Aktuelt

Send oss en henvendelse så kommer vi raskt tilbake til deg. Du kan gjerne også ringe eller komme innom for en uformell prat.

Styrearbeid i organisasjoner

SOM STYREMEDLEM HAR DU ET OMFATTENDE ANSVAR Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene de siste årene. En gjennomgang viser at dommene konkluderer med ansvar for styremedlemmene i langt over halvparten av sakene. Mye tyder på at saker for domstolene bare er toppen av isfjellet. Det er grunn til å anta at den høye suksessraten for de som krever erstatning fra styremedlemmer medvirker til økning i antall saker. Andre…

Les mer

Styremedlemmers erstatningsansvar

Styremedlemmers erstatningsansvar – ikke solidaransvar og automatikk, men forutsetter at samtlige vilkår for erstatningsansvar er oppfylt 1. Aktualitet Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Mange styreansvarssaker kommer i kjølvannet av konkursbehandling i selskaper. Svært mange av disse konkursboene er tomme og ender uten dekning til kreditorene. Dette kan også medvirke til at flere kreditorer i økende grad krever erstatning fra styremedlemmer for å redusere sine tap. Et personlig ansvar forutsetter at vilkårene for erstatningsansvar er oppfylt: Ansvarsgrunnlag…

Les mer

Endringer i eierseksjonsloven i 2020

Eierseksjonsloven § 23 forbyr kjøp eller erverv av mer enn to boligseksjoner i samme sameie. I praksis har profesjonelle aktører likevel forsøkt å omgå forbudet ved såkalt indirekte erverv. Indirekte erverv skjer blant annet ved at flere selskaper i samme konsern anskaffer hver sine boligseksjoner, eller ved å foreta kjøp og salg av aksjer i selskaper som eier flere boligseksjoner. Et annet type tilfelle er nærstående som overdrar eierseksjoner seg imellom, slik at de indirekte blir eier av flere enn…

Les mer

Ny arvelov trer i kraft fra nyttår 2021

Fredag 28. februar 2020 ble det endelig bekreftet i statsråd at den nye arveloven trer i kraft fra 1. januar 2021. Arveretten vil i grunnstrukturen være slik den har vært siden 1937, men den nye loven gir oss moderne og oppdaterte regler i et språk som er enklere å forstå for folk flest. Reglene for hva man arver, hvor mye man arver og hvordan man gjennomfører arveoppgjøret er nå samlet i samme lov. Her er de viktigste endringene: 1. Endringer i…

Les mer

Ny krisepakke fra regjeringen

Fredag 27. mars 2020 la regjeringen frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe de økonomiske virkningene av smittevernstiltakene mot koronaviruset. Det er nå registrert over 335 000 arbeidsledige, hvorav 276 000 er permitterte. Dette er den høyeste arbeidsledigheten siden 2. verdenskrig, sier statsminister Erna Solberg. Krisepakken har som formål å støtte bedrifter for å sikre arbeidsplasser, unngå unødvendige konkurser og styrke næringslivet. Her omtales noen av de viktigste tiltakene som ble lagt frem. Kontantstøtte til kriserammede bedrifterStaten skal dekke en andel…

Les mer

Tiltakspakker fra staten innen skatt og avgift

Regjeringen har fremmet forslag til tiltakspakker innen skatte- og avgiftslovgivningen for å dempe de økonomiske konsekvensene av smittevernstiltakene i forbindelse med koronaviruset. Dette medfører endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Noen av de sentrale tiltakene omtales nedenfor. Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt Innbetaling av forskuddsskatt for 1. termin med frist 15. mars, utsettes til 1. mai 2020. Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper for 2. termin, inklusiv overskuddsandelen av finansskatt, utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Dette…

Les mer

Tiltakspakke for Viken

Den 23. mars 2020 la fylkesrådet i Viken fram den første tiltakspakken for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen. Tiltakene er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken. Tiltakene retter seg særlig mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og samfunnsliv. Av de 16 tiltakene er det blant annet satt av 22 millioner kroner til bedriftsintern opplæring, 35 millioner kroner til forskning for økt innovasjon i næringslivet og offentlig…

Les mer

Hytteforbud til besvær?

Coronaviruset byr på utfordringer det norske samfunnet og verden for øvrig ikke har sett maken til i moderne tid. Hensynet til å begrense smitte og verne om borgernes liv og helse har tvunget myndighetene til å innføre en rekke drastiske strakstiltak. Regjeringen gikk blant annet ut og ba folk om å reise hjem fra hytter og fritidsboliger, i frykt for at helsevesenet i små kommuner skulle kollapse dersom hytteeiere tok med seg smitte til kommunen. På bakgrunn av at ikke…

Les mer

Budstikka 24. mars: Advokat advarer: – Mange bedrifter permitterer for raskt, nesten litt spontant

(Publisert med tillatelse fra Budstikka) – Det er harde tak der ute. Vi advarer bedriftene mot å handle overilt i denne situasjonen. Nå er tiden for å tenke langsiktig og være litt sindig og tålmodig, sier Sven Krohn, partner i Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård på Lysaker. FOTO: KARL BRAANAAS – Mange bedrifter er for raskt ute med å permittere ansatte, mener Lysaker-advokat. Han ber lederne holde hodet kaldt og ikke brenne broer de trenger når krisen er over. Morten Gisle Johnsen…

Les mer

Immaterielle verdier del 1

Del I – Innledning Hva er immaterielle rettigheter? Alle virksomheter som ikke er helt banale, besitter en eller annen form for immaterielle rettigheter, populært kalt ‘IPR’ (Intellectual Property Rights) eller bare ‘IP’. Når man hører uttrykket, tenker de fleste på patent, varemerke og designrettigheter. Mange inkluderer også domene- og foretaksnavn. IP favner imidlertid mye videre enn disse riktignok svært sentrale registrerbare rettighetene. Grovt sett omfatter immaterielle rettigheter alt som er av verdi for virksomheten utover fysiske gjenstander. Noen eksempler er…

Les mer

Koronaviruset berører oss alle. Hvordan er din bedrift berørt?

Her er noen ting det er greit å være klar over i lys av myndighetenes tiltakspakke lansert 13. mars, kl. 12. Norge og næringslivet er i en akutt situasjon som følge av koronaviruset og myndighetenes restriksjoner for å hindre spredning. Begrensningene i samfunnet er store med konsekvenser for alle. Særlig næringsdrivende som nå opplever tap i omsetning og driftsstans, står overfor store utfordringer og opplever usikkerhet for fremtiden. Skal det i iverksettes permitteringer eller er dette så uoversiktlig at oppsigelse…

Les mer

Bli kjent med Tor Kristian Nordhus Plahte

Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Tor Kristian Nordhus Plathe. Tor har nylig blitt en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård og jobber med saker innenfor fagområdet ´Næringsliv`. Hvilke rettsområder har du jobbet med? Tidligere har jeg jobbet med erstatningsrett i Statens sivilrettsforvaltning, blant annet med statens objektive erstatningsansvar etter straffeforfølgning og med voldsoffererstatning. De siste årene har jeg jobbet bredt innenfor konkurs- og insolvensrettslige tema. Jeg har også jobbet variert innen flere ulike fagområder som arv, skifte,…

Les mer

Arbeidsgivers plikter

VARSLING I ARBEIDSLIVET Reglene i arbeidsmiljøloven skal legge til rette for et godt ytringsklima. Varsling er en viktig del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og kan bidra til at virksomheten avdekker og forbedrer kritikkverdige forhold. Stortinget vedtok i juni 2019 viktige endringer i varslingsreglene i kapittel 2A i arbeidsmiljøloven. Endringene trådte i kraft 1.1.2020. Varslingskapittelet vil fra ikrafttredelsen inneholde syv bestemmelser, og får dermed tre nye bestemmelser kapittel om varsling. Loven får en definisjon av begrepet «kritikkverdige forhold»Det har til…

Les mer

Felles foreldreansvar

Alle barn født etter 01.01.2020 får i utgangspunktet felles foreldreansvar Frem til årsskiftet 2019-2020 hadde mor foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets fødsel. Dette er endret. Barnelovens utgangspunkt er nå at alle barn født fra og med 1. januar 2020 i utgangspunktet får foreldre med felles foreldreansvar selv om de ikke har vært gift eller bodd sammen, se barnelovens § 35. Foreldreansvaret er ikke det samme som å ha den daglige omsorgen for barnet,…

Les mer

Oppsigelse ved nedbemanning – arbeidstaker vant mot Telenor

ARBEIDSTAKER VANT MOT TELENOR I SAK OM OPPSIGELSE VED NEDBEMANNING I HØYESTERETT.  Høyesterett avsa dom den 29. oktober 2019 i den såkalte Telenorsaken. En arbeidstaker i Telenor Norge AS (Telenor) med 32 års ansiennitet ble sagt opp på grunn av nedbemanning i bedriften. Spørsmålet var om oppsigelsen var ugyldig som følge av Telenors fastsettelse av utvelgelseskrets. Høyesterett konkluderte med at begrensningen av utvelgelseskretsen ikke var saklig begrunnet og at oppsigelsen var ugyldig.   Bakgrunnen for saken og Høyesterettsretts vurdering Arbeidstakeren…

Les mer

Eiendomsgrenser og betydningen av matrikkelkartet

Det offisielle eiendomsregisteret i Norge Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Ifølge matrikkelloven § 29 har alle rett til innsyn i matrikkelen. For å se hva som er registrert på egen eller andres eiendom, kan du gå inn på www.seeiendom.no eller www.norgeskart.no, og søke opp aktuell eiendom eller navigere deg frem i kartet. Formålet med matrikkelen er å sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, slik at det blir ført et ensartet og pålitelig register over alle…

Les mer

Konkurs – hva nå?

Konkurs er noe de fleste bedriftsledere og -styrer ønsker å unngå for enhver pris. Noen ganger er konkurs likevel en uunngåelig konsekvens av blant annet endrede konkurransevilkår eller markedssituasjon, eller tidligere økonomiske beslutninger og satsinger. I Norge er vi så heldige at det offentlige tar vare på oss hvis vi ikke lenger er i stand til å ivareta våre egne interesser, enten vi er unge eller kommet litt opp i årene. Dette utgangspunktet følger av lov om vergemål. Tettere på… Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Linn Moastuen. Linn har nylig blitt en del av…

Les mer

Tomtefeste

Ny Høyesterettpraksis om avvikling av festeforhold   Tomtefeste er et rettsområde som typisk reiser kompliserte juridiske spørsmål. Forbered deg godt når du som bortfester eller fester skal inngå festekontrakt. Vi skal…

Les mer

Vi bidrar til lansering av en juridisk markedsplass.

Den 11. september lanseres Lexolve Markedsplass i Norge, et konsept som er unikt på verdensbasis for å modernisere og tilgjengeliggjøre juridiske tjenester for små og mellomstore bedrifter. Her kan selskaper lage sikre, rimelige og digitale skreddersydde juridiske dokumenter de trenger i sin bedrift, med den innbakte juridiske ekspertisen de ville…

Les mer

Arv

derfor er det lurt å snakke om hvordan arven skal fordeles Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå ble det inngått 20 949 ekteskap…

Les mer

Utlegg i fast eiendom

Har du et pengekrav? Et pengekrav hos en som ikke betaler kan inndrives etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. Utlegg er et ledd i tvangsinndrivelse av pengekrav, og er et helt grunnleggende…

Les mer

Forskjell på enkeltmannsforetak og AS

Kan du forskjellen på enkeltmannsforetak og AS Når man skal etablere et selskap kan det være kjekt å vite forskjellen på et Enkeltpersonsforetak (ENK) og et Aksjeselskap (AS). I…

Les mer

Oppsigelse eller avskjed?

Har du blitt sagt opp fra jobben?   Dersom du har blitt sagt opp fra jobben din kan du ha et krav mot (tidligere) arbeidsgiver. Om du har et krav, og…

Les mer

Konkurs og restrukturering

Har virksomheten din økonomiske utfordringer? Veldig mange virksomheter opplever perioder med økonomiske utfordringer. Det kan skje som følge av markedsmessige forhold og konkurranse. Men flere får…

Les mer

Ansvarsbevisst styrearbeid

Som styremedlem har du et omfattende ansvar Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene de siste årene. En…

Les mer

Utleiers plikter

Vet du hva dine plikter er som utleier? Som utleier har man flere plikter enn å stille leieobjektet til disposisjon i samsvar med avtalen, selv om dette selvfølgelig…

Les mer

Leieavtale

Skal du leie ut en bolig eller et husrom? Når man skal leie eller leie ut en bolig eller et…

Les mer

Boligkjøp

Reklamasjon etter avhendingsloven Har du som boligkjøper oppdaget mangler ved boligen? Da er det viktig at du husker å reklamere til selger i tide. Styremedlemmers erstatningsansvar Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene de siste årene. En gjennomgang viser at dommene…

Les mer

Husleietvistutvalget

Hva er Husleietvistutvalget (HTU)? På deres hjemmeside skriver de: “HTU virker som en domstol. De behandler saker om leie av bolig. Sakene løses ved mekling eller avgjørelse. Under 3…

Les mer

Leietakers plikter

Vet du egentlig hvilke plikter og oppgaver du har som leietaker? Det er veldig mange som leier bolig, og boligen…

Les mer

Vi håndterer konkursoppgjøret for Handleriet.no

Vi tok umiddelbar handling etter konkursåpningen og satte alle nødvendige ressurser til verks for å oppnå god kontroll og oversikt over situasjonen. Så langt, har et team fra Frøysaa & Bjørkgård vært på befaring hos Handleriet.no. Vi har hatt en gjennomgang med styret og ledelsen, samt et allmøte med de ansatte. For å ivareta alle parters interesse, jobber vi på spreng…

Les mer

Den nye arveloven

Den nye arvelov Etter mange års arbeid og mange lekkasjer fra lovforarbeidet ble endelig ny arvelov vedtatt…

Les mer

Tvangsfravikelse

Når og hvordan kan utleier kaste ut leietaker? Kan seksjonseiere og andelshavere kastes ut fra egen bolig? Når kan utleier kaste ut leietaker? Kan sameie eller borettslag…

Les mer

Sameieavtale hytte – arve hytta alene eller sammen med søsken

I utgangspunktet har man trukket vinnerloddet når man er så heldige å arve en hytte alene eller sammen med for eksempel sine søsken. Særlig kan det være hyggelig for mor og far å overlate stedet hvor gode minner er skapt til neste generasjon når de fortsatt er i…

Les mer

For Fremtiden med MikroFRI og Steven Tilley

Frøysaa & Bjørkgård er tett på regionen vår og er stolt av å fortelle om vår advokat Steven Wiliam Tilley sitt engasjement som mentor for ungdomsbedriften MikroFRI. MikroFRI er en ungdomsbedrift som ønsker å stemple produkter som ikke…

Les mer

Kontraktsrett – Viktigheten av kontroll på kontrakter i næringslivet

Målrettet utvikling skjer gjennom den forvaltning, tilsyn og kontroll styret og ledelsen skal utføre. Selskapets verdiutvikling bygger på selskapets avtaler. De samlede rettigheter og forpliktelser i avtalene er byggeklossene. Det er derfor avgjørende for selskapets utvikling å ha kontroll på avtaler og kontrakter. Mange opplever arveplanlegging som et vanskelig tema. Advokat Magnus Frøysaa anbefaler i artikkelen som er publisert i Livet som senior, bilag til Dagbladet den 20.09.2018, at familien snakker sammen om disse utfordringene. På denne måten kan man oppnå bedre løsninger og forebygge fremtidige familiekonflikter. “Hvert generasjonsskifte og arveoppgjør må vurderes individuelt, og man må…

Les mer

Slik drifter og utvikler du selskapet ditt

Velkommen til næringslivsfrokost onsdag 5. september Tett på regionen og kompetanse I regi av Bærum Næringsråd holder vi i Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård, v/ Sven Krohn, frokostseminar om drift…

Les mer