Endringer i plan- og bygningsloven

Arrangement_April_Web_Banner

Etter plan- og bygningsloven kapittel 19 er det i dag anledning til å søke dispensasjon fra bestemmelsene i plan- og bygningsloven. I sitt arbeid med å forenkle og forbedre loven sendte regjeringen i 2020 på høring et forslag som skulle gjøre det enklere å få dispensasjoner fra loven. Etter høringen foreslår regjeringen endringer i dispensasjonsreglene som klargjør ordlyden i bestemmelsene, men som i realiteten vil gjøre det vanskeligere å oppnå dispensasjoner.

Før var det kun direkte forbud mot å dispensere dersom hensynet i bestemmelsene det ble gitt dispensasjon fra ble vesentlig tilsidesatt. Nå omfatter forbudet mot dispensasjon flere hensyn. Det skal også i dag mye til for at kommunen kan dispensere dersom det f.eks. går ut over nasjonale eller regionale interesser. Setningen om at kommuner ikke bør dispensere dersom en nasjonal eller regional myndighet uttaler seg negativt er tatt ut. Forslaget kan derfor i første omgang se ut som en forenkling av dispensasjonsreglene, men i praksis blir det nå strengere fordi den nå settes forbud mot å gi dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene tilsidesettes. Forslaget innebærer mer makt til Statsforvalteren og overlater mindre til kommunenes eget skjønn.
Les mer her om regjeringens presentasjon av forslaget.