19_FBA_Web_ikoner-03-2-150x150
Fast eiendom

Husleie private parter

Husleie for private parter – hvilke plikter har man?

Det er mange som leier eller leier ut bolig eller husrom her i landet. Leieforholdet reguleres av husleieloven, som inneholder plikter for både utleier og leietaker. Til tross for tydelige regler, oppstår det mange tvister knyttet til leieforhold. Faktisk så mange at det er opprettet et eget husleietvistutvalg (HTU).

Vi i Frøysaa & Bjørkgård bistår utleiere og leietakere i ulike problemstillinger og tvister. Vår erfaring er at de fleste tvister stammer fra manglende betaling eller opphør av leieforholdet – men det kan så klart oppstå mange ulike problemstillinger i forbindelse med et leieforhold.

Hos oss kan du få en gratis innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Bestill en innledende samtale her.

Leieavtalen: leieforholdets fundament

Leieavtalen er et viktig dokument som regulerer forholdet mellom utleier og leietaker. Vi vet at en god skriftlig leieavtale mellom utleier og leietaker eliminerer de fleste problemer, så det er verdt å bruke tid på denne!

Praktiske ting som gjerne avtales i leieavtalen er dato for betaling av husleie, depositum, leietakers plikter og utleiers plikter.

Det er viktig å vite at husleielovens bestemmelser gjelder i tillegg til leieavtalen. Husleieloven er ufravikelig, og overstyrer dermed leieavtalen dersom denne inneholder dårligere rettigheter og plikter enn det loven krever.

I denne artikkelen kan du lese mer om leieavtalen.

Utleiers plikter – ikke glem vedlikeholdet!

Som utleiers er ens viktigste plikt å stille leieobjektet til disposisjon i samsvar med avtalen – men man har flere plikter enn det!

Utleier har plikt til å gi leietakeren eksklusiv bruk til husrommet. Videre er man forpliktet til å holde utleid husrom og eiendommen for øvrig i den stand som leietaker har krav på etter husleieloven og avtalen. Utleier plikter også å besørge at husrommet er mangelfritt i forhold til avtalen. Dersom leietaker varsler om en feil som utleier hefter for, må utleier rette opp i dette snarest.

I tillegg har utleier en vedlikeholdsplikt. Vår erfaring er at vanlig praksis for mange utleiere dessverre er å avtale seg bort fra vedlikeholdsplikten, så det kan være lurt å se gjennom leieavtalen før man eventuelt retter et krav mot den andre parten!

Misligholder utleier sine plikter, kan leietakeren oftest kreve at utleier retter opp mangelen eller gir avslag i husleien. Dersom misligholdet er av vesentlig karakter, kan leietakeren kreve at avtalen heves, i tillegg til erstatning.

Her kan du lese mer om utleiers plikter.

Når kan utleier kaste ut leietaker? Les om tvangsfravikelse i denne artikkelen.

Disse pliktene har du som leietaker

Leietaker plikter først og fremst å betale husleie til avtalt tid. Dersom leietaker ikke gjør dette, kan utleier ha anledning til å si opp leieavtalen og tvinge leietakeren til å flytte, dersom avtalen ivaretar denne rettigheten for utleier.

Utover dette har leietaker plikter som å behandle husrommet med nødvendig forsiktighet og i tråd med leieavtalen. Det er også enkelte vedlikeholdsoppgaver som i utgangspunktet er lovpålagt leietakeren. Leieren plikter også å følge vanlige ordensregler og rimelige påbud som utleieren har fastsatt til sikring av god husorden.

Leietakeren plikter også å – i nødvendig utstrekning – gi utleier eller utleiers representant adgang til husrommet for tilsyn. Leietakeren plikter også å gi utleieren eller andre adgang til husrommet i den utstrekning det trengs for å gjennomføre pliktig vedlikehold og lignende. Dersom arbeidene medfører en ikke ubetydelig ulempe for leieren, kan det kreves avslag i leien.

Les mer om leietakers plikter i denne artikkelen.

Les også vår artikkel om depositum.

Våre advokater bistår både utleiere og leietakere i ulike tvister. Vi foretar en vurdering av hva du skal gjøre før du eventuelt retter et krav mot den andre parten, etter en gjennomgang av leieavtalen og leieobjektets stand på tidspunktet tvisten oppstod.

Vi står klare til å hjelpe deg!

Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!