Får du betalt fra kunder med økonomiske utfordringer? Pass på – konkursboet kan kreve at du betaler tilbake!

scott-graham

I den senere tid har vi lest mange steder at man mener at Norge har kommet seg igjennom koronakrisen og at økonomien er friskmeldt. Likevel er det mange bedrifter særlig i SMB-segmentet som vil ha utfordringer også fremover med likviditet og egenkapital. Det er derfor fortsatt forventet at vi ikke kan utelukke en konkursbølge. 

Omstøtelse – borevisors kunnskap identifiseres med konkursboets

Mange vil være i den situasjonen at man mottar oppgjør fra kunder som har økonomiske utfordringer. Dersom kunden senere går konkurs kan konkursboet kreve tilbake verdiene. Det er derfor mer utfordrende enn vanlig å fullt ut anse oppgjør som endelige. Vi jobber mye med konkurs, både som bostyrere og rådgivere, og vi følger utviklingen nøye. 

I konkurs er nemlig et av de viktigste verktøyene boet har for å kunne skape dekning til kreditorene å kreve tilbake verdier som har gått ut av debitor den siste tiden før konkurs. Det finnes flere rettslige grunnlag for dette, men såkalt omstøtelse er et av de mest praktiske.

For den parten som mottar et omstøtelseskrav mot seg fra et konkursbo, vil dette medføre et tap. Verdiene må tilbake til boet, og man må stå i kø for dekning sammen med resten av kreditormassen. Som regel oppnås i beste fall en liten dividende. 

Det er derfor flere rettslige og faktiske vilkår som må være oppfylt for at boet skal kunne fremme slike krav. I tillegg gjelder det en frist for boet for å fremme kravet. Fristen regnes fra da boet fikk kunnskap om disposisjonen. Oversittes fristen er kravet foreldet og tapt for boet. 

Men hvem er «konkursboet»? «Konkursboet» består av flere aktører som sammen utgjør «bostyret». 

Én av disse aktørene er borevisor. Borevisor tar gjerne en gjennomgang av skyldnerens regnskaper og forretningsførsel, og avdekker gjennom dette diverse forhold. Og får naturligvis også kunnskap om omstøtelseskrav. 

Høyesterett har i sommer avgjort at den kunnskapen som borevisor oppnår, anses å være boets kunnskap. Dersom borevisor ikke kommuniserer sin kunnskap videre i bostyret og til bostyrer, innebærer dette likevel da at boet anses å ha hatt kunnskapen som borevisor hadde. 

I slike tilfeller foreldes omstøtelseskravet. Kreditoren som har oppnådd dekningen kan da forholde seg til og innrette seg etter dette, uten risiko for å lide tap. 

Dette er et av mange eksempler på hvordan bestemmelser om saksbehandling, prosess og foreldelse i lovverk som er lite tilgjengelige for de fleste SMB-bedrifter, kan få helt avgjørende økonomisk betydning.

magnus-froysaa

Snakk med oss!

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS er spesialister på konkurs og inndrivelse.

Snakk med oss dersom du skal motta oppgjør fra en kunde med økonomiske utfordringer, eller dersom det er din virksomhet som kjenner på utfordringene.