Skatt og avgifter

skatter og avgifter

Dette bør du vite om skatt og avgifter

Skatt og avgift er kompliserte fagområder som er i stadig endring. Skatt påvirker alle som driver næringsvirksomhet, og håndtering av regelverket krever spesialisert kompetanse og kommersiell forståelse. Dersom skatte- og avgiftsmessige forhold behandles feil, kan dette få store konsekvenser og medføre etterberegninger, tilleggsskatt, gebyrer, og i verste fall straff. Det er derfor viktig med god planlegging! Dette kan gi virksomheten din et konkurransefortrinn – og gjøre møtet med skattemyndighetene enklere ved en eventuell kontroll.

Frøy har spisskompetanse og erfaring innen merverdiavgift, nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning og personbeskatning. Vi har erfaring fra både privat og offentlig sektor. I tillegg har vi lang kompetanse på fagområder hvor skatt er et viktig element, som blant annet selskapsrett og regnskap. Dette er fagområder som er sentrale for å kunne yte en helhetlig rådgivning.

Vårt fokus er å finne praktiske løsninger og gi tydelige råd tilpasset hver enkelt av våre kunder. Våre advokater bistår med blant annet generell skatte- og avgiftsrådgivning, transaksjoner, fusjon og fisjon, restrukturering, kapitalendringer, generasjonsskifte, bokettersyn, klage på vedtak, anmodning om bindende forhåndsuttalelser, registreringer i merverdiavgiftsregisteret, utfylling av skattemeldinger og mva-meldinger, samt prosedyre for domstolene.

Vurderer du bistand fra spesialist? Ta en innledende samtale med en av våre spesialister.

Personbeskatning medfører ulike problemstillinger

Privatpersoner står ofte overfor skatterettslige problemstillinger ved salg og utleie av bolig, fritidseiendom og tomt, samt ved fordeling av arv og fastsettelse av formue. Typiske spørsmål som oppstår ved salg av eiendom omhandler fastsettelse av inngangsverdi og utgangsverdi, samt fastsettelse av markedsverdi.

Våre advokater yter generell bistand innen disse områdene, i tillegg til vurderinger knyttet til eiendomsskatt og incentivordninger i arbeidsforhold.

Hva må man vite om bedriftsbeskatning?

Når man driver virksomhet er det mange forhold som påvirker hvor mye skatt som skal betales. Skatterettslige problemstillinger oppstår ved fastsettelse av eiendomsskatt, vurdering av fradragsberettigede kostnader og finansiering av selskapet. Når du planlegger å starte en virksomhet er valg av selskapsform sentralt, og for etablerte virksomheter vil blant annet struktur ha stor betydning. Et vanlig eksempel på strukturendring er at man ønsker å eie aksjer i et driftsselskap gjennom et holdingselskap, eller at man ønsker å sette opp et konsern for å kunne yte konsernbidrag. Det kan også være behov for omstrukturering ved endring av eierskap i forbindelse med et generasjonsskifte eller ved salg av hele eller deler av virksomheten.

Vi bistår våre kunder med blant annet omorganisering av virksomhet, skattefrie omdannelser, fusjon og fisjon, transaksjoner, vurderinger knyttet til utdeling av lønn og utbytte, valg av selskapsform og løpende skatterådgivning. Vi tilbyr også hjelp til utfylling av skattemelding og næringsoppgave, samt annen rapportering til skattemyndighetene. Og skulle din virksomhet få varsel om kontroll, for eksempel varsel om bokettersyn, kan vi bistå i alle faser av ettersynet. Her er det viktig å oppgi korrekt informasjon, sant vite hvilke rettigheter selskapet har og hvilke opplysninger skattemyndighetene kan kreve utlevert!

Les mer om selskapsstrukturering og skatteoptimalisering i denne artikkelen.

Komplekse problemer i internasjonal skatterett

For personer bosatt i utlandet, vil det oppstå spørsmål om når skatteplikten opphører og hvilke inntekter og ytelser som er skattepliktige. Bedriftseiere som planlegger virksomhet i utlandet, eller som allerede er etablert i utlandet og driver grenseoverskridende virksomhet, møter også flere komplekse problemstillinger. Dette er også aktuelt for utenlandske foretak med virksomhet i Norge.

Vi tilbyr bistand knyttet til anvendelse av skatteavtaler, unngåelse av dobbeltbeskatning, vurdering av fast driftssted og skattemessig bosted, kildeskatt, herunder på royalties og pensjon samt NOKUS-beskatning.

Merverdiavgift – hva, når og hvordan?

Merverdiavgift skal betales ved kjøp av varer og tjenester, og som oftest vil selskapet ha krav på fradrag for avgiften. Hovedregelen er at alle næringsdrivende skal beregne og betale merverdiavgift, men det finnes flere unntak og fritak, for eksempel ved utleie av eiendom, salg av undervisningstjenester, og næring innen kunst og kultur. Merverdiavgift kan oppfattes som et komplisert fagområde, og det kan i enkelte tilfeller være uklart om din virksomhet er merverdiavgiftspliktig eller ikke. Det er viktig å avklare dette, slik at man unngår store etterberegninger og eventuell tilleggsskatt.

Frøy kan bistå med registrering av virksomheter i merverdiavgiftregisteret, herunder forhåndsregistreringer, felles registreringer og frivillige registreringer, samt vurdering av hvilke kostnader som er fradragsberettigede. Dette vil typisk være en utfordrende vurdering for virksomheter som driver både avgiftspliktig og avgiftsunntatt virksomhet. Vi hjelper også til med justeringer av merverdiavgift for fast eiendom og kapitalvarer, tilbakegående avgiftsoppgjør og utfylling av mva-meldingen. Videre bistår vi med juridiske problemstillinger knyttet til fjernleverbare tjenester og snudd avregning.

Klagesaker og tvister kan by på utfordringer

Våre advokater bistår både selskaper og privatpersoner med klager på vedtak, herunder for Skatteklagenemnda, og opptrer i tillegg som prosessfullmektig under tvister for domstolene. Ta gjerne kontakt med oss for en innledende samtale.

Be om å få en bindende forhåndsuttalelse

Er du usikker på de skattemessige virkningene av en fremtidig disposisjon? Da kan du sende skattemyndighetene en anmodning om bindende forhåndsuttalelse som gir deg svar på dette. Uttalelsen er bindende for skattemyndighetene, men ikke for skattyter! Vi kan hjelpe deg med både utforming av anmodninger og klager på uttalelsene.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Advokatfirmaet Frøy

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt