Avtaler og mangler ved håndverkertjenester

Styrearbeid-i-organisasjoner

Går du med en drøm om å pusse opp hus eller hytte, vil du høyst sannsynlig ha behov for en dyktig håndverker. I denne artikkelen går vi gjennom dine rettigheter ved kjøp av håndverkertjenester, og ser nærmere på hva du kan og bør foreta deg, dersom resultatet ikke står til forventning.

Her kan du lese litt om de siste endringene i plan og bygningsloven.

Hva er en håndverkertjeneste?

Avtaler du som forbruker inngår med en tjenesteyter i næringsvirksomhet om bestemte type tjenester som reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging og lignende regnes som en håndverkertjeneste, og reguleres av håndverkertjenesteloven. Loven er ufravikelig, som betyr at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for forbrukeren enn hva som følger av loven.

Om håndverkertjenesten er mangelfull er avhengig av hva du som forbruker og håndverkeren har avtalt om utførelsen av oppdraget.

Hvilke krav kan stilles til håndverkertjenesten?

Resultatet av oppdraget skal samsvare med hva som er avtalt. Derfor er det viktig å være presis og nøye når dere skriver kontrakten slik at både du og håndverkeren har en felles forståelse av hva som skal gjøres, og til hvilken pris. Dersom det ikke skulle være inngått noen avtale, eller avtalen som er inngått ikke berører et forhold dere eventuelt er uenige om, er regelen i håndverkertjenesteloven at tjenesten da skal samsvare med det du som forbruker med rimelighet kan forvente.

Rimelige forventninger til tjenesten innebærer blant annet at tjenesten skal være utført fagmessig, i henhold til standarden for alminnelig godt arbeid i fagbransjen, og i samsvar med offentligrettslige krav.

Med mindre dere har avtalt noe annet, omfatter oppdraget også levering av de materialer som er nødvendig. Dersom ikke annet er avtalt skal materialvalgene være av vanlig god kvalitet, men her kan dere avtale å bruke materialer av mindre god eller bedre kvalitet enn hva som er normalt, så lenge tjenesten fortsatt kan utføres fagmessig og i samsvar med offentligrettslige krav. Om ikke annet er avtalt, plikter håndverkeren å velge det rimeligste alternativet dersom flere alternativer fører til samme resultat.

Etter loven har håndverkeren en frarådningsplikt overfor forbrukeren. Det vil blant annet si at håndverkeren må orientere forbrukeren dersom det må antas at prisen vil bli betydelig dyrere enn hva forbrukeren må kunne forvente seg. Gjør ikke håndverkeren det, risikerer han å ikke få betalt i større grad enn hva han hadde gjort dersom forbrukeren på grunn av frarådingen hadde latt være å inngå noen avtale, eller avbestilt tjenesten.

Reklamasjon

Dersom du mener at håndverkertjenesten ikke er i samsvar med hva som er avtalt, eller at det ellers foreligger en mangel ved tjenesten, må du alltid huske å reklamere. Gjør du ikke det risikerer du å tape krav du måtte ha mot håndverkeren, selv om det skulle vise seg at tjenesten faktisk er mangelfull.

Reklamasjon vil si at forbrukeren påberoper seg det eller de forhold han mener er mangelfulle. Det er tilstrekkelig at reklamasjonen gjør det klart at forbrukeren ikke vil nøye seg med håndverkerens utførelse av oppdraget, og at det forhold det reklameres over til en viss grad konkretiseres. Det må med andre ord fremkomme at det gjøres gjeldende et avtalebrudd, og hva dette avtalebruddet er, men forbruker må ikke samtidig spesifisere hva slags krav han akter å gjøre gjeldende (selv om han jo må komme tilbake til dette senere).

Reklamasjonen må fremmes innen rimelig tid etter at forbruker oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Fristen er relativ og må vurderes fra sak til sak. Det er derfor lurt å reklamere så raskt som mulig. Husk at forbrukeren har en undersøkelsesplikt. Dersom forbrukeren ikke undersøker tjenesten, slik at et mangelfullt forhold som burde vært oppdaget ikke ble det, risikerer han å ikke kunne gjøre noe krav gjeldende dersom han senere blir oppmerksom på forholdet og reklamerer.

Uttrykk for generell misnøye oppfyller ikke nødvendigvis lovens krav til reklamasjon. Vær tydelig, og få gjerne hjelp når du reklamerer. Det bør alltid reklameres skriftlig.

Her kan du lese vår artikkel om dom i høyesterett i forbindelse med boligkjøp og skjeggkre.

scott-graham

Forbrukerens krav ved mangelfulle håndverkertjenester

Dersom forbruker mener at det er levert mangelfulle håndverkertjenester kan han holde tilbake betalingen, kreve retting, omlevering, prisavslag eller heving av avtalen og eventuelt også erstatning. Er arbeidet forsinket kan det være grunnlag for å kreve dagmulkt, eventuelt et prisavslag dersom bare deler av arbeidet er utført. 

Forbrukers rett til å holde betaling tilbake

Oppdages mangelen før forbruker har betalt for tjenesten, kan han kreve å holde tilbake hele eller deler av betalingen. Det kan ikke holdes tilbake mer enn hva som er nødvendig for å sikre forbrukerens krav som følge av mangelen.

Retting

Forbruker kan kreve at håndverker retter mangelen(e) ved tjenesten, når retting kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for håndverkeren. Retting skal skje innen rimelig tid. Hva som er rimelig må vurderes konkret. Håndverkeren på sin side kan kreve å få utbedre feilen selv om ikke forbrukeren krever det, når retting kan skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren, eller at forbruker ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg rettingen.

Prisavslag

Blir ikke mangelen rettet kan forbruker kreve prisavslag. Har derimot håndverkeren krav på å få rette og forbrukeren avslår det, kan han ikke kreve prisavslag for mangelen. Størrelsen på prisavslaget skal i utgangspunktet settes til det det ville kostet å få mangelen rettet.

Heving

Dersom mangelen medfører at formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet, kan forbruker i stedet for prisavslag kreve avtalen hevet. Heving innebærer at en avtale helt eller delvis kanselleres, avhengig av hva som allerede er levert. Terskelen for heving er høy. Dersom mangelen medfører at forbrukeren ikke kan nyttiggjøres seg tjenesten til det tiltenkte formålet, vil heving kunne være aktuelt. Om forbruker kan heve avtalen må alltid vurderes konkret.

Håndverkeren har ikke rett til betaling dersom avtalen heves. Forbrukeren skal da ha tilbakebetalt det han har betalt med tillegg av renter, fra den dagen håndverker mottok betalingen.

Håndverkeren på sin side har rett til å få levert tilbake materialer o.l., så lenge det er ikke medfører en ulempe av betydning eller kostnader for forbrukeren. Hvor håndverkeren allerede har levert ytelsen, kan det være umulig for forbrukeren å levere tilbake materialer. Håndverkeren har heller ikke krav på tilbakelevering av materialer o.l. dersom tilbakelevering skader forbrukerens ting eller faste eiendom, f.eks. ved legging av fliser eller oppsett av vegg. 

Dersom tilbakelevering av disse grunner er uaktuelt, er utgangspunktet at håndverkeren kan kreve et rimelig vederlag oppad begrenset til verdien det som er levert har for forbrukeren. Har ikke det leverte noen verdi for forbrukeren, kan heller ikke håndverkeren kreve noe vederlag for det. Vederlag skal bare ytes der det er rimelig, og ikke være høyere enn verdien det leverte har for forbrukeren.

_Artikkel_

Erstatning

Krav om prisavslag skal som ovenfor nevnt i utgangspunktet settes til kostnadene ved å utbedre det mangelfulle. Forbruker kan i tillegg kreve erstatning for andre økonomiske tap han har blitt påført som følge av mangelen (f.eks. utlegg, prisforskjell, tapt arbeidsfortjeneste, tingsskade m.m.). Erstatningskrav kan altså fremsettes i tillegg til krav om å holde kjøpesummen tilbake, prisavslag, retting eller heving.

Forbrukers krav ved forsinkelse

Arbeidet skal være utført innen den tiden som er avtalt eller som er rimelig, sammenlignet med hva som er vanlig ved utføring av tilsvarende tjenester. Det er derfor viktig å avtale et tydelig sluttidspunkt. 

Håndverkertjenesteloven har ingen bestemmelse som gir forbrukeren krav på dagbøter ved forsinkelse, så dette må forbrukeren selv passe på å avtale i kontrakten. Dagbøter er standardisert erstatning for det tapet forsinkelsen medfører, og løper som utgangspunkt fra det tidspunktet tjenesten er forsinket i forhold til hva som var avtalt. Partene står fritt til å avtale hvor mange dager det skal svares dagbøter, og hvor store dagbøtene skal være. I det avtalte tidsrommet hvor dagbøtene løper har forbrukeren som utgangspunkt ikke krav på å få dekket utgifter som følger av forsinkelsen som overstiger dagbøtene. Tilsvarende reduseres heller ikke dagbøtene dersom det faktiske tapet er lavere enn dagbøtsatsene.

Det er derimot ikke slik at forbrukeren ikke har krav på erstatning dersom forsinkelsen påfører tap etter at de avtalte dager med dagmulkt er utløpt. Da vil de reglene for erstatning igjen gjøre seg gjeldende. Det er da det faktiske økonomiske tapet forbrukeren har som kan kreves erstattet. 

Forbruker må også ved forsinkelse reklamere ovenfor håndverkeren for å ha krav om erstatning eller heving i behold. Ut over å fremsette krav om erstatning eller heving kan forbrukeren dessuten velge å holde betalingen helt eller delvis tilbake, eller fastholde avtalen og kreve at håndverkeren ferdigstiller arbeidet. Fastholder forbrukeren avtalen og krever tjenesten utført gjelder ikke reglene om reklamasjon, men forbrukeren må ikke vente urimelig lenge med å kreve fastholdelse, ellers tapes retten. Det er derfor sterkt å anbefale å alltid fremsette reklamasjon dersom utførselen blir forsinket. 

Et krav om at håndverkeren skal ferdigstille arbeidet kan selvfølgelig skje i kombinasjon med for eksempel et erstatningskrav (husk da at det må fremsettes reklamasjon for at erstatningskravet skal være i behold).

magnus-froysaa

Har du planer om å leie ut boligen din?