Dette bør du vite om naborett

naborett

Hva kan man foreta seg på egen eiendom?

I et naboskap er man ikke bestandig enige om alt. Man har gjerne ulike interesser, og det kan oppstå små og store konflikter. Naboretten gjelder rettsforholdet mellom tilgrensende eiendommer: Hva kan du foreta deg på egen eiendom, og når er aktiviteten så sjenerende for naboen at den ansees ulovlig?

Grunneiere har stor frihet

Hovedregelen er at du som grunneier kan gjøre som du vil på din egen eiendom. Altså har man i utgangspunktet stor frihet, men i ytterste konsekvens kan dette medføre en uholdbar situasjon for naboene. Det er nemlig lett å se for seg at grunneier ønsker å sette i gang ulike tiltak eller aktiviteter som kommer i konflikt med naboenes interesse i å beskytte seg mot lukt, støy- eller støvplager – eller opprettholde utsikt, lys og manglende innsyn. Av den grunn har lovgiver beheftet grunneiendommer med en rekke begrensninger.

Det er riktignok viktig å nevne at nabolovens generalklausul i § 2 gir den alminnelige regel om hvilken tålegrense en nabo må forholde seg til. Bestemmelsen angir at enhver nabo må finne seg i ulemper og skader som ikke anses urimelig eller unødvendig. Dermed er det ikke slik at naboen alltid kan få medhold i klagene sine!

For å vurdere om en aktivitet er lovlig er det ofte nødvendig med kjennskap til rettspraksis. Vi i Frøy gir deg oversikt over de sakene du bør kjenne til, og kan vurdere hvorvidt dine eller naboens aktiviteter er lovlige. Hos oss får du en innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Utbygging og anleggsprosjekter er konfliktfylt virksomhet

Typiske aktiviteter som kan medføre konflikt mellom naboer er utbyggingsprosjekter og anleggsvirksomhet, og selve utførelsen ved bygging, graving og sprenging. Ikke sjelden reagerer naboene fordi de mener aktivitetene er til sjenanse for dem.

Videre kan utbyggingsprosjekter gir varige negative konsekvenser for naboeiendommene. Det kan bli økt innsyn eller støy, tap av utsikt eller reduserte solforhold. I tillegg kan utbyggingen få en utforming som er lite estetisk eller som ikke i samsvar med eksisterende byggeskikk eller farge – hvilket en nabo kan irritere seg over. Men er dette grunn nok til å klage? Vi anbefaler å rådføre seg med en advokat!

Noe annet som ofte forårsaker konflikt er felling av trær. Kan man uhindret felle trær på egen eiendom? Les vår artikkel om nabotvister om felling av trær.

Begrensninger i grunneiers rettigheter

Av hensyn til fellesskapet finnes det begrensninger for hvilke aktiviteter og tiltak grunneier kan sette i gang. Disse kan følge av avtale mellom nåværende eller tidligere grunneiere, såkalte servitutter, offentligrettslige begrensninger som forurensningsregler eller ferdselsrett, eller de klassiske naborettslige reglene.

I og utenfor utbyggingsprosjekter kan også tilgrensende rettigheter kan bli konfliktfylte. For eksempel oppstår det ofte konflikter om veirett, adkomst og parkering. Slike problemstillinger reguleres i stor grad av vegloven. Loven har bestemmelser om ekspropriasjon av veiareal, eller innpåkjøp på eksisterende privat vei. I tillegg har vegloven bestemmelser om fordeling av vedlikeholdskostnader ved felles privat vei.

En nabo kan ha opparbeidet rettigheter

Også hevdsinstituttet kan ha betydning for forholdet mellom naboer. En nabo kan ha opparbeidet rettigheter på naboeiendommen gjennom lang tids bruk, såkalt hevd. Eksempel på slik hevd er ferdsel som er pågått gjennom mer enn 20 år. Dersom grunneieren ikke har protestert mot ferdselen, kan naboen ha ervervet er permanent rett til å ferdes over eiendommen! Slike rettigheter kan være personlige eller fortsette å følge eiendommen ved fremtidig erverv – dette må vurderes konkret i den enkelte sak.

Fastsetting av eiendomsgrenser mellom naboer

Noe annet som gjerne nevnes i samme åndedrag som naboretten er fastsetting av eiendomsgrenser mellom naboer. Det er ikke alltid enighet om hvor grensene går, men informasjon om eiendomsgrenser finner man i matrikkelen.

Frøy kan gjøre en vurdering av hvorvidt ditt eller din nabo sitt tiltak er lovlig. Vi har full forståelse dersom du synes det er ubehagelig å kommunisere med naboen – da fører vi dialogen for deg. Vårt fokus er å få til konstruktive løsninger, men dessverre er det ikke slik at alle saker lar seg løse kun ved hjelp av dialog.

Et viktig poeng for oss er at vår bistand skal innebære merverdi for deg. Vi vil aldri råde deg til å gå videre med en sak vi ikke har tro på.

Innledende samtale om naborett

Hos oss får du en innledende samtale med en av våre advokter.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Elisabeth Lein

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt