Bedriftenes handlingsrom økes ytterligere ved nytt lovforslag om rekonstruksjon

sss

Regjeringen foreslo 15. april 2020 endringer i konkurslovgivningen. Lovendringene innebærer at konkurslovens del I om gjeldsforhandling erstattes av en midlertidig lov om rekonstruksjon (rekonstruksjonsloven). Lovforslaget ble vedtatt av Stortinget ved førstegangsbehandling 24. april 2020, og det forventes ikke endringer ved formell annengangsbehandling.

Næringslivet er fremdeles i en akutt situasjon som følge av koronaviruset og et stort antall virksomheter står i fare for konkurs. Lovendringene innebærer en utvidelse av dagens vilkår for gjeldsforhandling og skal forenkle adgangen til å gjennomføre rekonstruksjon for selskaper som opplever økonomiske vanskeligheter.

Den nye loven gjør at bedriftenes handlingsrom økes ytterligere og det gis flere virkemidler til en vellykket forhandling med kreditorene. Hensikten er å gi et bedre rammeverk for å rekonstruere selskaper før konkurs, og dermed bidra til å sikre verdier og arbeidsplasser.

Forslaget innebærer at skyldneren kan begjære rekonstruksjonsforhandling dersom vedkommende «har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer». På nærmere vilkår vil også en kreditor kunne begjære rekonstruksjon. Dermed vil det åpnes for rekonstruksjon på et tidligere tidspunkt hvor skyldneren fremdeles er likvid.

Det er også foreslått regler for å øke muligheten til å innhente ny kapital til rekonstruksjonsperioden ved å tilby superprioritet, det vil si nye lån som får prioritet foran eksisterende sikkerheter. Kravet er at låneopptaket godkjennes og at eksisterende panthaveres stilling ikke blir vesentlig svekket.   

Reglene inneholder også et forslag som gir adgang til i egen forskrift lempe på det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og avgift. Dersom adgangen blir benyttet, vil dette kunne lette mulighetene til å gjennomføre en rekonstruksjon, og slik midlertidig ordning vil derfor være særlig aktuell for selskaper med stor skattegjeld.  

Det er også fremmet forslag om å erstatte kravet om kvalifisert flertall, med et krav om simpelt flertall, slik at det er tilstrekkelig med samtykke fra halvparten av kreditorene. Forslaget fjerner kravet til minimumsdividende og etter samtykke fra kreditorene vil det åpnes for konvertering av gjeld til aksjer.

Dermed åpnes adgangen til å gjennomføre en vellykket rekonstruksjon selv om selskapet ikke har mulighet til noen større utdeling i form av dividende til kreditorene.

Regjeringen vil også foreslå forenklede regler for små foretak, men det nærmere innholdet i dette er foreløpig ikke klarlagt.

Det nye midlertidige lovverket vil være godt egnet som bidrag til å forhindre konkurs, og gir ytterligere handlingsrom til bedrifter som opplever økonomiske problemer og usikkerhet for fremtiden som følge av koronapandemien.  

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård er tett på næringslivets behov, og kan bistå til å undersøke hvordan økt handlingsrom kan utnyttes av den enkelte for å opprettholde virksomheter og bevare verdier.

Kontakt oss for en uforpliktende henvendelse.