19_FBA_Web_ikoner-02-150x150
Familie og arv

Gjeldsavleggelse

Gjeldsavleggelse – hvilken gjeld kan trekkes fra ved skifte?

Det er ikke uvanlig at ektefeller opparbeider seg gjeld, og dette spiller en viktig rolle ved skifte. Når felleseiemidler skal skiftes, sier nemlig ekteskapsloven at det skal foretas gjeldsavleggelse – fradrag for gjeld. Det vil si at det holdes tilbake midler tilsvarende ektefellenes gjeld før man beregner hva som går til deling. Fradraget medfører altså ikke at gjelden dekkes, men at midler settes til side for å dekke gjelden.

Gjeldsfradraget reguleres av ekteskapsloven § 58, og reglene legger føringene for hvor mye av felleseiemidler den enkelte ektefelle kan sette til side for å dekke sin gjeld. Reglene i ekteskapsloven kan riktignok fravikes ved avtale!

Det er mange regler sette seg inn i, men vi i advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård står klare til å hjelpe deg med spørsmål om gjeldsavleggelse! Hos oss kan du få en gratis innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Bestill en innledende samtale her.

Regler for gjeldsavleggelse

Det er to ulike kategorier for gjeldsavleggelse, regulert av ekteskapsloven § 58 annet og tredje ledd.

Har ektefellen kun midler som skal til likedeling, sier loven at de få fullt fradrag for all gjeld i felleseiemidlene før det går noe til deling.

For ektefeller med midler som skal holdes utenfor skiftet, er reglene annerledes. Den delen av ektefellens gjeld som alene knytter seg til likedelingsmidler, kan også her trekkes ut direkte av felleseiemidlene. Gjelden som knytter seg til særeie- eller skjevdelingsmidler skal kanaliseres til summen av disse formuespostene. Ektefellen kan først kreve fradrag i felleseiemidlene når gjelden er større enn verdiene av disse særeie- eller skjevdelingsmidlene. Det samme gjelder gjeld knyttet til eiendeler som tas ut forlodds. For annen gjeld, altså gjeld som ikke knytter seg til felleseie, særeie-, skjevdelingsmidler eller forloddskrav, skal det foretas et forholdsmessig fradrag i felleseiemidlene. Det vil si at man må finne ut forholdstallet mellom midler til deling og midler som ikke går til deling, og at det kun kan kreves fradrag tilsvarende den andelen som felleseiemidlene utgjør av ektefellens totale verdier.

Som du ser, er reglene om gjeldsavleggelse til dels kompliserte. Det er riktignok viktige regler som kan få store utslag for hva som går til deling fra den enkelte part i et skifte. Vi anbefaler at du rådfører deg med advokat før du inngår en skifteavtale eller på annen måte forplikter deg til et økonomisk oppgjør med den andre parten.

I denne artikkelen kan du fordype deg mer i prinsippene for økonomisk oppgjør ved skilsmisse.

Les også om barnefordeling – en annen kjent problemstilling ved skilsmisse.

Hva kan vi bistå med?

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård hjelper privatpersoner med alle spørsmål innen arv og skifte. Våre advokater har ekspertkunnskap og kan hjelpe til i alle trinn av prosessen, og dette fagområdet ledes av vår advokat Siri Fadum Harstad.

Sammen med partene vil vi raskt kunne gi en vurdering av hva som er den beste løsningen i det enkelte tilfellet, finne grunnlaget for en balansert skifteavtale eller uttale oss om hvilken løsning lovens bestemmelser vil gi grunnlag for mellom partene. I spørsmål om økonomisk oppgjør har vi også god erfaring med å opptre som uavhengig part for ektefellene.

I tillegg til juridisk kompetanse, sikrer praktisk erfaring og sterke kommunikasjonsevner at vi finner gode og praktiske løsninger for våre klienter.

Har du spørsmål om gjeldsavleggelse?

Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!