Rekonstruksjon

rekonstruksjon tomt kontorlokalet

Rekonstruksjon – hvordan redde verdier?

Det er ingen hemmelighet at koronasituasjonen vi har vært i gjennom har hatt store negative konsekvenser for mange bransjer. Nå kreves det en annen type ledelse og andre virkemidler enn det vi er vant til fra gode tider.

Mange bedrifter har allerede slitt lenge, og kreditorene kan allerede ha posisjonert seg gjennom utleggsbegjæringer, konkursvarsler og konkursbegjæringer. I mange tilfeller har kreditorene også varslet om personlig erstatningsansvar. Slike situasjoner er krevende å håndtere, og de fleste opplever dette som personlig belastende.

Rekonstruksjonsloven

I et forsøk på å bøte på økonomiske problemer som følge av covid-19, ble rekonstruksjonsloven vedtatt.

Rekonstruksjonsloven skal tilby virkemidler for å unngå at levedyktige virksomheter ender i konkurs som følge av koronasituasjonen. Likevel er erfaringene hittil at loven er lite praktisk i bruk, særlig for små og mellomstore bedrifter. Omkostningene forbundet med prosessen er rett og slett for store.

Gjennomført en rekke utenrettslige rekonstruksjoner

I den senere tid har det vært gjennomført en rekke utenrettslige rekonstruksjoner i virksomheter som ellers ville ha risikert konkurs. Gjennom en utenrettslig frivillig akkord kan man raskt komme frem til en endelig løsning. Slike rekonstruksjoner innebærer at det iverksettes sammensatte tiltak, samt akkordering av leverandørgjeld. Akkord innebærer et delvis oppgjør til leverandørene og at skyldneren får slettet resterende gjeld.

En konkurs tar gjerne lang tid og medfører risiko for lavere dekning, og dette gjør at kreditorer ofte er bedre tjent med et slikt frivillig delvis oppgjør. Når den tyngende gjelden er redusert, er bedriften bedre rustet til å overleve – slik at man igjen kan skape verdi når samfunnet går tilbake til normalen, med bedre forutsetninger for virksomhet.

Ved rekonstruksjoner er tillitsforholdet som regel svært sårbart, og det er avgjørende at prosessen skjer slik at kreditorene har den nødvendige tilliten til skyldneren. Ofte får man bare én sjanse!

For å lykkes, må derfor all unødvendig usikkerhet unngås, både når det gjelder faktiske forhold og rettsregler. Det er riktignok stor variasjon i hvordan dette foregår rent praktisk – løsningen må skreddersys til det enkelte tilfellet.

Vurderer dere en rekonstruksjon?

Frøy forstår behovene i næringslivet og hjelper til med å finne ut hvordan virksomhetens verdier best kan bevares. Hos oss kan du få en innledende samtale med en av våre dyktige advokater.

Ivareta et godt driftsgrunnlag

Riktig håndtering i denne krevende tiden er avgjørende for å ivareta godt driftsgrunnlag. Slik sikrer man at virksomheten står godt forberedt for videre verdiutvikling når samfunnet igjen blir normalt. Dersom forvaltningen svikter nå, risikerer ikke selskapet kun å tape verdier, men også leverandører, kunder, ansatte, eiere og andre som har interaksjon med selskapet.

Svært mange virksomheter opplever nå redusert omsetning – og størst er utfordringene for virksomheter som er publikumsavhengige, som restaurant-, event- og reiselivsbransjen. For mange virksomheter medfører redusert omsetning sviktende likviditet. I tillegg kan verdien av kundefordringer og prosjekter måtte bli nedskrevet, hvilket igjen virker inn på egenkapitalen. Redusert likviditet kan lede til at virksomheten får problemer med å gjøre opp overfor egne leverandører, som etterhvert krever oppgjør og forskudd grunnet manglende betaling. Likviditeten svekkes da ytterligere og leveranser stopper opp. I tillegg til dette skal offentlige avgifter betales.

Videre fører dette gjerne til problemer med å oppfylle finansvilkår og låneforpliktelser, og driftskreditten kan bli innskrenket. Ofte leder dette også til mislighold overfor egne kunder – som følger opp med reklamasjoner på forsinkelser og mangler. Dette gir enda lavere reell verdi på kundefordringene og ytterligere svekkelse av egenkapitalen.

Dårlig rykte sprer seg i markedet, og man får ytterligere kommersielle utfordringer knyttet til tapt omdømme, kompetanse som forsvinner, redusert omsetning og tap av markedsandeler. Dette fører til problemer av mer strukturell art, ofte med diverse interne motstridende interesser, ledelsesutfordringer og uenigheter mellom eierne.

Altså er det veldig lett å komme inn i et negativt hendelsesløp!

For å minimere negative konsekvenser, kreves det at virkemidler iverksettes gjennom ansvarlig styrearbeid og god ledelse. Kompetanse, tid, ressurser, kommunikasjon og handlekraft er avgjørende, og håndteringen av situasjonen må tilpasses til den konkrete virksomheten for å oppnå et optimalt resultat.

Økonomiske minimumskrav i aksjeselskaper – når har styret handleplikt?

I aksjeselskaper er det styret som har overordnet ansvar for forvaltning, tilsyn og kontroll. Aksjeloven gir lovpålagte rammer for hva styret og ledelsen skal befatte seg med, hvilke krav som gjelder, hvordan det skal jobbes, hva som skal gjøres og hvilke situasjoner som krever særlig fokus. I tillegg vil det ofte være konkretiserte avtalefestede krav, for eksempel i vedtekter, aksjonæravtale, styreinstruks eller i finansieringsvilkårene.

I nedgangstider må styret holde fokus på å ivareta selskapets økonomiske stilling, enten virksomheten styres etter de generelle bestemmelsene i aksjeloven eller etter strengere krav i finansieringsvilkårene.

Aksjeloven §3-4 sier at selskapet til enhver tid skal ha egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

Er ikke egenkapitalen tilstrekkelig, skal styret straks behandle saken, ifølge aksjeloven §3-5. Ikke nok med at styret skal ha kontroll på dagens situasjon – de må også ha en kvalifisert vurdering av hva fremtiden bringer.

Har du spørsmål til rekonstruksjon? Vi tilbyr en innledende samtale med en av våre eksperter.

Hva betyr dette i praksis?

I mange situasjoner foretar styret en vurdering av egenkapitalen i forbindelse med årsregnskapet, men i nedgangstider er det nødvendig å kontinuerlig overvåke og vurdere selskapets egenkapitaldekning. Dette stiller store krav til styrets kontroll over den økonomiske risikoen i virksomheten.

Hva ligger av underliggende ansvar i kontraktene? Hva er situasjonen hos kunder og leverandører? Hvordan er den generelle markedssituasjonen? Makter vi å holde på de ansatte og deres kompetanse? Har vi kontroll på offentlige krav og rapporteringer? Overholder vi finansieringsvilkårene? Styret må ha full oversikt over alle mer eller mindre variable forhold som påvirker selskapets økonomiske situasjon.

Handleplikten inntrer umiddelbart dersom styret ser at selskapet ikke lenger klarer å oppfylle kravet til egenkapital. Da er det ikke rom for å avvente og se an situasjonen. Så lenge styret behandler saken umiddelbart, gis de tilstrekkelig tid til å få oversikt over situasjonen og vurdere tiltak. De må riktignok etter hvert forankre arbeidet hos eierne, og skal innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen og redegjøre for selskapets økonomiske stilling, samt foreslå tiltak for forbedring.

Det er avgjørende å dokumentere styrearbeidet frem til akkordsituasjonen. Videre må selve akkordforhandlingene behandles korrekt i styret, og dette må protokolleres. Det skal anvendes bestemmelser i aksjeloven som innebærer plikter for styret, inkludert bestemmelser som stiller krav til saksbehandling og andre gyldighetsvilkår. Trår man feil her, risikerer man at hele rekonstruksjonen blir ugyldig, med risiko for personlig styreansvar! I denne sammenhengen skal man også være oppmerksom på forhold som kan aktualisere seg ved en eventuell konkurs etter akkorden er gjennomført, for eksempel reversering av oppgjørene gjennom omstøtelsesreglene.

Hvordan gjennomføres en rekonstruksjon?

Loven sier ingenting om konkrete handlingsalternativer i forbindelse med rekonstruksjoner. Mer eller mindre omfattende prosesser kan være nødvendig i ulike situasjoner. Dette kan inkludere ulike driftsrelaterte tiltak, gjerne i kombinasjon med ny selskapsstruktur, ny eierstruktur og ny finansieringsplattform. Driftsrelaterte tiltak kan være tilførsel av kapital, reforhandling av avtaler, reduksjon og nedleggelse av virksomhet, salg av eiendeler eller deler av virksomheten, nedbemanning, og forhandlinger med kreditorer. På sikt er målet at kunder, leverandører, ansatte, finanspartnere og eiere skal oppnå merverdi. Dette forutsetter riktignok at virksomheten har et underliggende verdipotensial!

Rekonstruksjoner er krevende å gjennomføre, og ethvert tilfelle må håndteres individuelt. Mange situasjoner kan ikke løses uten tap for berørte aktører. Ofte står valget mellom flere onder, og det må foretas prioriteringer og raske beslutninger. Dette forutsetter et kompetent og handlekraftig styre, samt en daglig leder med god forståelse for situasjonen. Det gjelder å ha kontroll på hvilket handlingsrom man har, hvilket spesielt stiller krav til god oversikt over lovkrav og annet regelverk. Straffeansvaret og erstatningsansvaret setter grensene for hvor langt styret kan gå. God forretningsforståelse og sterke forhandlings- og kommunikasjonsevner er avgjørende. Klarer styret i å håndtere prosessen på en god måte, vil omdømmet ivaretas og grunnlaget for videre drift opprettholdes.

Konsekvenser av rekonstruksjon; alltid positivt?

En vellykket rekonstruksjonsprosess medfører reduserte tap, bevaring av verdier og et fundament for videre verdiutvikling når markedet snur. Omdømme og markedsposisjon er forhåpentligvis ivaretatt. Kunder, leverandører og ansatte er fornøyde. Banken er med videre, og eierne har kanskje fått en ny mulighet til å snu tap til gevinst.

Dersom styret og ledelsen derimot svikter, kan dette lede til en uønsket konkurssituasjon hvor det meste av verdier og potensiale går tapt. Som om ikke det er nok, risikerer styret og ledelsen å komme i personlig erstatnings- og straffeansvar dersom jobben ikke er gjort på en god måte.

Rekonstruksjon er en omfattende prosess, og det kan være utfordrende å vite hva som best gangner din virksomhet. Å innhente gode råd tidlig er derfor en god investering som kan øke sjansene dine for en vellykket rekonstruksjon. Vi står klare til å hjelpe deg!

Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Advokatfirmaet Frøy

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt