19_FBA_Web_ikoner-02-150x150
Familie og arv

Skifteavtale

Skifteavtale: formkrav, innhold og rimelighet

Ved en skilsmisse er det mye som må på plass, deriblant skifteavtale. I henhold til ekteskapsloven § 65 har ektefellene full avtalefrihet ved skilsmisseoppgjøret. Dermed har de selv mulighet til å lage en avtale basert på hva som oppfattes som best for partene, uavhengig av hva rettsreglene sier og om dette nedfelles skriftlig. Likevel anbefaler vi at man har enkelte punkter på plass ved inngåelse av skifteavtale.

For samboere finnes det ingen egen lov om hvordan det økonomiske oppgjøret skal gjennomføres ved et samlivsbrudd. Vi mener likevel at det er vel så viktig å inngå en skifteavtale for samboere, slik at man regulerer hvordan partene skal forholde seg til fordelingen av felles verdier.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård gir råd i forbindelse med det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse eller samlivsbrudd. Våre advokater har fagkompetansen og erfaringen som er nødvendig for å hjelpe deg i din situasjon. Hos oss kan du få en gratis innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Bestill en innledende samtale her.

Krav til skifteavtalen – form og vitner

Det stilles ingen formkrav til skifteavtalen; en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig. Av bevismessige hensyn anbefaler vi likevel at avtalen gjøres skriftlig. Dette fordi det er mulig å ettergå skriftlige avtaler, og det er lettere for partene å forholde seg til det som er nedfelt i en avtale enn det som kun går på husk. Med muntlige avtaler kan det fort oppstå tvil om avtalens innhold.

Videre mener vi at det er viktig at avtalen bevitnes. Har man vitner som kjenner til avtalens innhold, kan disse eventuelt bidra dersom det skulle oppstå tolkningstvil og diskusjon rundt avtalen i ettertid.

Hvem har rett til å overta boligen ved skilsmisse? Det kan du lese om i denne artikkelen.

Les også vår artikkel om barnefordeling.

Hva skal skifteavtalen inneholde?

En skifteavtale kan regulere det verdimessige oppgjøret, altså hva hver enkelt part skal ha i kroner og øre. Like viktig er det at avtalen inneholder en fordeling av hvem som skal ha ulike gjenstander – det være seg fast eiendom eller løsøre.

En oversikt over de økonomiske forholdene og fordelingen kan nedfelles i en skifteskisse som vedlegges skifteavtalen.

Her kan du lese mer om prosessen rundt det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse.

Er skifteavtalen alltid bindende?

Har man kjennskap til reglene i ekteskapsloven, kan disse danne et bakteppe og fungere som en veileder i skilsmisseoppgjøret. Dette er blant annet viktig dersom det er tvil om avtalens gyldighet.

Når man først har inngått en skifteavtale, er man i utgangspunktet bundet av denne. Dersom skifteavtalen virker urimelig overfor en av partene, sier imidlertid loven at avtalen settes helt eller delvis ut av kraft!

Hvorvidt en skifteavtale er urimelig, beror på en totalvurdering der avtalens innhold er ett av flere momenter av betydning. Forholdene ved avtalens inngåelse, partenes stilling, senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig er andre typiske momenter i en slik vurdering. Dersom avtalen avviker vesentlig fra ekteskapslovens regler for skilsmisseoppgjør, kan det også bestemmes at avtalen må settes til side.

For å unngå tvil i ettertid, er det viktig å få juridisk rådgivning ved utforming av avtalen. Våre advokater har fagkompetansen og erfaringen som skal til for å gi gode råd i forbindelse med det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse eller samlivsbrudd.

Vi står klare til å hjelpe deg!

Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!