Felles foreldreansvar

Pictur

Alle barn født etter 01.01.2020 får i utgangspunktet felles foreldreansvar.

Frem til årsskiftet 2019-2020 hadde mor foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets fødsel. Dette er endret. Barnelovens utgangspunkt er nå at alle barn født fra og med 1. januar 2020 i utgangspunktet får foreldre med felles foreldreansvar selv om de ikke har vært gift eller bodd sammen, se barnelovens § 35. Foreldreansvaret er ikke det samme som å ha den daglige omsorgen for barnet, men rett og plikt til å bestemme for barnet i personlige forhold. Foreldrene som har felles foreldreansvar må være enige om de store avgjørelsene som gjelder barnet som for eksempel samtykke til medisinsk behandling og – inngrep, flytting til utlandet bare for å nevne et par tilfeller. Foreldreansvaret skal utøves ut fra barnets alder, behov og interesser.

Dersom foreldrene ikke bor sammen, vil det i mange tilfeller likevel ikke være ønskelig med felles foreldreansvar. Særlig vil dette være hvor barnet er resultat av en tilfeldig forbindelse hvor mor og far ikke kjenner hverandre eller har noe form for fellesskap eller ønske om det. Det vil for eksempel særlig være tilfelle hvis barnet er resultat av en voldtekt. Loven inneholder derfor en sikkerhetsventil hvor felles foreldreansvar vil stride mot sin hensikt. Hvis mor skulle ønske foreldreansvaret alene, må hun melde fra til folkeregisteret innen ett år etter barnets fødsel. Tilsvarende kan en far som ikke bor sammen med barnet, melde fra til folkeregisteret dersom han ikke ønsker del i foreldreansvaret. Når en av foreldrene gir en slik melding, får barnets mor foreldreansvaret alene. Fristen for å melde fra er ett år etter at farskapet er fastsatt.

Dersom far ikke skulle være er enig i at mor skal ha foreldreansvaret alene, men har et ønske om å ta del i det, må ta saken inn for domstolene som vil foreta en konkret vurdering av hva som er til barnets beste- felles foreldreansvar eller ikke.

Se Barne – og familiedepartementes nettside for mer informasjon om denne regelendringen og felles foreldreansvar, https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/foreldreskap/foreldre-som-far-barn-utenfor-samliv-far-automatisk-foreldreansvaret-sammen/id2677292/

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !