Konkurskarantene- nytt registersøk

FB_foto_14-kopi-1-scaled

Veldig mange virksomheter opplever perioder med økonomiske utfordringer. I mange tilfeller er konkurs uunngåelig som følge av en negativ utvikling som ikke kunne unngås.

Under forutsetning av at man har fulgt lover og regler er det ikke noe galt i dette; snarere tvert imot. Konkursbehandling har verktøy for å ivareta kreditorenes interesser.

Men ikke sjelden er konkurs et resultat av uforsvarlig forretningsførsel, og vi som jobber mye med konkurs ser stadig at det er aktører i forretningslivet som bevisst driver på kreditorenes regning. Dette er gjerne personer uten respekt for de bestemmelser som gjelder for forretningsførsel, og personer som bevisst gjør seg skyldig i straffbare overtredelser. Manglende overholdelse av regler for bokføring, regnskap og rapportering er dessverre ikke uvanlig. Grovere forhold og økonomiske misligheter forekommer dessverre også altfor ofte. Dette er personer som beriker seg gjennom å påføre tap for andre.

Som følge av at konkurs kan komme som et uunngåelig resultat også for aktører som driver forretning på en god måte, medfører konkurs i seg selv ikke noe yrkesforbud eller begrensning i å drive virksomhet. Er man involvert i konkurs står man dermed fritt til å stifte nye selskaper og fortsette i forretningslivet.

Men vi har bestemmelser i lovverket som skal forhindre uskikkede personer fra å drive virksomhet i selskap videre. Konkurskarantene er et slikt virkemiddel. Konkurskarantene innebærer at en person for en periode på 2 år ikke kan stifte selskap eller påta seg eller reelt utøve nye verv som styremedlem eller daglig leder i et selskap. I visse tilfeller kan personen også fjernes fra eksisterende verv.

Det er tingretten som ilegger konkurskarantene, og retten skal foreta helhetlige vurderinger. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om det under hensyn til personens handlemåte og forholdene for øvrig synes rimelig å sette vedkommende i karantene. Konkurskarantene skal typisk ramme de såkalte konkursgjengangerne. Etter konkursloven § 142 kan tingretten ilegge konkurskarantene dersom vedkommende med skjellig grunn mistenkes for en straffbar handling i forbindelse med konkursen eller den virksomhet som har ført til insolvensen, eller det må antas at vedkommende på grunn av uforsvarlig forretningsførsel er uskikket til å stifte et nytt selskap eller å være styremedlem eller daglig leder i et slikt selskap.

Det er nå opprettet en søkeløsning der man kan sjekke i  Brønnøysundregistrene om en person har en aktiv konkurskarantene på seg. På den måten unngår man å innlede forretningsmessig relasjon til uskikkede personer, og slike aktører hindres i å drive uærlige forretninger videre. Man har nå fått en bedre mulighet enn tidligere for å unngå at slike aktører lykkes i å berike seg gjennom å påføre tap for andre.

Mer om konkurskarantene og søkefunksjonen ligger på Brønnøysundregistrene sine nettsider:

Advokat Sven Krohn er bostyrer i konkurs. I tillegg til at han yter bistand til selskaper som møter utfordringer, har han omfattende erfaring med andre konkursrelaterte oppdrag, herunder rekonstruksjon, kreditorbistand og styreansvarssaker. 

Sammen med vår juridiske kompetanse, er vår praktiske erfaring, vårt kommersielle fokus og vår kommunikasjon våre verktøy for å bidra til gode løsninger i våre klienters interesse.