Barnefordeling – Hvem skal barnet bo hos?

100408_0_0f71a1cce11fec57fae386e98a7c71f2_large

Spørsmålet om barnefordeling oppstår når foreldre 

  • går fra hverandre ved samlivsbrudd eller skilsmisse eller 
  • hvor foreldrene ikke er i et samliv når barnet blir født, 

og handler om hvor barnet skal bo fremover, hvem som skal ha foreldreansvaret og eventuelt også den andre forelders rett til samvær med barnet dersom barnet skal bo fast hos bare én av dem. 

Barnets faste bosted er der barnet har sin folkeregistrerte adresse, og det stedet hvor barnet bor mesteparten av tiden. Bor barnet like mye hos hver av foreldrene, for eksempel annenhver uke, har barnet delt bosted. Bor barnet fast hos en av dem, har som regel den andre forelderen samvær med barnet. 

Bestemmes det at barnet skal ha fast bosted hos den ene forelderen, må samværsretten for den andre samtidig avklares. Barn og forelder har etter norsk lov som utgangspunkt rett til gjensidig samvær. Det er hensynet til hva som er best for barnet som skal ligge til grunn for denne vurderingen. Det vil som oftest være det beste for barnet at foreldrene klarer å bli enige. Blir de ikke det, må saken avgjøres av domstolene. 

Barnelovens utgangspunkt er at alle foreldre får felles foreldreansvar selv om de ikke har vært gift eller bodd sammen, se barnelovens § 35. Foreldreansvaret er ikke det samme som å ha den daglige omsorgen for barnet, men rett og plikt til å bestemme for barnet i personlige forhold. Foreldrene som har felles foreldreansvar må være enige om de store avgjørelsene som gjelder barnet som for eksempel samtykke til medisinsk behandling og – inngrep eller flytting til utlandet bare for å nevne et par tilfeller. Foreldreansvaret skal utøves ut fra barnets alder, behov og interesser. 

Se Barne – og familiedepartementes nettside for mer informasjon om felles foreldreansvar: https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/foreldreskap/foreldre-som-far-barn-utenfor-samliv-far-automatisk-foreldreansvaret-sammen/id2677292/

Nærmere om valg av bosted

Avtalefrihet, mekling og søksmål

Foreldrene står relativt fritt seg imellom til å avtale hvor barnet skal bo, enten fast hos den ene eller like mye hos hver av dem. Det beste vil være om foreldrene klarer å bli enige, uten å måtte gå veien om domstolene for å få en avklaring. Det å bringe saken inn for retten er en belastning for både foreldrene, barnet og forholdet mellom dem, og er dessuten både tid- og kostnadskrevende. Ektefeller og samboere med felles barn under 16 år som ikke klarer å bli enige plikter å møte til mekling på familievernkontoret. Fører ikke meklingen til enighet, har begge foreldrene mulighet til å bringe spørsmålet om hvor barnet skal bo inn for retten.

Barnefordelingssaker

Barnelovens bestemmelser er sentrale når retten skal avgjøre hvor barnet skal bo fast. Hva som er det beste for barnet er det sentrale i vurderingen av valg av bosted. Hvor det er best for barnet å bo vil måtte vurderes konkret fra sak til sak, for å sikre at barnet bor fast der hvor det har de beste forutsetninger fremover. I vurderingen av hva som er til barnets beste må det i stor grad sees hen til psykologiske og sosiologiske forhold. Rettspraksis viser at de momenter som i hovedsak er relevante for denne vurderingen er hensynet til status-quo, konfliktnivå, foreldrenes omsorgsevner, samarbeid mellom foreldrene, barnets eget ønske og søskenkontakten. 

Hensynet til status-quo

Rettspraksis viser at det skal tungtveiende grunner til for å endre en velfungerende bosituasjon for barnet. Som utgangspunkt anses derfor ikke miljøskifte å være til barnets beste. Skifte av miljø gjelder både barnets indre, og barnets ytre miljø. Barnets indre miljø vil være forhold som hvem som har hatt den faktiske omsorgen for barnet, og faktisk vært barnets nærmeste omsorgsperson i tiden før samlivsbruddet. Med barnets ytre miljø menes forhold som handler om venner, slekt, skole, barnehage og nærmiljø. For små barn vil hensynet til å ikke rokke ved det etablerte indre miljøet veie tyngre enn for eldre barn. 

Foreldresamarbeid

Utgangspunktet er at det er til barnets beste at det kan opprettholde god kontakt med begge sine foreldre. I forlengelsen av dette er foreldrenes evne til å samarbeide om felles løsninger, eventuelt motarbeide løsninger, et moment som retten kan legge vekt på. Hindrer for eksempel en av foreldrene samvær mellom barnet og den andre forelderen, kan det tale mot at det er til barnets beste at det bor hos den som ikke ønsker å samarbeide. 

Søskenkontakt

Rettspraksis viser videre at hensynet til at søskenflokker som utgangspunkt ikke skal deles, er relevant i vurderingen av hvor barnet skal bo. Det finnes derimot eksempler på at retten har kommet til at det beste for barna likevel er at de bor adskilte fra sine søsken. 

Hensynet til stabilitet

Et annet sentralt moment er naturlig nok spørsmålet om hvor barnet kan oppnå den mest stabile omsorgssituasjonen. Foreldrenes arbeidssituasjon, samlivssituasjon, nettverk med familie og venner og boforhold vil være relevant for vurderingen. Den enkelte foreldres omsorgsevne og personlige egenskaper vil også være av betydning når det skal avgjøres hvor det er best for barnet å bo.

Hvor barnet selv ønsker å bo

Barnets ønske om hvor det selv vil bo vektlegges ut fra alder og utvikling. Barnet skal både få anledning til å si sin mening om hvor det vil bo fast, og omfanget av samværet det ønsker å ha med den andre forelderen, fra det er syv år. Barnets egen mening skal tillegges stor vekt fra det er 12 år. Det er viktig å huske på at barnet har rett, men ikke plikt til å uttale seg om hvor det vil bo i en barnefordelingssak. Barnet skal heller ikke tro at det er opp til barnet selv å bestemme hvor det skal bo, og barnets mening er derfor ikke utelukkende avgjørende for hvor det skal bo. Dette fordi barnet ikke skal være avskrekket fra å si sin mening i frykt for å såre en av foreldrene. 

Befinner du deg i et samlivsbrudd hvor dere ikke klarer å bli enige om hvor barnet skal bo fremover, hvordan samværsretten skal være, eller hvem som skal ha foreldreansvaret? Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS har lang erfaring med barnefordelingssaker. Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon. 

AdvokatfirmaetFrøysaa & Bjørkgård AS – Alltidtettpå!