Generasjonsskifte – Hva er best for virksomheten og familien?

Generasjonsskifte

Verdier i virksomhet – overføre virksomhet eller avvikle og overføre kapital?

Hvordan skape, bevare og utvikle verdi i virksomheten? Det skjer ikke tilfeldig! Tilfredsstillelsen av å utvikle en god virksomhet er stor, og enhver bedriftseier ønsker å se at virksomheten når sitt potensial. Når man lykkes kan avkastningen også bli betydelig.

De fleste bedrifter i SMB-segmentet vil være tjent med økt fokus på strukturert verdiutvikling. Det handler om å gå fra en utvikling som utenfra nærmest kan fremstå som et resultat av tilfeldigheter og markedsmessige gunstige forhold, til dokumenterbar måloppnåelse og grunnlag for forutsigbar videre positiv utvikling. Tross dette er det lett å kjenne seg igjen i at den daglige driften prioriteres. I verste fall medfører dette at selskapet ikke når et ellers stort potensiale og verdi for eierne.

Generasjonsskifte

En undersøkelse viser at en stor andel av norske familiebedrifter planlegger generasjonsskifte innen få år. Halvparten ser for seg at neste generasjon eller dagens ledelse tar over. En mindre andel antar at salg til finansielle investorer er det mest nærliggende, mens en større andel mener at salg til et annet selskap, for eksempel konkurrenten eller en større aktør, vil være det aktuelle.

Spørsmålet om generasjonsskifte handler om hva som er best for virksomheten og familien. Er man tjent med at neste generasjon tar over og forvalter de industrielle verdiene i virksomheten videre? Eller er det bedre å realisere verdiene i selskapet nå, slik at neste generasjon isteden overtar kapital for videre forvaltning? Og skal man i så fall selge til en industriell aktør, eller til en finansiell investor?

Et vellykket generasjonsskifte handler om god planlegging og strukturert forvaltning og drift underveis. Å ha fokus på verdiutvikling innebærer at man tidlig i selskapets livsfase må erkjenne at det på et eller annet tidspunkt skal skje en exit fra selskapet. Veldig få reflekterer over dette. Ofte erkjenner eierne for sent at man ikke kan drive selskapet evig.

Når man skal vurdere generasjonsskifte er det flere forhold man bør reflektere over og analysere flere år før man planlegger å gå av:

 • Det grunnleggende – har virksomheten i det hele tatt verdier som lar seg overføre til neste generasjon?
 • Hva gir lønnsomhet? Seniors person eller står selskapet sterkt også uten vedkommende?
 • Kan det eventuelt tas grep for å i større grad gjøre verdiene knyttet til virksomheten uavhengig av person?
 • Hvordan er lønnsomhetsutviklingen?
 • Hvordan skjer forvaltning, tilsyn og kontroll i ledelse og styre?
 • Er det personer i familien som er egnet til å overta, eller bør arvingene isteden overta kapital for å sikre verdier og redusere risiko for tap for familien?

I tillegg vil det være mye annet som bør vurderes og planlegges og diskuteres med rådgivere:

 • Skal samtlige aksjer overdras?
 • Skal det opprettes aksjeklasser som gjør at senior har organisatorisk kontroll?
 • Hvordan skal seniors livsgrunnlag fremover ordnes?
 • Skal det opprettes aksjonæravtale og må det gjøres noe med vedtektene?
 • Hvordan skal forhold som omsettelighet og forkjøpsrett være regulert?
 • Skattemessige forhold vil for mange stå sentralt.

I tillegg til dette kommer temaer som gave, arv og testament inn i bildet, og arvereglene og arveplanlegging vil ha avgjørende betydning for hvordan et generasjonsskifte gjennomføres. Fullgod juridisk rådgivning får man derfor best fra advokater som ikke bare har kompetanse på forretningsjus, men som også har vesentlig egen erfaring med arv og arveplanlegging.

I mange tilfeller vil et generasjonsskifte bli best når det gjennomføres mens senior fortsatt lever. Senior står som hovedregel fritt til å fordele verdier i levende live. Man må likevel vurdere hvorvidt den som overtar virksomheten skal avkortes i fremtidig arv. Verdsettelse av virksomheten blir viktig. Man må da ikke glemme at den som overtar også påtar seg et ansvar ved å skulle videreføre virksomheten. Man må også huske å ta i betraktning skattemessige forhold. Etter at arveavgiften ble avviklet, ble det innført skattemessig kontinuitet. Hovedregelen er at mottaker overtar givers skatteposisjoner ved overføring av formuesverdier. Dette kan føre til høyere latent skatt som utløses når arvingen eventuelt realiserer aksjene. Hva som er likebehandling av livsarvingene er derfor ikke nødvendigvis matte, men gjenstand for vurderinger. I mange familier kan det være fornuftig å arbeide sammen om disse temaene slik at familiefreden bevares, og slik at det ikke går ressurser med for håndtering av arverettslig usikkerhet. Familiære konflikter kan i verste fall ødelegge for virksomheten, og forringe de verdiene som har blitt bygget opp.

Vår kompetanse innen både forretningsjus, familie og arv gjør at vi ser forretningsjuridiske, kommersielle og arverettslige hensyn i sammenheng i planleggingen og gjennomføringen av generasjonsskifter. Sammen med vår juridiske kompetanse, er vår praktiske erfaring, vårt kommersielle fokus og vår kommunikasjon våre verktøy for å bidra til gode løsninger i våre klienters interesse.

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !

magnus-froysaa

Ta kontakt med oss!

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer.

Ta kontakt med oss for en uformell prat.