Endringer i konkursboets legalpant

Utlegg-i-fast-eiendom

Panteloven § 6-4 regulerer konkursboets legalpanterett. Konkursboet har legalpant i ethvert pantebeheftet formuesgode som tilhører skyldneren på tidspunktet for konkursåpning. Panteretten utgjør fem prosent av formuesgodets beregnede verdi eller av det et salg av formuesgodet innbringer, men maksimalt 700 ganger rettsgebyret i hvert realregistrerte panteobjekt. Legalpantet kan kun benyttes til å dekke nødvendige boomkostninger. 

I lang tid har konkursboet i tillegg hatt legalpant i formuesgoder som tredjemann har stilt som sikkerhet for konkursskyldnerens gjeld. Regelen har blitt forstått slik at selv om det ikke foreligger et gjeldsforhold, men bare en sikkerhet, har konkursboet likevel hatt rett til legalpant som følge av sikkerhetsstillelsen. 

Bestemmelsen ble i sin tid innført for å unngå omgåelse med sikte på konsernstrukturer. I praksis har imidlertid bestemmelsen fått konkret betydning for privatpersoner som har stilt egne verdier som sikkerhet for virksomhetens drift. Helt siden innføringen av bestemmelsen i 2005 har rekkevidden blitt kritiser, typisk som sidesikkerhet for et aksjeselskaps kassekredittkonto. Regelen har ført til mange overraskelser siden den ble innført, men lovgiver har tatt kritikken til seg og regelen er nå opphevet fra 15.05.2021. 

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS er alltid tett på! Vi bistår med å sette opp avtaler og sikkerheter på riktig måte, slik at fallgruver unngås og dine verdier sikres på best mulig måte. 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.