Endringer i regler om korttidsutleie, herunder Airbnb, i sameier og borettslag

Nye regler for korttidsutleie i sameier og borettslag trådte i kraft 01.01.2020. Årsaken til og behovet for regelendringen er økningen i korttidsutleie som følge av Airbnb og lignende plattformer. Hverken borettslagsloven eller eierseksjonsloven har tidligere hatt bestemmelser om korttidsutleie.

For eierseksjonssameier har det vært antatt at seksjonseier har kunnet leie ut rimelig fritt, så lenge ikke utleie bærer preg av ren hotelldrift. Grensen mellom den forbudte hotelldrift og tillatt profesjonell utleie har derimot vært uklar, og vanskelig å fastslå i praksis. De nye reglene har altså som formål å komme den “hotelldrift” som Airbnb og andre plattformer legger opp til, til livs.

I borettslag har omfanget av korttidsutleie vært antatt å være mindre enn i eierseksjonssameier, da brukereierprinsippet i borettslagsloven utgjør en vesentlig begrensning på adgangen andelseier har til å leie ut andelsboligen. Borettslagsloven er i motsetning til eierseksjonsloven fra en tid før Airbnb og andre lignende utleieplattformer eksisterte, og også her har det vært usikkerhet om hvilke regler som gjelder.

Med korttidsleie defineres nå som utgangspunkt utleie under 30 dager. Adgangen til korttidsutleie i borettslag er satt til inntil 30 dager per. år, altså enten sammenhengende eller oppdelt. I eierseksjonssameier er det gitt en øvre grense på til sammen 90 dager per år, men da ikke lengre enn 30 dager av gangen. Grensen på 90 døgn kan fravikes gjennom vedtektsendring som krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Grensen kan da settes til mellom 60-120 døgn per år. En slik grense vil antakelig gjøre det mindre attraktivt å kjøpe en eierseksjon for å drive “hotellutleie”, samtidig som det gir en seksjonseier som tidvis er borte en mulighet til å drive utleie i disse periodene.

Det er med andre ord ikke mulig for hverken borettslag eller eierseksjonssameier å forby korttidsutleie à la AirBnb. Reglene som har kommet har satt klare rammer for hva som er tillatt og ikke er tillatt, og vil forhåpentligvis virke konfliktdempende. Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård følger situasjonen og bistår jevnlig eierseksjonssameier og borettslag. Skulle det oppstå problemer for deg knyttet til korttidsutleie eller andre forhold er det bare å ta kontakt for en uforpliktende prat for å kartlegge din rettslige posisjon.

Ta kontakt med oss, det koster ingenting.