Aktuelt

Send oss en henvendelse så kommer vi raskt tilbake til deg. Du kan gjerne også ringe eller komme innom for en uformell prat.

Viktig endring i regler om avkortning i arv

I løpet av livet kan arvelater gi gaver eller økonomiske bidrag til sine arvinger. De litt større ytelsene betegnes ofte som «forskudd på arv», med en forventning om at det skal hensyntas ved arveoppgjøret. Likhetstanken er grunnleggende i norsk arverett og var etablert allerede ved gulatingslovene, og ønsket om å behandle arvingene likt betegnes som en alminnelig rettsfølelse i samfunnet. Begrepet «forskudd på arv» finnes ikke i arveloven, men det finnes regler om avkortning i arv. Avkortning i arv vil…

Les mer

Rettsvern – en nødvendig sikringsakt

I det alminnelige forretningslivet gjøres utallige transaksjoner og overdragelser. I mange tilfeller går dette bra, men noen ganger kan det oppstå konkurrerende rettigheter i samme ytelse eller formuesgode. En bil selges fra A til B men senere selger A den samme bilen til C. Både B og C ser seg selv som eiere av bilen, men hvem får rett på bekostning av den andre? I slike tilfeller gjelder det ikke å bare ha rett, man må ha sikret retten sin…

Les mer

Kan man gi bort fast eiendom når man sitter i uskiftebo?

Viktig endring i arveloven om gjenlevende ektefelles råderett i uskifteboet over fast eiendom Den kanskje viktigste særretten en gjenlevende ektefelle har, er adgangen til å sitte i uskiftet bo ved felleseie – og ved særeie dersom det er fastsatt i ektepakt eller arvingene samtykker. Særkullsbarn må alltid samtykke.  Samboere som har, har hatt eller venter barn sammen, har rett til arv etter hverandre og til å sitte i uskiftet bo. Uskifteordningen opprettholdes ved den nye arveloven som trer i kraft…

Les mer

Konkurskarantene- nytt registersøk

Veldig mange virksomheter opplever perioder med økonomiske utfordringer. I mange tilfeller er konkurs uunngåelig som følge av en negativ utvikling som ikke kunne unngås. Under forutsetning av at man har fulgt lover og regler er det ikke noe galt i dette; snarere tvert imot. Konkursbehandling har verktøy for å ivareta kreditorenes interesser. Men ikke sjelden er konkurs et resultat av uforsvarlig forretningsførsel, og vi som jobber mye med konkurs ser stadig at det er aktører i forretningslivet som bevisst driver…

Les mer

Asle Skola fra Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård på TV2 Nyhetskanalen

TV2 Nyhetskanalen snappet opp e-boken vår; Allemannsretten og ferdsel i strandsonen. Vi gjorde i e-boken rede for friluftsloven fra 1975, og allmennhetens rett til å ferdes og oppholde seg på annen manns eiendom. Last ned vår e-bok her. Loven regulerer den enkeltes rett til å ferdes til fots hvor man vil i utmark, og til å campe så lenge dette skjer for maksimalt to netter, og minimum 150 meter fra bolighus. I sommerhalvåret forbyr friluftsloven både ferdsel og camping i…

Les mer

Skal du leie ut en bolig eller et husrom til høsten?

Vi er nå kommet til august, og mange boligeiere tegner nye leieavtaler med sine leietakere. Er du selv leietaker er det viktig å forstå hvilke kontraktsvilkår man skriver under på. Enten du er utleier eller selv skal leie bolig er det viktig at leieavtalen kommer på plass snarest. Leieavtalen er et viktig dokument som tar for seg reguleringen av leieforholdet mellom utleier og leietaker. I tillegg til leieavtalen er husleieloven utfyllende for de punkter som ikke blir nevnt i avtalen….

Les mer

Uenighet i offentlig skifte – er kravet tapt hvis man ikke reiser søksmål innen frist satt av tingretten i medhold av skifteloven § 31?

Når et dødsbo skiftes offentlig, følger det en rekke regler for hvordan skiftet skal gjennomføres. I de tilfeller det oppstår uenigheter mellom arvingene, som bobestyrer ikke klarer å få arvingene til å enes om, skal bobestyreren gi beskjed til retten. Retten vil deretter gi arvingene en frist til å reise tvisten som søksmål for tingretten. Fristen som retten setter i henhold til skifteloven § 31 er en saksbehandlingsfrist for å få avgjort tvisten før skifteoppgjøret er ferdig gjennomført og boet…

Les mer

Forvaltning av mindreåriges midler

I henhold til vergemålsloven § 8 er personer som ikke har fylt 18 år mindreårige. Mindreårige har ikke det som heter rettslig handleevne og mangler som utgangspunkt adgang til selv å foreta rettslige handlinger og råde over sine midler (vergemålsloven § 9).  Reglene om vergemålsmyndighetens forvaltning av finansielle eiendeler er begrunnet i ønsket om å bidra til en trygg forvaltning for mindreårige og voksne som ikke kan ivareta dette selv. Det er Fylkesmannen som står for denne forvaltningen, hvis det…

Les mer

Arverett i et «nøtteskall»

Spørsmål om arv og fordeling av verdier kan ofte være et vanskelig og konfliktfylt tema i mange familier. Mange kvier seg for å diskutere dette. Foreldre ønsker ikke å skape splid i familien dersom de har et bevisst forhold til hvem av barna som skal overta bestemte verdier. Barna på sin side ønsker ikke å fremstå som om de går og venter på arven. For å unngå konflikter og for å sikre at verdiene fordeles slik arvelater ønsker er det…

Les mer

Selskapsstrukturering og skatteoptimalisering

Innledning Det er mange forhold å tenke på når man skal drive virksomhet og når man skal finne ut hvilken struktur som passer en virksomhet eller et konsern. Den vanligste og mest anerkjente selskapsformen i Norge er aksjeselskap og i denne artikkelen ser vi på typiske forhold ved strukturering av virksomhet for eiere av aksjeselskap særlig rettet mot skatteoptimalisering. Et vanlig eksempel på strukturendring er der man ønsker å eie aksjer i et driftsselskap gjennom et holdingselskap eller dersom man…

Les mer

Avtaler og mangler ved håndverkertjenester

1.              Hva er en håndverkertjeneste? Avtaler du som forbruker inngår med en tjenesteyter i næringsvirksomhet om bestemte type tjenester som reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging og lignende regnes som en håndverkertjeneste, og reguleres av håndverkertjenesteloven. Loven er ufravikelig, som betyr at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn hva som følger av loven. Om håndverkertjenesten er mangelfull er avhengig av hva du som forbruker og håndverkeren har avtalt om utførelsen av oppdraget. 2….

Les mer

Inndrivelse av pengekrav og grunnleggende tvangsfullbyrdelse

De aller fleste næringsdrivende innretter mye av sin virksomhet på tillit. Tjenester og salg blir levert, men oppgjøret blir utsatt ved kreditt. Det er imidlertid ikke salget eller leveransen som danner livsgrunnlaget for bedriften, det er oppgjøret. Hva gjør man så når tilliten brytes og oppgjøret ikke kommer? Denne artikkelen gir et overordnet og forenklet bilde av fremgangsmåten for inndrivelse av pengekrav ved tvangsfullbyrdelse. Hva gjør man når oppgjør ikke skjer? Dersom skyldneren ikke kan eller vil betale, er det…

Les mer

Høyesteretts dom om import av mobilskjermer

Høyesterett har i en fersk dom av 2. juni 2020 (HR-2020-01142-A) berørt spørsmålet om hvor grensene går for ulovlig varemerkebruk ved import av varer. Saken gjaldt en mobiltelefonreparatør som hadde importert et parti uoriginale mobiltelefonskjermer som var påført Apples varemerke («eple»-logoen). Merket var tildekket med tusj, selv om det ble dokumentert at tusjen kunne vaskes av. Varemerket var ikke synlig for sluttbrukeren etter at den nye skjermen var montert på telefonen. Spørsmålet for Høyesterett var om innførsel av skjermene likevel…

Les mer

Lovfesting av gjennomskjæringsnormen

Den ulovfestede gjennomskjæringsnormen, også omtalt som omgåelsesnormen, ble lovfestet i 2019, og trådte i kraft 1. januar i år. Bestemmelsen finnes i skatteloven § 13-2 og gjelder for formues- og inntektsskatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt, tonnasjeskatt, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift, finansskatt og merverdiavgift. Den ulovfestede gjennomskjæringsnormen gikk ut på at en skattefordel kunne bli nektet dersom hovedformålet med disposisjonen var å oppnå en skattefordel og skattefordelen ikke skulle innrømmes etter en totalvurdering. Dersom regelen kom til anvendelse, ville den skattepliktige miste skattefordelen. Formålet med…

Les mer

Utlegg i ideell andel av bolig – LB-2020-16074

Spørsmålet om kreditor har rett til å ta utlegg i en ektefelles ideelle andel av felles bolig, er stadig aktuelt. Lagmannsretten behandlet nylig en sak om utlegg i ideell andel av boligeiendom og ideell andel av salgssum for en utskilt eiendom. B hadde pådratt seg gjeld, og hovedspørsmålet for retten var om det var grunnlag for å ta beslag i Bs ideelle andel av felles bolig. Eierforholdet mellom ektefellene D og B måtte derfor avklares. Partene hadde forut for ekteskapet…

Les mer

Opphør av arbeidsforhold – forskjellen på oppsigelse og avskjed

Det hender at man som arbeidstaker ønsker å bytte jobb, eller at arbeidstaker har behov for å si opp en eller flere ansatte. Denne artikkelen gir et lite innblikk i hvilke regler som gjelder ved opphør av et arbeidsforhold. Før vi går inn på selve opphøret av arbeidsforholdet, vil jeg først gå kort gjennom ansettelsesprosessen – og hvordan ansettelsesprosessen har påvirkning på opphøret av arbeidsforholdet. Arbeidsmiljøloven har flere bestemmelser om ansettelse enn det som blir nevnt nedenfor. Bestemmelsene finner du…

Les mer

Hvem har rett til å overta boligen ved skilsmisse?

Et svært vanskelig spørsmål i forbindelse med et skilsmisseoppgjør kan være hvem som har rett til å overta boligen, og selvfølgelig særlig hvis begge har lyst. Vi skal i det følgende redegjøre for de viktigste forholdene ved dette spørsmålet. Rett til å beholde egne eiendeler, jf. Ekteskapsloven § 66 Utgangspunktet og hovedregelen er at hver av ektefellene har rett til å beholde eiendeler som bolig, andre eiendeler og rettigheter som han eller hun eier fullt ut eller i det vesentlige….

Les mer

Regulering av folketrygdens grunnbeløp utsatt til høsten 2020 på grunn av koronapandemien

Grunnbeløpet i folketrygden, ofte skrevet som G, benyttes som grunnlag for å bergene mange av NAV sine ytelser som for eksempel pensjon, men også ved utbetaling av pensjon og andre forsikringsytelser fra kollektive og private ordninger. Der er noen beløp og beløpsgrenser knyttet direkte til grunnbeløpet i folketrygden. Dette gjelder særlig pensjonsytelser, men også ved rene risikoforsikringer som engangsutbetaling under en livsforsikring eller gruppelivsavtale. Fra og med 1. januar 2021, når den nye arveloven trer i kraft, vil også minstearven…

Les mer

Endringer i regler om korttidsutleie, herunder Airbnb, i sameier og borettslag

Nye regler for korttidsutleie i sameier og borettslag trådte i kraft 01.01.2020. Årsaken til og behovet for regelendringen er økningen i korttidsutleie som følge av Airbnb og lignende plattformer. Hverken borettslagsloven eller eierseksjonsloven har tidligere hatt bestemmelser om korttidsutleie. For eierseksjonssameier har det vært antatt at seksjonseier har kunnet leie ut rimelig fritt, så lenge ikke utleie bærer preg av ren hotelldrift. Grensen mellom den forbudte hotelldrift og tillatt profesjonell utleie har derimot vært uklar, og vanskelig å fastslå i…

Les mer

Mva og husleie under koronapandemien

Flere virksomheter sliter med å betale husleien i tide på grunn av omsetningsfall under koronapandemien. Regjeringen har flere ganger oppfordret utleiere om å lempe på leien for å avhjelpe situasjonen, men hvilke avgiftsmessige konsekvenser får dette?  Finansdepartementet har i brev av 8. april 2020 besvart flere spørsmål knyttet til dette. Her omtales noen viktige avgiftsmessige konsekvenser ved betalingshenstand, leiereduksjon og leiefritak. Hovedregel for innbetaling av merverdiavgift på husleie Hovedregelen er at det skal beregnes merverdiavgift av vederlaget, jf. merverdiavgiftsloven §…

Les mer

NY LOV OM FORRETNINGSHEMMELIGHETER

1.  INNLEDNING Vern av forretningshemmeligheter er av stor betydning for næringsdrivende, både som supplement til immaterielle rettigheter og som alternativ til annen beskyttelse av slike rettigheter. I noen tilfeller kan det eksempelvis være fordelaktig ikke å patentbeskytte en oppfinnelse, for eksempel fordi et patent vil være enkelt å omgå av konkurrentene – patentsøknader blir jo offentliggjort 15 måneder etter inngivelse. I disse tilfellene er ofte kapitaliseringsfasen av den patentbeskyttede teknologien ennå ikke begynt, og konkurrentene kan med patentpublikasjonen som «springbrett»…

Les mer

Økonomisk fordeling ved skilsmisse

Når ektefeller går fra hverandre må det foretas et økonomisk oppgjør. Ektefellene må da tastilling til hva som skal skje med partenes formue og gjeld, og de må finne ut hvordaneiendelene skal fordeles.Partene står fritt til å avtale det oppgjøret de ønsker, men før de gjør det er det lurt å setteseg inn i reglene som gjelder for økonomisk fordeling ved skilsmisse. FelleseieHovedregelen og utgangspunktet for oppgjør ved skilsmisse er at verdiene er i felleseie, jfr.ekteskapsloven § 58. Felleseie inntrer…

Les mer

Samboeres rettsstilling

De siste tiårene har stadig flere valgt å være samboere fremfor å gifte seg. Det mange ikke erklar over, er at det økonomiske oppgjøret mellom samboere ikke er lovregulert. Mange harikke opprettet samboeravtale, og da oppstår det gjerne flere spørsmål om det økonomiskeoppgjøret, samtidig som klimaet for å finne en god løsning kan være anstrengt.Hva er en samboer?Ofte defineres «samboere» som to som lever sammen i et økonomisk fellesskap uten å væregift. Det er imidlertid ingen felles definisjon av begrepet…

Les mer

Skilsmisseprosessen – Fra separasjon til skilsmisse

En skilsmisseprosess kan være både vond og inngripende. Ofte er det barn involvert, og svært ofte står begge parter overfor en helt ny økonomisk virkelighet. I denne «skilsmisseguiden» skal vi se nærmere på selve skilsmisseprosessen; hvordan man går frem, tidsperspektivet og hvilke rettigheter og plikter som oppstår. SKILSMISSE TRINN FOR TRINN Det følger av ekteskapsloven § 19 at et ekteskap kan oppløses på fire måter: Etter forutgående separasjonUten separasjon etter minst 2 års avbrutt samlivPå grunnlag av vold eller tvangsekteskapFordi…

Les mer

Styrearbeid i aksjeselskaper

SOM STYREMEDLEM HAR DU ET OMFATTENDE ANSVAR Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene de siste årene. En gjennomgang viser at dommene konkluderer med ansvar for styremedlemmene i langt over halvparten av sakene. Mye tyder på at saker for domstolene bare er toppen av isfjellet. Det er grunn til å anta at den høye suksessraten for de som krever erstatning fra styremedlemmer medvirker til økning i antall saker. Andre…

Les mer

Styremedlemmers erstatningsansvar – Oppdatering

Styremedlemmers erstatningsansvar – ikke solidaransvar og automatikk, men forutsetter at samtlige vilkår for erstatningsansvar er oppfylt 1. Aktualitet Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Mange styreansvarssaker kommer i kjølvannet av konkursbehandling i selskaper. Svært mange av disse konkursboene er tomme og ender uten dekning til kreditorene. Dette kan også medvirke til at flere kreditorer i økende grad krever erstatning fra styremedlemmer for å redusere sine tap. Et personlig ansvar forutsetter at vilkårene for erstatningsansvar er oppfylt: Ansvarsgrunnlag…

Les mer

Endringer i eierseksjonsloven i 2020

Eierseksjonsloven § 23 forbyr kjøp eller erverv av mer enn to boligseksjoner i samme sameie. I praksis har profesjonelle aktører likevel forsøkt å omgå forbudet ved såkalt indirekte erverv. Indirekte erverv skjer blant annet ved at flere selskaper i samme konsern anskaffer hver sine boligseksjoner, eller ved å foreta kjøp og salg av aksjer i selskaper som eier flere boligseksjoner. Et annet type tilfelle er nærstående som overdrar eierseksjoner seg imellom, slik at de indirekte blir eier av flere enn…

Les mer

Ny arvelov trer i kraft fra nyttår 2021

Fredag 28. februar 2020 ble det endelig bekreftet i statsråd at den nye arveloven trer i kraft fra 1. januar 2021. Arveretten vil i grunnstrukturen være slik den har vært siden 1937, men den nye loven gir oss moderne og oppdaterte regler i et språk som er enklere å forstå for folk flest. Reglene for hva man arver, hvor mye man arver og hvordan man gjennomfører arveoppgjøret er nå samlet i samme lov. Her er de viktigste endringene: 1. Endringer i…

Les mer

Ny krisepakke fra regjeringen

Fredag 27. mars 2020 la regjeringen frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe de økonomiske virkningene av smittevernstiltakene mot koronaviruset. Det er nå registrert over 335 000 arbeidsledige, hvorav 276 000 er permitterte. Dette er den høyeste arbeidsledigheten siden 2. verdenskrig, sier statsminister Erna Solberg. Krisepakken har som formål å støtte bedrifter for å sikre arbeidsplasser, unngå unødvendige konkurser og styrke næringslivet. Her omtales noen av de viktigste tiltakene som ble lagt frem. Kontantstøtte til kriserammede bedrifterStaten skal dekke en andel…

Les mer

Tiltakspakker fra staten innen skatt og avgift

Regjeringen har fremmet forslag til tiltakspakker innen skatte- og avgiftslovgivningen for å dempe de økonomiske konsekvensene av smittevernstiltakene i forbindelse med koronaviruset. Dette medfører endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Noen av de sentrale tiltakene omtales nedenfor. Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt Innbetaling av forskuddsskatt for 1. termin med frist 15. mars, utsettes til 1. mai 2020. Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper for 2. termin, inklusiv overskuddsandelen av finansskatt, utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Dette…

Les mer

Tiltakspakke for Viken

Den 23. mars 2020 la fylkesrådet i Viken fram den første tiltakspakken for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen. Tiltakene er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken. Tiltakene retter seg særlig mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og samfunnsliv. Av de 16 tiltakene er det blant annet satt av 22 millioner kroner til bedriftsintern opplæring, 35 millioner kroner til forskning for økt innovasjon i næringslivet og offentlig…

Les mer

Hytteforbud til besvær?

Coronaviruset byr på utfordringer det norske samfunnet og verden for øvrig ikke har sett maken til i moderne tid. Hensynet til å begrense smitte og verne om borgernes liv og helse har tvunget myndighetene til å innføre en rekke drastiske strakstiltak. Regjeringen gikk blant annet ut og ba folk om å reise hjem fra hytter og fritidsboliger, i frykt for at helsevesenet i små kommuner skulle kollapse dersom hytteeiere tok med seg smitte til kommunen. På bakgrunn av at ikke…

Les mer

Budstikka 24. mars: Advokat advarer: – Mange bedrifter permitterer for raskt, nesten litt spontant

(Publisert med tillatelse fra Budstikka) – Det er harde tak der ute. Vi advarer bedriftene mot å handle overilt i denne situasjonen. Nå er tiden for å tenke langsiktig og være litt sindig og tålmodig, sier Sven Krohn, partner i Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård på Lysaker. FOTO: KARL BRAANAAS – Mange bedrifter er for raskt ute med å permittere ansatte, mener Lysaker-advokat. Han ber lederne holde hodet kaldt og ikke brenne broer de trenger når krisen er over. Morten Gisle Johnsen…

Les mer

Immaterielle verdier del 1

Del I – Innledning Hva er immaterielle rettigheter? Alle virksomheter som ikke er helt banale, besitter en eller annen form for immaterielle rettigheter, populært kalt ‘IPR’ (Intellectual Property Rights) eller bare ‘IP’. Når man hører uttrykket, tenker de fleste på patent, varemerke og designrettigheter. Mange inkluderer også domene- og foretaksnavn. IP favner imidlertid mye videre enn disse riktignok svært sentrale registrerbare rettighetene. Grovt sett omfatter immaterielle rettigheter alt som er av verdi for virksomheten utover fysiske gjenstander. Noen eksempler er…

Les mer

Koronaviruset berører oss alle. Hvordan er din bedrift berørt?

Her er noen ting det er greit å være klar over i lys av myndighetenes tiltakspakke lansert 13. mars, kl. 12. Norge og næringslivet er i en akutt situasjon som følge av koronaviruset og myndighetenes restriksjoner for å hindre spredning. Begrensningene i samfunnet er store med konsekvenser for alle. Særlig næringsdrivende som nå opplever tap i omsetning og driftsstans, står overfor store utfordringer og opplever usikkerhet for fremtiden. Skal det i iverksettes permitteringer eller er dette så uoversiktlig at oppsigelse…

Les mer

Bli kjent med Tor Kristian Nordhus Plahte

Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Tor Kristian Nordhus Plathe. Tor har nylig blitt en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård og jobber med saker innenfor fagområdet ´Næringsliv`. Hvilke rettsområder har du jobbet med? Tidligere har jeg jobbet med erstatningsrett i Statens sivilrettsforvaltning, blant annet med statens objektive erstatningsansvar etter straffeforfølgning og med voldsoffererstatning. De siste årene har jeg jobbet bredt innenfor konkurs- og insolvensrettslige tema. Jeg har også jobbet variert innen flere ulike fagområder som arv, skifte,…

Les mer

Arbeidsgivers plikter

VARSLING I ARBEIDSLIVET Reglene i arbeidsmiljøloven skal legge til rette for et godt ytringsklima. Varsling er en viktig del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og kan bidra til at virksomheten avdekker og forbedrer kritikkverdige forhold. Stortinget vedtok i juni 2019 viktige endringer i varslingsreglene i kapittel 2A i arbeidsmiljøloven. Endringene trådte i kraft 1.1.2020. Varslingskapittelet vil fra ikrafttredelsen inneholde syv bestemmelser, og får dermed tre nye bestemmelser kapittel om varsling. Loven får en definisjon av begrepet «kritikkverdige forhold»Det har til…

Les mer

Felles foreldreansvar

Alle barn født etter 01.01.2020 får i utgangspunktet felles foreldreansvar Frem til årsskiftet 2019-2020 hadde mor foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets fødsel. Dette er endret. Barnelovens utgangspunkt er nå at alle barn født fra og med 1. januar 2020 i utgangspunktet får foreldre med felles foreldreansvar selv om de ikke har vært gift eller bodd sammen, se barnelovens § 35. Foreldreansvaret er ikke det samme som å ha den daglige omsorgen for barnet,…

Les mer

Oppsigelse ved nedbemanning – arbeidstaker vant mot Telenor

ARBEIDSTAKER VANT MOT TELENOR I SAK OM OPPSIGELSE VED NEDBEMANNING I HØYESTERETT.  Høyesterett avsa dom den 29. oktober 2019 i den såkalte Telenorsaken. En arbeidstaker i Telenor Norge AS (Telenor) med 32 års ansiennitet ble sagt opp på grunn av nedbemanning i bedriften. Spørsmålet var om oppsigelsen var ugyldig som følge av Telenors fastsettelse av utvelgelseskrets. Høyesterett konkluderte med at begrensningen av utvelgelseskretsen ikke var saklig begrunnet og at oppsigelsen var ugyldig.   Bakgrunnen for saken og Høyesterettsretts vurdering Arbeidstakeren…

Les mer

Eiendomsgrenser og betydningen av matrikkelkartet

Det offisielle eiendomsregisteret i Norge Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Ifølge matrikkelloven § 29 har alle rett til innsyn i matrikkelen. For å se hva som er registrert på egen eller andres eiendom, kan du gå inn på www.seeiendom.no eller www.norgeskart.no, og søke opp aktuell eiendom eller navigere deg frem i kartet. Formålet med matrikkelen er å sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, slik at det blir ført et ensartet og pålitelig register over alle…

Les mer

Konkurs – hva nå?

Konkurs er noe de fleste bedriftsledere og -styrer ønsker å unngå for enhver pris. Noen ganger er konkurs likevel en uunngåelig konsekvens av blant annet endrede konkurransevilkår eller markedssituasjon, eller tidligere økonomiske beslutninger og satsinger. Å være i en situasjon der konkurs er en reell mulighet kan virke både skremmende og overveldende. Vi har lang erfaring med håndtering av og rådgivning i forbindelse med konkurser innenfor ulike bransjer i både små og store virksomheter. Nedenfor har vi samlet opp det…

Les mer

Fremtidsfullmakt til glede eller besvær?

I Norge er vi så heldige at det offentlige tar vare på oss hvis vi ikke lenger er i stand til å ivareta våre egne interesser, enten vi er unge eller kommet litt opp i årene. Dette utgangspunktet følger av lov om vergemål. Tettere på… Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Linn Moastuen. Linn har nylig blitt en del av…

Les mer

Hvordan skape, bevare og utvikle verdi i virksomheten? Det skjer ikke tilfeldig!

Regelverk og rettsregler berører alle sidene ved en virksomhet, og jussen har således direkte betydning for verdien av virksomheten. For mange bedrifter i SMB-segmentet er det krevende å ha oversikt over relevante rettsregler og regelverk.Vi vet hvilke juridiske temaer som er særlig aktuelle for bedrifter i SMB-segmentet. Sammen med vår juridiske kompetanse, er vår situasjonsforståelse, praktiske erfaring og kommersielle fokus våre verktøy for å bidra til gode løsninger.  Regelverk og rettsregler berører alle sidene ved en virksomhet, og jussen har…

Les mer

Tomtefeste

Ny Høyesterettpraksis om avvikling av festeforhold Tomtefeste er et rettsområde som typisk reiser kompliserte juridiske spørsmål. Forbered deg godt når du som bortfester eller fester skal inngå festekontrakt. Vi skal hjelpe deg til lettere å forstå noen av reglene som må hensyntas. Tomtefesteloven kapittel 7 om avvikling av festeforholdet, er det regler om hva som skal skje med bygninger og faste innretninger på eiendommen når festeforholdet opphører. Må tomten ryddes ved avvikling?I utgangspunktet har festeren rett og plikt til å…

Les mer

Vi bidrar til lansering av en juridisk markedsplass.

Den 11. september lanseres Lexolve Markedsplass i Norge, et konsept som er unikt på verdensbasis for å modernisere og tilgjengeliggjøre juridiske tjenester for små og mellomstore bedrifter. Her kan selskaper lage sikre, rimelige og digitale skreddersydde juridiske dokumenter de trenger i sin bedrift, med den innbakte juridiske ekspertisen de ville fått om de oppsøkte advokat. “Vi er spesialisert på å levere advokattjenester til små og mellomstore bedrifter, og er opptatt av at profesjonell juridisk bistand skal være tilgjengelig for alle….

Les mer

Arv

Derfor er det lurt å snakke om hvordan arven skal fordeles Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå ble det inngått 20 949 ekteskap i 2018. Samtidig valgte 20 175 par å ta ut separasjon eller skilsmisse. Heldigvis finner mange lykken på ny. Da er det spesielt viktig å ha et bevisst forhold til arv. Spørsmål rundt arv og fordeling av verdier kan være vanskeligere og mer konfliktfylt i sammensatte familiene. Vår partner og advokat Magnus Frøysaa erfarer at det oftere oppstår…

Les mer

Utlegg i fast eiendom

Har du et pengekrav? Et pengekrav hos en som ikke betaler kan inndrives etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. Utlegg er et ledd i tvangsinndrivelse av pengekrav, og er et helt grunnleggende verktøy i tvangsinndrivelsen. Utlegg eller utleggspant innebærer at den som har penger til gode, får sikkerhet i skyldnerens eiendeler eller oppgjør via trekk i utestående krav skyldneren har. Utlegget stiftes ved myndighetenes hjelp. Får en pantesikkerhet, kan de pantesikrede eiendelene senere bli solgt av namsmyndighetene slik at den som har penger til…

Les mer

Opprette enkeltmannsforetak eller aksjeselskap

Hvilke vilkår må oppfylles for at du kan opprette ENK eller AS? Dersom du har en idé, er en gründer, blogger eller lignende og planen er å tjene penger på nettopp dette – så bør du vurdere å opprette et selskap. Dersom du allerede tjener penger på dette, så burde du definitivt vurdere å opprette et selskap. I utgangspunktet er det to anbefalte selskapsmodeller i en slik situasjon, og det er Aksjeselskap (AS) eller Enkeltpersonsforetak (ENK). Denne artikkelen tar for…

Les mer

Forskjell på enkeltmannsforetak og AS

Kan du forskjellen på enkeltmannsforetak og AS Når man skal etablere et selskap kan det være kjekt å vite forskjellen på et Enkeltpersonsforetak (ENK) og et Aksjeselskap (AS). I denne artikkelen tar jeg for meg noen av de – etter min mening – viktigste forskjellene de to selskapsformene. ØkonomiOppstartsgebyrerMan må registrere seg i Foretaksregisteret når man oppretter både ENK og AS. Ved registrering kommer det et gebyr. Gebyret er kr 5 570 for AS ved elektronisk levering og kr 2 250…

Les mer

Oppsigelse eller avskjed?

Har du blitt sagt opp fra jobben? Dersom du har blitt sagt opp fra jobben din kan du ha et krav mot (tidligere) arbeidsgiver. Om du har et krav, og eventuelt størrelsen på kravet, avhenger imidlertid av om du har fått en oppsigelse eller avskjed. Vi skal se litt nærmere på forskjellen nedenfor. Det rettslige grunnlaget vi ser nærmere på her er arbeidsmiljølovens kapittel 15. Oppsigelse eller avskjedBåde ved oppsigelse og avskjed er det bestemte fremgangsmåter og formkrav som arbeidsgiver må følge….

Les mer

Konkurs og restrukturering

Har virksomheten din økonomiske utfordringer? Veldig mange virksomheter opplever perioder med økonomiske utfordringer.Det kan skje som følge av markedsmessige forhold og konkurranse. Men flere får også kjenne på utfordringer når virksomheten vokser og omsetningen øker, selv om dette jo er positivt. Dette kommer typisk av at kostnader og inntekter ikke kommer samtidig. Som regel pådras kostnadene før inntektene kommer inn, særlig i vekstfaser. KonkursBlir nedgangen så sterk at det spiser av egenkapitalen, må styret være oppmerksom på handleplikten for å…

Les mer

Ansvarsbevisst styrearbeid

Som styremedlem har du et omfattende ansvar Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene de siste årene. En gjennomgang viser at dommene konkluderer med ansvar for styremedlemmene i langt over halvparten av sakene. Mye tyder på at saker for domstolene bare er toppen av isfjellet. Det er grunn til å anta at den høye suksessraten for de som krever erstatning fra styremedlemmer medvirker til økning i antall saker. Andre…

Les mer

Utleiers plikter

Vet du hva dine plikter er som utleier? Som utleier har man flere plikter enn å stille leieobjektet til disposisjon i samsvar med avtalen, selv om dette selvfølgelig er det viktigste. I løpet av en leieperiode har både utleier og leietaker forskjellige plikter, og det er utleiers plikter jeg det vil gjøres rede for nedenfor. Det er husleieloven som regulerer husleieforhold. Loven er ufravikelig når det er tale om bruksrett til husrom mot vederlag (boligleie). For at loven skal være…

Les mer

Nøytral reklamasjon og spesifisert reklamasjon

Forskjellen mellom nøytral og spesifisert reklamasjon Når man skal reklamere overfor selger stilles det krav til innholdet i reklamasjonen. Det vil i det følgende bli kort gjort rede for hva en reklamasjon bør inneholde, samt forskjellen på en nøytral og spesifisert reklamasjon. Nøytral reklamasjonNår man oppdager en mangel, bør man sende en nøytral reklamasjon så fort som mulig – og innen reklamasjonsfristen. For at reklamasjonen skal være fristavbrytende, så stilles det et krav til innholdet. I den nøytrale reklamasjonen må…

Les mer

Leieavtale

Skal du leie ut en bolig eller et husrom? Når man skal leie eller leie ut en bolig eller et husrom, så må man få på plass en leieavtale snarest. Leieavtalen er et viktig dokument som tar for seg reguleringen av en forholdet mellom utleier og leietaker. I tillegg til leieavtalen er husleieloven utfyllende for de punkter som ikke blir nevnt i avtalen.  Husleieloven er tilnærmet ufravikelig, hvilket betyr at dersom leieavtalen er “mindre gunstig for leieren” enn det som følger av loven, så…

Les mer

Fordeling av arv – slik unngår du konflikt

Fordeling av arv – slik unngår du konflikt I dag har skilsmisser, nye ekteskap, samboerskap og «mine og dine barn» blitt en naturlig del av hverdagen til mange. Slike og andre forhold har skapt et større behov for ryddig planlegging av arveoppgjør og generasjonsskifte. God kommunikasjon og dialog er avgjørende for å få til et mest mulig friksjonsfritt generasjonsskifte, ifølge familie- og arverettseksperter Siri Fadum Harstad og Magnus Frøysaa i Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård. Advokatene anbefaler derfor alle familier å…

Les mer

Regler rundt fast ansettelse og midlertidig ansettelse

Kan du reglene rundt ansettelser? Denne artikkelen tar for seg noen av reglene rundt ansettelse, som følger av arbeidsmiljølovens kapittel 14. Fast ansettelse og midlertidig ansettelseDet følger av § 14-9 at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes fast. Dersom arbeidstaker skal ansettes midlertidig, må vilkårene i bestemmelsen være oppfylt.I følgende tilfeller kan man ansette arbeidstaker midlertidig: når arbeidet er av midlertidig karakter, for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), for praksisarbeid, med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av…

Les mer

Boligkjøp

Reklamasjon etter avhendingsloven Har du som boligkjøper oppdaget mangler ved boligen? Da er det viktig at du husker å reklamere til selger i tide. Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av bruktboliger – ikke nybygg. I avhendingsloven § 4-19 finner man bestemmelsen som regulerer reklamasjon og reklamasjonsfrister, og den lyder som følger; 4-19. Reklamasjon(1) Kjøparen taper retten til å gjere avtalebrotet gjeldande dersom kjøparen ikkje innan rimeleg tid etter å ha oppdaga eller burde ha oppdaga det, gir seljaren melding om…

Les mer

Styremedlemmers erstatningsansvar

Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene de siste årene. En gjennomgang viser at dommene konkluderer med…

Les mer

Husleietvistutvalget

Hva er Husleietvistutvalget (HTU)? På deres hjemmeside skriver de: “HTU virker som en domstol. De behandler saker om leie av bolig. Sakene løses ved mekling eller avgjørelse. Under 3 % av avgjørelsene klages videre til tingretten.” HTU er ikke representert ved eget utvalg i hvert fylke, men holder til i Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag. HTU kan også behandle klager i hele Norge fra en leier som er forbruker mot en utleier som driver utleie som næringsvirksomhet. HTU behandler…

Les mer

Leietakers plikter

Vet du egentlig hvilke plikter og oppgaver du har som leietaker? Det er veldig mange som leier bolig, og boligen er det viktigste fundamentet vi har i tilværelsen. Mange kjenner likevel ikke til leietakers plikter og hvilket ansvar de har når de inngår eller avslutter et leieforhold. Her får du derfor en grunnleggende innføring i leietakers plikter du bør være klar over, både før du skriver under på en leiekontrakt og underveis i leieforholdet. På denne måten sørger du for…

Les mer

Vi håndterer konkursoppgjøret for Handleriet.no

Vi tok umiddelbar handling etter konkursåpningen og satte alle nødvendige ressurser til verks for å oppnå god kontroll og oversikt over situasjonen. Så langt, har et team fra Frøysaa & Bjørkgård vært på befaring hos Handleriet.no. Vi har hatt en gjennomgang med styret og ledelsen, samt et allmøte med de ansatte. For å ivareta alle parters interesse, jobber vi på spreng for å sikre, registrere og realisere verdiene i virksomheten. Frøysaa & Bjørkgård jobber fortløpende med å håndtere driftskritiske forutsetninger….

Les mer

Bli kjent med Steinar Lie

Tettere på… Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Steinar Lie. Steinar har nylig blitt en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård og jobber med saker innenfor fagområdet ´Næringsliv`. Hvilke rettsområder har du jobbet mest med? Jeg har jobbet desidert mest med immaterialrett, herunder strategisk rådgiving knyttet til hva som bør beskyttes, hvordan det skal beskyttes og hvordan en oppnådd beskyttelse skal håndheves. Jeg har også jobbet mye med tvister/prosesser knyttet til disse spørsmålene og til kontrakter som har…

Les mer

Den nye arveloven

Etter mange års arbeid og mange lekkasjer fra lovforarbeidet ble endelig ny arvelov vedtatt av et samlet Storting i mai i år, men den nye loven er ennå ikke trådt i kraft. Pr. nå er det med andre ord fortsatt den gamle loven som gjelder når noen faller fra og arven skal fordeles. Den nye loven vil sannsynligvis ikke tre i kraft før 1. januar 2021, og den nye loven vil altså først gjelde for dødsfall etter det tidspunktet. Den…

Les mer

Bli kjent med Ingrid Helene Ramfjord

Tettere på… Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Ingrid Helene Ramfjord.Ingrid ble en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård høsten 2018 og jobber med saker innenfor fagområdet ´Fast eiendom`. Hvordan er det å være advokatfullmektig i Frøysaa & Bjørkgård?Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård er opptatt av at jeg som fullmektig deltar i alle aspekter ved en kundesak, jeg er involvert fra start til slutt. Dette gjør at jeg har hatt en bratt læringskurve i tiden min her. I…

Les mer

Bli kjent med Jonas Alexander Andersen

Tettere på… Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Jonas Alexander Andersen. Jonas ble en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård i 2019 og jobber med saker innenfor fagområdene ´Fast eiendom´ og ´Næringsliv´. Hva er det mest spennende med å være advokatfullmektig?Som advokatfullmektig i Frøysaa & Bjørkgård får jeg arbeide med et variert og utfordrende sett oppgaver. Jeg er tett på klientene, og fikk tidlig ansvar for egne saker og klienthåndtering. Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård har høye standarder…

Les mer

Tvangsfravikelse

Når og hvordan kan utleier kaste ut leietaker? Kan seksjonseiere og andelshavere kastes ut fra egen bolig? Når kan utleier kaste ut leietaker? Kan sameie eller borettslag kaste ut personer fra seksjoner og andelsleiligheter? Den juridiske betegnelsen for utkastelse (med tvang) er tvangsfravikelse og reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven. Utkastelse kan ikke gjennomføres av utleier selv, eller av sameiet eller borettslaget. Utkastelse må gjøres av namsmannen. Krav om utkastelse skal skje ved begjæring om tvangsfravikelse. Avhengig av grunnlaget for krav om tvangsfravikelse,…

Les mer

Generasjonsskifte – Hva er best for virksomheten og familien?

Verdier i virksomhet – overføre virksomhet eller avvikle og overføre kapital? Hvordan skape, bevare og utvikle verdi i virksomheten? Det skjer ikke tilfeldig! Tilfredsstillelsen av å utvikle en god virksomhet er stor, og enhver bedriftseier ønsker å se at virksomheten når sitt potensial. Når man lykkes kan avkastningen også bli betydelig. De fleste bedrifter i SMB-segmentet vil være tjent med økt fokus på strukturert verdiutvikling. Det handler om å gå fra en utvikling som utenfra nærmest kan fremstå som et…

Les mer

Sameieavtale hytte – arve hytta alene eller sammen med søsken

I utgangspunktet har man trukket vinnerloddet når man er så heldige å arve en hytte alene eller sammen med for eksempel sine søsken. Særlig kan det være hyggelig for mor og far å overlate stedet hvor gode minner er skapt til neste generasjon når de fortsatt er i live, men er dette egentlig så rosenrødt som det høres ut? Nei, det er det dessverre ikke i mange arveoppgjør. Særlig oppstår det konflikter når det ikke opprettes en sameieavtale mellom søsknene…

Les mer

For Fremtiden med MikroFRI og Steven Tilley

Frøysaa & Bjørkgård er tett på regionen vår og er stolt av å fortelle om vår advokat Steven Wiliam Tilley sitt engasjement som mentor for ungdomsbedriften MikroFRI. MikroFRI er en ungdomsbedrift som ønsker å stemple produkter som ikke inneholder mikroplast, slik at forbrukere kan støtte varer som bidrar til en bærekraftig fremtid. Frøysaa & Bjørkgård er tett på nærområde og vi er utrolig stolt av å meddele at vår egen advokat Steven Wiliam Tilley fungerer som mentor for Mikrofri. Oppgavene…

Les mer

Kontraktsrett – Viktigheten av kontroll på kontrakter i næringslivet

Målrettet utvikling skjer gjennom den forvaltning, tilsyn og kontroll styret og ledelsen skal utføre. Selskapets verdiutvikling bygger på selskapets avtaler. De samlede rettigheter og forpliktelser i avtalene er byggeklossene. Det er derfor avgjørende for selskapets utvikling å ha kontroll på avtaler og kontrakter. Verdiutvikling i små og mellomstore bedrifter  –  viktigheten av kontroll på kontrakterMålrettet utvikling skjer gjennom den forvaltning, tilsyn og kontroll styret og ledelsen skal utføre. Selskapets verdiutvikling bygger på selskapets avtaler. De samlede rettigheter og forpliktelser i avtalene…

Les mer

Arveplanlegging – derfor er det lurt å snakke om hvordan arven skal fordeles

Mange opplever arveplanlegging som et vanskelig tema. Advokat Magnus Frøysaa anbefaler i artikkelen som er publisert i Livet som senior, bilag til Dagbladet den 20.09.2018, at familien snakker sammen om disse utfordringene. På denne måten kan man oppnå bedre løsninger og forebygge fremtidige familiekonflikter. “Hvert generasjonsskifte og arveoppgjør må vurderes individuelt, og man må…

Les mer

Slik drifter og utvikler du selskapet ditt

Velkommen til næringslivsfrokost onsdag 5. september Tett på regionen og kompetanseI regi av Bærum Næringsråd holder vi i Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård, v/ Sven Krohn, frokostseminar om drift og utvikling av selskaper sammen med kompetansehuset Azets. Seminaret er for deg som vil lære om sunn og god selskapsdrift – selve livsgrunnlaget for selskapet ditt, og den verdiutviklingen vi alle ønsker å oppnå gjennom en godt drevet virksomhet! Frokost serveres fra kl. 08:00. Seminaret starter kl. 08:30 og avsluttes kl. 10:00….

Les mer

Boligkjøp – Vesentlighetsvilkåret

Her skal vi ta en nærmere titt på vesentlighetsvilkåret som kommer frem i avhendingslovens § 3-9 andre punktum. Her skal vi ta en nærmere titt på vesentlighetsvilkåret som kommer frem i avhendingslovens § 3-9 andre punktum. Det er ikke sjeldent at det reklameres på mangler som anføres omfattet av denne bestemmelsen.Først må vi ta en titt på avhendingslovens § 3-9 annet punktum. § 3-9.Eigedom selt «som han er» e.l. Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande…

Les mer

Klage på boligkjøp – reklamasjon etter avhendingsloven

Har du som boligkjøper oppdaget mangler ved boligen? Da er det viktig at du husker å reklamere til selger i tide. Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av bruktboliger – ikke nybygg. I avhendingsloven § 4-19 finner man bestemmelsen som regulerer reklamasjon og reklamasjonsfrister, og den lyder som følger; 4-19. Reklamasjon (1) Kjøparen taper retten til å gjere avtalebrotet gjeldande dersom kjøparen ikkje innan rimeleg tid etter å ha oppdaga eller burde ha oppdaga det, gir seljaren melding om at avtalebrotet…

Les mer

Hva er et depositum?

Det følger av husleielovens § 3-5 at utleier har rett til å kreve depositum. Det følger av husleielovens § 3-5 at utleier har rett til å kreve depositum. Kort fortalt er et depositum et pengebeløp leietaker skal deponere til sikkerhet for “skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtale”. Beløpet kan ikke overstige 6 – seks – måneders husleie. I utgangspunktet er det imidlertid ingen hinder for at depositumet kan endres…

Les mer

Arv

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå var det 22.537 par som giftet seg i 2016. I dag har skilsmisser, nye ekteskap, samboerskap og «mine og dine barn» blitt en naturlig del av hverdagen til mange. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå var det 22.537 par som giftet seg i 2016. Samtidig var det 9.345 som skilte…

Les mer

Selgers opplysningssvikt

Avhendingsloven § 3-7 tar for seg tilbakeholdte opplysninger. Med dette menes at selger visste om opplysningen, uten å nevne den. Avhendingsloven § 3-7 tar for seg tilbakeholdte opplysninger. Med dette menes at selger visste om opplysningen, uten å nevne den. Dette skiller § 3-7 fra naboparagrafen § 3-8 om uriktige opplysninger. Ofte er det en kombinasjon av disse to som er det rettslige temaet i retten, men vi skal holde oss til § 3-7 i dette innlegget. De siste årene har det vært…

Les mer

Regler rundt ansettelse

Denne artikkelen tar for seg noen av reglene rundt ansettelse, som følger av arbeidsmiljølovens kapittel 14. Denne artikkelen tar for seg noen av reglene rundt ansettelse, som følger av arbeidsmiljølovenskapittel 14. Fast ansettelse og midlertidig ansettelse Det følger av § 14-9 at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes fast. Dersom arbeidstaker skal ansettes midlertidig, må vilkårene i bestemmelsen være oppfylt. I følgende tilfeller kan man ansette arbeidstaker midlertidig: når arbeidet er av midlertidig karakter, for arbeid i stedet for en annen eller…

Les mer

Restrukturering – verdiorientert styrearbeid i nedgangstider

Det stilles stadig høyere krav til styrene i dagens virksomheter, spesielt i nedgangstider. I denne artikkelen publisert i Ledernytt 15.03.2016 gir advokat Sven Krohn råd om hvordan styret kan arbeide verdiskapende også i vanskelige tider. https://www.ledernytt.no/restrukturering-verdiorientert-styrearbeid-i-nedgangstider Forfatter: Sven Krohn Ta kontakt med oss, det koster ingenting. BESTILL NETTMØTE

Les mer

Restrukturering

I den senere tid har det vært gjennomført en rekke restruktureringer i virksomheter som ellers ville risikert konkurs. I denne artikkelen publisert i Ledernytt 12.03.2017 beskriver advokat Sven Krohn prosessen nærmere. https://www.ledernytt.no/restrukturering Forfatter: Sven Krohn Ta kontakt med oss, det koster ingenting. BESTILL NETTMØTE

Les mer

Salg av virksomhet – Verdiene i selskapt kommer på spissen

Tilfredsstillelsen av å utvikle en god virksomhet er stor, og enhver bedriftseier ønsker å se at virksomheten når sitt potensial. Når man lykkes kan avkastningen også bli betydelig. For å oppnå avkastning må det utvikles merverdier i virksomheten. I hvilken grad man har lykkes vil før eller senere komme på spissen, enten det er ved generasjonsskifte, salg, oppkjøp, finansiering og kapitalinnhenting eller nytt forretningssamarbeid.    De fleste bedrifter i SMB-segmentet vil være tjent med økt fokus på strukturert verdiutvikling. Det handler…

Les mer

Restrukturering – Sale & lease back

For mange virksomheter som ønsker å frigjøre kapital, er sale & lease back et hensiktsmessig alternativ til et ordinært salg. I denne artikkelen publisert i Ledernytt 24. februar 2017 forklarer advokat Sven Krohn hvordan. https://www.ledernytt.no/restrukturering-sale-aamp-lease-back   Forfatter: Sven Krohn Ta kontakt med oss, det koster ingenting. BESTILL NETTMØTE

Les mer

Ta kontakt med oss, det koster ingenting.