Rettsvern

rettsvern papirer med logo

Rettsvern – En nødvendig sikringsakt

I det alminnelige forretningslivet gjøres utallige transaksjoner og overdragelser. I mange tilfeller går dette bra, men noen ganger kan det oppstå konkurrerende rettigheter i samme ytelse eller formuesgode. En bil selges fra A til B men senere selger A den samme bilen til C. Både B og C ser seg selv som eiere av bilen, men hvem får rett på bekostning av den andre? I slike tilfeller gjelder det ikke å bare ha rett, man må ha sikret retten sin vern – rettsvern.

Hvem er det da som faktisk får rett?

Det korte svaret er den som har sikret seg rettsvern først. Rettsvern innebærer at formuesgodet man har fått får vern overfor tredjemenn som gjør gjeldende konkurrerende rettigheter til eiendelen.

Før sommeren ble det avsagt en dom i Oslo tingrett som påla et advokatfirma ansvar og erstatningsplikt med 10,5 millioner kroner for uaktsom rådgivning. Merk at dommen er anket av advokatfirmaet og er ikke rettskraftig. Kjernen i ansvaret lå i at advokatfirmaet hadde unnlatt å opplyse klienten om behovet for rettsvern etter en transaksjon mellom to selskaper. Selgerselskapet gikk konkurs kort tid etter overdragelsen, og konkursboet hevdet å ha beslagsrett i det som var solgt, til fortrengsel for kjøperselskapet som hadde betalt. Spørsmålet om kjøper faktisk hadde skaffet seg rettsvern ble ikke besvart direkte, men saksforholdet i dommen illustrerer en mulig enorm kostnad ved manglende rettsvern.

Hva skal til for å sikre rettsvern?

Hva som skal til for å sikre rettsvern varierer alt etter hva slags type formuesgode det er snakk om. For fast eiendom er den sentrale rettsvernsakten tinglysing i grunnboken. Her følger reglene av tinglysingsloven. Ved alminnelig løsøre vil overlevering fra selger til kjøper som hovedregel sikre rettsvern. Er det snakk om driftsløsøre o.l., så kan dette få rettsvern ved at rettighetene registreres på eierens blad i Løsøreregisteret. Det samme gjelder for skriftlig avtalt salgspant i motorvogn, som må tinglyses i Løsøreregisteret for å få rettsvern.

Hos oss kan du få en innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Hva med salgspant?

Dersom f.eks. salgspant i en motorvogn ikke er tinglyst, så risikerer man at en etterfølgende godtroende kjøper av motorvognen ekstingverer «utsletter» salgspantet. Og da er ikke salgspantet mye verdt lenger.

Reglene om rettsvern er et godt eksempel på at det ikke alltid er nok å ha rett, man må også kunne få rett.

Advokatfirmaet Frøy kan bistå med å sette opp avtaler og sikkerheter på riktig måte, slik at dine verdier sikres på best mulig måte.

Kontakt oss derfor i forkant for å sikre at din rett etter en overdragelse ivaretas.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Advokatfirmaet Frøy

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt