Arv

Derfor er det lurt å snakke om hvordan arven skal fordeles

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå ble det inngått 20 949 ekteskap i 2018. Samtidig valgte 20 175 par å ta ut separasjon eller skilsmisse. Heldigvis finner mange lykken på ny. Da er det spesielt viktig å ha et bevisst forhold til arv.

Spørsmål rundt arv og fordeling av verdier kan være vanskeligere og mer konfliktfylt i sammensatte familiene. Vår partner og advokat Magnus Frøysaa erfarer at det oftere oppstår konflikter mellom hver fraksjon av arvingene. Disse handler gjerne om hvor verdiene stammer fra og hvilke arvinger som skal arve hva.

Frøysaa anbefaler derfor at man snakker sammen om hvordan arven skal fordeles. I mange tilfeller kan det være lurt å foreta utdeling av arv mens foreldrene lever.

Arv og generasjonsskifte
Arv er et tema som mange kvier seg for å diskutere.  Foreldre ønsker å unngå å skape splid mellom arvingene. Mange er redde for at noen av barna skal føle seg tilsidesatt, for eksempel hvis de mener at én skal arve hytta. Barna på sin side kan være bekymret for å ta dette opp med foreldrene, i frykt for å virke som om de bare går og venter på arven.

Frøysaa mener at det er viktig å ha et bevisst forhold til fordeling av verdiene, spesielt ved nye ekteskap, samboerskap og der det er «dine og mine barn». Dersom man planlegger tidlig, ved at foreldrene diskuterer seg imellom hvilke verdier hver av dem eier og hvordan de ønsker at arveoppgjøret skal foregå, får hele familien større forutsigbarhet. Det kan også være fint å invitere de voksne barna inn i slike samtaler.

Erfaringsmessig blir alle de involverte mer fornøyde ettersom man har tatt grep og åpnet opp for å diskutere arv. Venter man derimot med å fordele arven til arvelater er død, gjør man det i mange tilfeller bare vanskeligere for arvingene.

Hvem skal arve hytta?
Frøysaa anbefaler at man rådfører seg med en advokat i forbindelse med arv. Som oftest dukker det opp mange problemstillinger som verken foreldrene eller arvingene har tenkt på.

Et typisk eksempel er fordeling av fritidsboligen. Foreldre ønsker av og til å gi denne til ett eller flere av barna når de selv føler at de har blitt for gamle og skrøpelige til å ha den. Men hvis ett av barna får fritidsboligen som forskudd på arv, hvor mye skal de andre barna få når foreldrene en dag faller fra? En hytte på Sørlandet kan stige mange millioner i verdi. Spørsmålet blir da hvordan man skal kompensere de barna som ikke fikk hytta.

Dersom foreldrene ikke ønsker å involvere barna, kan de gjøre mye selv ved å opprette samboeravtale eller ektepakt og testament. Her er det viktig å passe på at formkravene er oppfylt. Hvis dette ikke gjøres riktig kan disse avtalene være ugyldig. Konsulter gjerne med en advokat slik at du er sikker på at testamentene du oppretter  følger formkravene og at ordlyden ikke åpner opp for ulike tolkninger.

Kan du gjøre poden arveløs?
Arveloven har klare regler for ektefellens og samboers arverett. Det er også bestemmelser som omhandler livsarvingenes pliktdelsarv og minstearv, samt regler for opprettelse og tolking av testament. En livsarving defineres som en person som er i direkte nedstigende linje fra den avdøde, dvs.  barn og barnebarn.

Det er viktig å skille mellom det å gi gaver mens man lever og fordeling av arv etter dødsfall. Så lenge man lever, kan man som regel fritt disponere over alt man eier. Arvelovens regler som begrenser arvelaters disposisjonsrett kommer først til anvendelse når arven skal fordeles. Har foreldrene fordelt alt mens de lever er det ingenting igjen å arve. 

Uskiftet eller skiftet bo
Partene bør tenke igjennom om den gjenlevende ektefellen eller samboeren skal sitte i uskifte eller om det skal gjennomføres helt eller delvis skifte. Uskiftet bo innebærer at arveoppgjøret etter førsteavdøde  utsettes til lengstlevendes død. Den gjenlevende overtar da førsteavdødes formue med tilhørende rettigheter og forpliktelser.

Er det særkullsbarn eller særeie må arvingene samtykke til uskifte. Dersom gjenlevende ektefelle eller samboer sitter i uskiftet bo, bestemmer  vedkommende over alt som inngår i boet, men med enkelte begrensninger. Man kan for eksempel ikke gi bort fast eiendom. Salg til underpris er omfattet av begrensingen. Gjenlevende kan heller ikke gi bort gaver som «står i mishøve til formuen i boet». Ifølge rettspraksis og teori går grensen ved ca. 20 prosent av verdiene i boet. Gjenlevende kan heller ikke sløse bort alle verdiene i boet.

Hvis det gjennomføres et arveoppgjør etter førstavdøde må man først finne ut hvilke verdier hver ektefelle eller samboer eide, før det skjer en beregning og fordeling av arven etter avdøde Etter at det er gjennomført skifte kan gjenlevende fritt til å gi  forskudd på arv, gaver eller gjøre andre disponeringer.

Ved skifte arver gjenlevende ektefelle en fjerdedel av boet hvis avdøde etterlater seg livsarvinger. Ektefellen har uansett rett på minstearven som er på fire ganger folketrygdens grunnbeløp, i skrivende stund 399 432 kroner. Ektefellens arverett går foran de øvrige arvingenes arverett. Er  avdøde barnløs arver gjenlevende ektefelle halvparten av arven, likevel minimum seks ganger folketrygdens grunnbeløp, 599 148 kroner. 

Kan begrense barnas arv
Har  avdøde livsarvinger arver de to tredjedeler av det avdøde etterlater seg, kjent som pliktdelsarv. Dette gjelder uavhengig av hvor mange barn avdøde har. Barna får hver sin andel av pliktdelsarven. Resterende verdier kan arvelater testamentere over. Hvis det ikke er opprettet testament øker livsarvingens andel til tre fjerdedeler. Hvis avdøde ikke har gjenlevende ektefelle eller samboer med arverett utvides testasjonsfriheten til en tredjedel av boet. Hvis avdøde hverken har ektefelle eller samboer med arverett og har heller ikke opprettet et testament, arver barn og barnebarn alt avdøde etterlater seg.

Arvelater har adgang til å begrense barnas arv til én million pr. barn og til 200 000 kroner pr. barnebarn i tilfeller med flere enn fem barn pr. arvelinje . Dette er med på å øke handlingsrommet. Er det store verdier i boet, la oss si ti millioner kroner, kan du gi ni millioner til favorittbarnet, mens det andre barnet får én million. Dette viser viktigheten av å planlegge hvordan verdiene skal fordeles.

Frøysaa opplever ofte at det er store verdier i dødsboene. Mange har fast eiendom som har steget mye i verdi de siste årene. Ved å opprette ektepakt eller samboeravtale kan man «flytte» verdiene fra én av foreldrene til den andre. På den måten kan man, hvis man ønsker, sørge for å tilgodese den enes barn på bekostning av den andres.

Arveloven har i hovedsak  verdiregler. Den regulerer hvor mye hver enkelt arving skal ha. Hvilke formuesgoder  arvingene skal få utdelt til seg må følge av testament eller etter skiftelovens regler. Har man sterke ønsker og meninger om hvordan arv og verdier etter seg skal fordeles, bør man gjøre grep før man dør. Frøysaa beroliger likevel med at til tross for at det ofte er mye følelser i sving gjennomføres de fleste arveoppgjør uten de store konfliktene.

Skreddersydde løsninger for arv
Fordeling av arv og generasjonsskifte kan også skje ved mellomløsninger. Noen ønsker å gi bort enkelte verdier mens de lever, men at fordelingen av de store verdiene utsettes til etter at man dør. Dette er opp til foreldrene å bestemme.

I mange tilfeller er det tilstrekkelig å opprette et testament. Andre ganger kan det være lurt å opprette en arvepakt eller gi bort gaver mens man lever.  En arvepakt er en avtale hvor partene forplikter seg til bestemte forhold. Som oftest inneholder en arvepakt en ytelse og en motytelse. Den kan ikke ensidig tilbakekalles eller endres uten at alle parter samtykker.. En arvepakt kan være en god løsning i «de moderne familier». På den måten kan man sikre gjenlevende ektefelle eller samboer samtidig som barna vet hvilke verdier de skal arve.

Husk likevel på at hvert generasjonsskifte og arveoppgjør må vurderes individuelt. På denne måten kan man finne frem til en best mulig for alle de involverte.

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !

Ta kontakt med oss

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer. Ta kontakt med oss for en uformell prat.

Ta kontakt med oss, det koster ingenting.