Hva er et depositum?

Frøysaa & Bjørgård ark og penn

Det følger av husleielovens § 3-5 at utleier har rett til å kreve depositum

Det følger av husleielovens § 3-5 at utleier har rett til å kreve depositum. Kort fortalt er et depositum et pengebeløp leietaker skal deponere til sikkerhet for “skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtale”. Beløpet kan ikke overstige 6 – seks – måneders husleie.

I utgangspunktet er det imidlertid ingen hinder for at depositumet kan endres i takt med endring av avtalen, men for dersom du leier av en Studentsamskipnad kan Studentsamskipnaden ikke kreve mer enn 3 – tre – måneders husleie.

Uklarhet rundt depositum kan fort skape en tvist mellom utleier og leietaker. Utleier kan ikke kreve at leietaker betaler depositum med mindre det er avtalt mellom partene. Dersom leieavtalen er taus vedrørende depositum, kan ikke utleieren senere kreve at leietakeren deponerer et beløp som depositum.

Opprettelse av depositumskonto

Depositumet skal settes på en egen depositumskonto i leietakerens navn. Kontoen skal være separert fra leietakerens og utleierens øvrige midler. Utleier står for kostnadene ved opprettelse av depositumskontoen. Det er derfor naturlig at utleier også velger hvilken bank depositumskontoen skal opprettes i.

Renter som opptjenes på depositumskontoen tilfaller leietakeren.

Dersom utleier er en Studentsamskipnad, kan det avtales at renter opptjent på depositumskontoen tilfaller utleier.

Uttak av depositumskontoen

Depositumskontoen er en sperret konto, derfor kan hverken utleier eller leietaker bruke midler på kontoen så lenge leieforholdet består. Unntaksvis kan leietaker kreve utbetalt renter underveis som de oppstår.

Avslutning av leieforholdet – og depositumskontoen

Depositumskontoen avsluttes som regel samtidig som leieforholdet. Det er ikke sjeldent at det oppstår tvist angående hvem som skal ha depositumet utbetalt. Konflikter oppstår gjerne som følge av at utleier og leietaker er uenige om det har skjedd en skade på leieobjektet. Så lenge det er en pågående tvist er banken nødt til å vente med utbetaling.