig, så kan utleier si opp eller heve leieavtalen. Nedenfor vil jeg gjøre rede for de viktigste pliktene.

Det er husleieloven som regulerer husleieforhold. Loven er ufravikelig når det er tale om bruksrett til husrom mot vederlag (boligleie). For at loven skal være ufravikelig må derfor hensikten med leieavtalen være at leietakeren skal bo der.

Som nevnt så plikter leietakeren å betale husleie til utleier, og ikke bruke husrommet til annet formål enn avtalt. Utenom dette oppstiller husleieloven flere plikter til utleier og leietaker.

Først og fremst plikter leietakeren å behandle husrommet med nødvendig forsiktighet og i tråd med leieavtalen. Det er også enkelte vedlikeholdsoppgaver som i utgangspunktet er lovpålagt leietakeren. Leieren plikter også å følge vanlige ordensregler og rimelige påbud som utleieren har fastsatt til sikring av god husorden.

Som leietaker plikter man også å varsle utleier om eventuell skade på husrommet. Er det en skade som på utbedres uten opphold, som for eksempel vannlekkasje, så må leietaker også gi beskjed så fort som mulig. Andre skader må leietaker gi beskjed om innen rimelig tid. Ved skade plikter leietaker å gjøre det som med rimelighet kan kreves for å avverge økonomisk tap for utleieres.

Dersom leietakeren ønsker å endre på husrommet, som for eksempel sette opp en skillevegg eller male, krever dette utleiers samtykke.

Leietakeren plikter også å – i nødvendig utstrekning – gi utleier eller utleiers representant adgang til husrommet for tilsyn. Leietakeren plikter også å gi utleieren eller andre adgang til husrommet i den utstrekning det trengs for å gjennomføre pliktig vedlikehold og lignende. Dersom arbeidene medfører en ikke ubetydelig ulempe for leieren, kan leieren kreve avslag i leien.

 

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !

Ta kontakt med oss

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer. Ta kontakt med oss for en uformell prat.