Uenighet i offentlig skifte

Uenighet i offentlig skifte

Er kravet tapt hvis man ikke reiser søksmål innen frist satt av tingretten?

Frist satt av tingretten i medhold av skifteloven § 31

Når et dødsbo skiftes offentlig, følger det en rekke regler for hvordan skiftet skal gjennomføres. I de tilfeller det oppstår uenigheter mellom arvingene, som bobestyrer ikke klarer å få arvingene til å enes om, skal bobestyreren gi beskjed til retten. Retten vil deretter gi arvingene en frist til å reise tvisten som søksmål for tingretten.

Fristen som retten setter i henhold til skifteloven § 31 er en saksbehandlingsfrist for å få avgjort tvisten før skifteoppgjøret er ferdig gjennomført og boet sluttes. Tingretten har nemlig en plikt til å avgjøre alle spørsmål knyttet til boets gjennomførelse. Fristen som tingretten setter har derfor som hensikt å sikre fremdrift i bobehandlingen.

Det er nå – etter en nylig avsagt kjennelse fra Agder Lagmannsrett – avklart at oversittelse av denne fristen ikke er til hinder for at kravet kan fremmes som et ordinært søksmål senere. I denne kjennelsen behandlet lagmannsretten spørsmålet om oversittelse av frist satt av tingretten for å utta søksmål i offentlig skifte av et dødsbo, var til hinder for at kravet senere kunne fremmes som et ordinært søksmål.

I foreliggende sak hadde tingretten åpnet offentlig skifte av et dødsbo, og under behandlingen av dødsboet oppstod det en tvist mellom arvingene. Retten satte en frist for å overføre tvisten til søksmåls former, men det ble ikke reist sak innen fristen. Ettersom tvisten ikke ble reist innen fristen, mistet arvingene muligheten til å få dette spørsmålet avgjort før boet ble ferdigbehandlet. I ettertid tok imidlertid flere av arvingene ut søksmål mot en annen arving, og denne ene arvingen som ble saksøkt anførte at søksmålet skulle avvises på grunn av fristoversittelse. Tingretten avsa kjennelse om at saken skulle fremmes. Den ene arvingen anket derfor kjennelsen til Agder Lagmannsrett, som kom til samme resultat som tingretten.

Lagmannsretten fant at det ikke forelå et tilstrekkelig rettsgrunnlag til å legge til grunn at søksmålsfristen satt av tingretten i medhold av skifteloven § 31 utelukker adgangen til å anlegge et ordinært søksmål vedrørende samme tvist. Lagmannsretten begrunnet dette med at oversittelsen av fristen for å overføre tvisten til søksmåls former medførte at det ikke lenger forelå noen skiftetvist til behandling i det offentlige skiftet. Den preklusive virkningen av fristen – altså at rettighetene avskjæres hvis fristen oversittes – gjelder bare for skiftebehandlingen, og ikke for kravet som sådan. Oversittelse av denne fristen er således ikke til hinder for å reise tvisten som et ordinært søksmål senere.

Konsekvensen av denne rettsavklaringen er at man kan reise tvisten som et ordinært søksmål senere, såfremt man har den tilknytning til saken og et reelt behov for å få kravet avgjort som kreves etter tvistelovens bestemmelser. Det er presiseres imidlertid at oversittelse av fristen satt av tingretten under offentlig skifte etter omstendighetene kan bli oppfattet som et avtalerettslig frafall av søksmålsfristen, herunder også frafall ved passivitet.

Dersom du ønsker å gå videre med en tvist eller uenighet du har med andre arvinger i et offentlig skifte, eller om en slik frist har vært oversittet, kan det være hensiktsmessig å få saken vurdert av en advokat. I Advokatfirmaet Frøy har vi bred erfaring fra skiftesaker, herunder også bistand ved offentlig skifte.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om din sak.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Advokatfirmaet Frøy

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt