Rekkefølgebestemmelse

Rekkefølgebestemmelse kjent ugyldig av Høyesterett i «Selvaag-saken» Selvaag vant mot staten i sak om gyldigheten av Fylkesmannens vedtak. Dommen ble avsagt den 4. mai 2021 under dissens 3-2 og skjerper kommunens adgang til å fastsette …

Les merRekkefølgebestemmelse

Hva er et depositum

Avkorting i arv

Borgarting lagmannsrett kjenner bestemmelse i testament ugyldig. I dom av februar i år kjente Borgarting lagmannsrett en bestemmelse i testament om avkortning i arv ugyldig. To brødre tapte mot sin søster i lagmannsretten i tvist …

Les merAvkorting i arv

Naturmangfold - Bilde av sykkel ved vannkanten.

Hvordan veier hensynet til naturmangfoldet ved nabotvister om felling av trær, og gjelder dette også ved felling av trær på egen eiendom?

Ny dom fra Asker og Bærum tingrett 11. juni 2020 og dom fra Borgarting lagmannsrett 29.11.19 tydeliggjør rettstilstanden. I en fersk dom fra Asker og Bærum tingrett av 11. juni 2020 gjaldt tvisten felling av …

Les merHvordan veier hensynet til naturmangfoldet ved nabotvister om felling av trær, og gjelder dette også ved felling av trær på egen eiendom?