Hvordan skape, bevare og utvikle verdi i virksomheten? Det skjer ikke tilfeldig!

Hvordan-skape-bevare-og-utvikle-verdi-i-virksomheten-Det-skjer-ikke-tilfeldig

Regelverk og rettsregler berører alle sidene ved en virksomhet, og jussen har således direkte betydning for verdien av virksomheten. For mange bedrifter i SMB-segmentet er det krevende å ha oversikt over relevante rettsregler og regelverk.
Vi vet hvilke juridiske temaer som er særlig aktuelle for bedrifter i SMB-segmentet. Sammen med vår juridiske kompetanse, er vår situasjonsforståelse, praktiske erfaring og kommersielle fokus våre verktøy for å bidra til gode løsninger. 

Regelverk og rettsregler berører alle sidene ved en virksomhet, og jussen har således direkte betydning for verdien av virksomheten. For mange bedrifter i SMB-segmentet er det krevende å ha oversikt over relevante rettsregler og regelverk. Vi vet hvilke juridiske temaer som er særlig aktuelle for bedrifter i SMB-segmentet. Sammen med vår juridiske kompetanse, er vår situasjonsforståelse, praktiske erfaring og kommersielle fokus våre verktøy for å bidra til gode løsninger.

Mange bedrifter i SMB-segmentet har få eiere, som gjerne også er direkte involvert i driften og har sin arbeidsplass der. Dette medfører at kontraktsforholdet mellom eierne er fundamentet for et verdiutviklende samarbeid. Bruk av aksjonæravtaler er utbredt, og bør tilpasses det konkrete selskapet og grundige avveininger av eiernes ulike interesser.

l veldig mange bedrifter i SMB-segmentet utføres det lite formelt styre- og ledelsesarbeid. Praktisk anvendelse av aksjelovens bestemmelser om forvaltning, tilsyn og kontroll kan for mange virksomheter gi et løft. Spesielt fordi man gjennom et formelt styrearbeid også sikrer fokus på virksomhetens verdidrivere og forvaltningen av disse.

Substansen i veldig mange moderne virksomheter knytter seg til foretaksnavn, varemerker, domener og andre immaterielle verdier, og betydningen av dette blir nok undervurdert av mange småbedrifter. Svært mye kan oppnås gjennom kjennskap til slike verdier og hvordan de kan sikres gjennom registrering.

Det aller meste i en virksomhet er eller bør være kontraktbasert, enten det er kjøp og salg, husleieforhold, arbeidsavtaler eller ulike former for forretningssamarbeid. Det er lett å glemme kontraktsansvaret og den iboene risikoen dette medfører. Jo større kontrakt, dess mer øker risikoen. Hvordan virksomhetens ulike kontrakter regulerer rettigheter og forpliktelser har derfor helt avgjørende betydning.

De ansattes kompetanse er den viktigste, men også dyreste driftsfaktoren i mange virksomheter. Praktisk erfaring knyttet til arbeidsgivers styringsrett, og hvilke rammer arbeidstakervernet setter for hvor fleksibelt en virksomhet kan tilslutte seg og avvikle arbeidskraft, er blant de arbeidsrettslige spørsmål som virksomheter og ansatte møter til daglig.

Man lever av salg sies det, men egentlig lever man av betalingen fra salget. De aller fleste leverer på kreditt, men mange vil være tjent med større fokus på at slik kreditt innebærer at man er bank for kunden. Kredittrisikoen kan og bør reduseres gjennom rett identifisering av kunden, enkel kredittvurdering og ved bruk av sikkerheter som pant og garantier. Det er også viktig å kjenne til de rettslige begrensingene ved inkasso, og at inndrivelsestiltak skjer på effektiv og korrekt måte.

Sammen med vår juridiske kompetanse, er vår praktiske erfaring, vårt kommersielle fokus og vår kommunikasjon våre verktøy for å bidra til gode løsninger i våre klienters interesse.

Ta kontakt med oss

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer. Ta kontakt med oss for en uformell prat.