Det offisielle eiendomsregisteret i Norge

eiendomsgrenser

Hvem har oversikt over eiendomsgrensene?

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser.

Hvem har rett til innsyn i eiendomsregistrene?

Ifølge matrikkelloven § 29 har alle rett til innsyn i matrikkelen. For å se hva som er registrert på egen eller andres eiendom, kan du gå inn på seeiendom.no eller norgeskart.no, og søke opp aktuell eiendom eller navigere deg frem i kartet.

Formålet med matrikkelen

Formålet med matrikkelen er å sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, slik at det blir ført et pålitelig register over alle faste eiendommer i landet. Det betyr allikevel ikke at eiendommene oppført i matrikkelen er nøyaktig og korrekt sett fra et juridisk perspektiv.

Har eiendomsgrensene i martrikkelen noen verdi?

Rettslig grensefastsettelse må bygge på et juridisk grunnlag og matrikkelkartet er ikke et slikt juridisk grunnlag. Det kan allikevel ha bevisverdi i forbindelse med hva som er avtalt og hvilken oppfatning partene har hatt om hvor grensene går.

Grensene i matrikkelkartet er kartfestet med koordinater. Etter 1980 ble grenser hovedsakelig innmålt med moderne teknologi, som skal sikre god nøyaktighet. Eldre grenser har derimot varierende nøyaktighet, men grenser i tettbygde strøk har ofte bedre nøyaktighet enn grenser i spredtbygde strøk.

Nøyaktighet på eiendomsgrenser

Fargekodene på grenselinjene man ser i matrikkelkartet, forteller hvilken nøyaktighet grensene har. Grønne grenser er mest nøyaktige, mens de gradvis blir mindre nøyaktige mot rød.

eiendomsgrenser i matrikkelen

Hva er en skylddeling?

En skylddeling er som det ligger i navnet en tidligere betegnelse på deling av fast eiendom og inneholder typisk dokumenter som beskriver grensene. Disse kan være uklare og unøyaktige.

Skylddeling i byer og distriktene

På landet var skylddeling en vanlig måte å fastsette og dokumentere eiendomsgrensene på. Skylddeling ble utført av landmålere og resulterte i en skylddelingsforretning som beskrev de eksakte grensene mellom eiendommene. Denne prosessen var nødvendig for å sikre at eiendomsgrensene var klare og for å unngå tvister mellom naboer.

I byene hadde man derimot egne bygningslover som regulerte eiendomsdannelse, oppmåling og skattetaksering. Dette skyldtes nok at byene hadde en annen og mer kompleks struktur enn ute i distrikene, med flere typer eiendommer og bygninger som måtte reguleres på en annen måte.

I dag er det fortsatt forskjeller mellom byer og ute i distriktene når det gjelder regulering av eiendomsdannelse, oppmåling og skattetaksering. I byene kan det være flere bygningstyper som må vurderes i forhold til offentlige reguleringsplaner, mens på landet kan det være andre hensyn som må tas, for eksempel vern av kulturlandskap og naturressurser. Skylddeling er imidlertid fortsatt en viktig metode for å fastsette og dokumentere nøyaktige eiendomsgrenser både i byene og på landet. I 1980 ble skylddeling erstattet fullt ut av kartforretninger og utstedelse av målebrev.

Kopi av skylddelingsdokument for en eiendom kan bestilles på kartverket.no. Dokumentene kan si noe om grenseforløpet og hvor finner du disse.

Grensefastsettelse

Grensefastsettelse mellom eiendommer må bygge på et juridisk grunnlag. Det er flere rettslige grunnlag som er aktuelle for fastsettelse av eiendomsgrenser, herunder avtale, dom eller annen rettslig avgjørelse, ekspropriasjon, hevd, alders tids bruk og ekstinksjon. Matrikkelkartet og de ovenfor nevnte dokumentene er typisk relevante bevis i grensetvister, i tillegg til blant annet partenes bruk og oppfatning av eiendomsforholdene ved tvisteområdet, og eventuell passivitet og aksept overfor motpartens bruk.

Ved uenighet om hvor grensene går, kan man få en avklaring ved dom fra tingretten eller jordskifteretten. Vi i Advokatfirmaet Frøy har solid kompetanse innenfor grensetvister, og bistår grunneiere i disse sakene.

Eiendomstvister

Eiendomstvister kan være svært komplekse og føre til store økonomiske tap. Uenighetene kan være knyttet til forhold som kontraktsbrudd, mangler ved eiendommen, retten til å eie eiendommen eller reguleringsspørsmål. I slike tilfeller kan det være fornuftig å engasjere en advokat for å hjelpe til med å løse tvisten på en effektiv og rettferdig måte.

Eiendomstvister – Unngå fallgruver

En advokat vil svært nyttig i håndteringen av eiendomstvister. De har den nødvendige kunnskapen og erfaringen for å hjelpe deg med å finne en rettferdig og effektiv løsning på konflikten, og kan hjelpe deg med å redusere stresset og konfliktnivået.

Å ansette en advokat kan også bidra til å spare tid og penger, og unngå juridiske fallgruver og feil som kan bli veldig kostbart.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Advokatfirmaet Frøy

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt