Testament

testament avtale

Hva er et testament?

Et testament er et dokument som bestemmer hvem som skal arve etter deg når du er død. Det er strenge formkrav når man skal skrive et testament, og hvis ikke formkravene er oppfylt, er testamentet ugyldig og testamentet får ingen virkning.

Hovedregler for testamenter

Du kan endre eller tilbakekalle et testament hvis ikke noe annet er bestemt i loven. Det er bestemte formkrav ved tilbaketrekking og endring av testamenter.

De fleste lager et testament alene. Det er også mulig å lage et felles testament, eller gjensidig testament, hvor man tilgodeser hverandre. Hvis dere har laget et felles- eller gjensidig testament, er det egne regler om dette i arveloven, hvor bl.a adgangen til å trekke tilbake testamentet er begrenset. Du kan også lage en arvepakt. Det betyr at testator binder seg til ikke å opprette, endre eller tilbakekalle et testament.

Hvis du lager et nytt testament er det viktig å presisere om det nye testamentet trer istedenfor det gamle testament, slik at det ikke blir noen tvil på dette punktet.

Hva skal til for at et testament er gyldig?

Et testament skal være skriftlig, og testator skal underskrive dokumentet. To vitner skal bevitne underskriften ved at testator skriver under dokumentet eller vedkjenner seg underskriften mens vitnene sammen eller hver for seg er til stede. Vitnene skal vite at dokumentet skal være et testament, og de skal skrive under dokumentet mens testator er til stede.

Vitne skal ha fylt 18 år. Vitnet kan ikke ha for nær tilknytning til testator, og det er egne regler om dette. En disposisjon i testamentet til fordel for et av testamentvitnene er ugyldig, og det samme gjelder for personer som står vitnet nær. En disposisjon i testamentet til fordel for noen som vitnet er ansatt hos på testasjonstiden er også ugyldig.

Testamentvitnene bør i påtegning på testamentet opplyse at testator har opprettet testamentet av fri vilje, og om testator var ved sans og samling. Påtegningen bør dateres, og vitnene bør oppgi sine fødselsdatoer.

Kan man skrive testament selv?

Du kan skrive et testament selv, men da er det en forutsetning at kjenner til, og følger formkravene i arveloven, jf pkt ovenfor. Formkravene nå være fulgt for at testamentet skal være gyldig. Du må også ha kunnskap om hovedreglene i arveretten, slik at du ikke bestemmer noe det ikke er adgang til å bestemme. Barn har f.eks krav på sin pliktdelsarv, og hvis du bestemmer noe i et testament som er i strid med denne regelen blir disposisjonen ugyldig. Hvis du ikke kjenner arvereglene godt, og er usikker på om det du vil bestemme er i strid med arveloven, anbefaler vi at du får hjelp fra en advokat til å skrive et testament.

testament signering

Hvem bør ha testament

Hvis du ikke har skrevet et testament, blir verdiene du etterlater deg fordelt i henhold til arvelovens alminnelige bestemmelser. For å vite om det er behov for å skrive et testament, må du derfor kjenne til hvordan arven ville blitt fordelt hvis du ikke har skrevet et testament. Arveloven har temmelig detaljerte regler som er ment å være passende i normalsituasjonene. Mange trenger derfor ikke å skrive testament.

Nedenfor fremgår de grove hovedtrekkene i norsk arverett:

  • Hovedregelen er at dine livsarvinger arver etter deg. En livsarving er en fellesbetegnelse for arvelaterens barn og deres etterkommere. Livsarvingene arver like mye etter deg. 2/3 av formuen etter arvelateren er pliktdelsarv for livsarvingene. Pliktdelsarven er likevel aldri større enn 15 ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet til hver av arvelaterens barn eller hvert barns linje.
  • Hvis du ikke har livsarvinger går arven til dine foreldre.
  • Hvis du ikke har livsarvinger og foreldre er døde, går denne foreldrens del av arven til hans eller hennes livsarvinger med like andel på hver gren. Dvs at dine søsken arver etter deg.
  • Ektefeller arver ¼ av arven når det er livsarvinger etter arvelateren, men ektefellen har uansett rett til en minstearv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet.
  • Den som var samboer med arvelateren ved dødsfallet og har, har hatt eller venter barn med arvelateren, har rett til en arv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet. Dette gjelder også om det er livsarvinger etter arvelateren.

Hvor mye koster det å sette opp et testament?

Det er sjelden at advokater tar stykkpris for å lage testamenter. Bakgrunnen for det er at det er veldig forskjellig hvor kompliserte testamentene er, hvor mye som skal fordeles, og hvor tid hver enkelt klient bruker i prosessen.

Når blir et testament offentliggjort?

Testamentet blir offentliggjort etter at man er død. Det er først da testamentet «leses opp». De fleste sender testamentet sitt til tingretten for oppbevaring. Vi anbefaler at alle oppbevarer testamentene sine hos tingretten. Ellers risikerer du at arvingene ikke finner testamentet ditt etter at du er død, eller at noen, som ikke er tilgodesett, fjerner og ødelegger det. Du skal sende det til den tingretten der du bor.

Tingretten mottar informasjon om alle dødsfall hvis ikke legen melder dødsfallet til Folkeregisteret. Når tingretten mottar meldingen om dødsfallet, skal den kontrollere om den avdøde har innlevert testament til en domstol. Det står i arveloven at retten bør, i den utstrekning den finner det hensiktsmessig, av eget tiltak søke å finne frem til mulige slektsarvinger som kan ha krav på arv etter den avdøde. Retten skal så snart som mulig varsle dem som etter loven har krav på arv, med mindre de må antas å ha kunnskap om dødsfallet. Foreligger det et testament, skal retten uten opphold gi melding til den eller dem som etter testamentet har rettigheter i boet, om disse rettighetene.

Mens testator lever er det opp til den enkelte testator om han/hun vil fortelle arvingene om innholdet i et testament. De fleste ønsker ikke å informere om dette før de er døde. Hverken barn eller andre har krav på å få vite om du har utarbeidet et testament.

Vil du ha hjelp til å sette opp et testament, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Elisabeth Lein

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt