Høyesteretts dom om import av mobilskjermer

Høyesterett har i en fersk dom av 2. juni 2020 (HR-2020-01142-A) berørt spørsmålet om hvor grensene går for ulovlig varemerkebruk ved import av varer.

Saken gjaldt en mobiltelefonreparatør som hadde importert et parti uoriginale mobiltelefonskjermer som var påført Apples varemerke («eple»-logoen). Merket var tildekket med tusj, selv om det ble dokumentert at tusjen kunne vaskes av. Varemerket var ikke synlig for sluttbrukeren etter at den nye skjermen var montert på telefonen.

Spørsmålet for Høyesterett var om innførsel av skjermene likevel utgjorde et varemerkeinngrep.

I Norge og EU er rettstilstanden slik at det er tillatt å importere og selge varer påført en annens varemerke (parallellimport) så sant varene er brakt på markedet innenfor EU/EØS-regionen av varemerkeinnehaver. Parallellimport av varer med opphav utenfor regionen er derimot ikke tillatt – det har mange importører av varer fra Asia smertelig fått erfare. (Både importører og detaljister kan stilles til ansvar for denne typen varemerkeinngrep.)

I denne konkrete saken kom Høyesterett til at det var reparatører og profesjonelle omsetningsledd som utgjorde kjernen av den relevante omsetningskretsen for slike produkter. Det er av hensyn til denne kretsen at Apple merker sine produkter med sitt kjennetegn, til tross for at det altså ikke kan sees av sluttbrukeren når produktet er montert på telefonen.

Med dette som utgangspunkt slo retten fast at varemerkets funksjoner kunne bli skadd ved import og eventuell videre omsetning selv om varemerket var tildekket. Dette ville vært tilfelle også om tildekkingen ikke hadde latt seg fjerne. Importen utgjorde således et varemerkeinngrep, og lagmannsrettens dom ble opprettholdt.

Importøren ble ikke hørt med at det var behov for konkurranse på reservedelmarkedet – man måtte gjerne importerer kompatible reservedeler, så lenge de ikke var påført Apples varemerke.

Verken resultat eller begrunnelse er spesielt overraskende i lys av EU-domstolens avgjørelse i den såkalte «Mitsubishi-saken» (C-129/17).  I denne saken hadde en importør innført originale Mitsubishi gaffeltrucker, men erstattet alle Mitsubishi-merkene på truckene med sine egne varekjennetegn før innførselen. Domstolen kom til at innførselen fortsatt kunne skade varemerkets funksjoner (som investerings- og reklamefunksjonen) og at handlingen var i strid med varemerkelovgivningens formål om å sikre lojal konkurranse.

Kontakt oss i dag på vår digitale møtebooker