Aktuelt

Send oss en henvendelse så kommer vi raskt tilbake til deg. Du kan gjerne også ringe eller komme innom for en uformell prat.

Verdifastsettelse av tvistegjenstanden ved omstøtelse av gavesalg etter arveloven

Når gjenlevende ektefelle sitter i uskiftet bo, er man nødt til å forholde seg til en rekke regler og bestemmelser. En av rådighetsbegrensningene er at man ikke uten samtykke fra arvingene kan gi gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Dette følger av arveloven § 23 og omfatter også gavesalg, og (tidligere arvelov av 1972 § 19).

Les mer

Hva er en ektepakt?

En ektepakt er en avtale mellom ektefeller som regulerer hva som skjer med ektefellenes formue og eiendeler når ekteskapet tar slutt enten ved separasjon/skilsmisse eller hvis en av ektefellene dør og formuen skal deles mellom gjenlevende og avdødes arvinger (typisk barn). For at ektepakten skal være gyldig må lovens formkrav være oppfylt, jf. ekteskapsloven § 54.

Les mer

Ervervet eiendom for år siden uten å tinglyse?

Når en skyldner ikke kan gjøre opp for seg kan kreditorene ta beslag i formuesgoder som tilhører skyldneren. For fast eiendom betyr dette den eiendomsrett som fremgår av grunnboken. Dette gjelder selv om det ikke er tvil om hvem som faktisk eier eiendommen, så lenge den reelle eieren ikke har tinglyst sitt eierskap.

Les mer

Får du betalt fra kunder med økonomiske utfordringer?

I den senere tid har vi lest mange steder at man mener at Norge har kommet seg igjennom koronakrisen og at økonomien er friskmeldt. Likevel er det mange bedrifter særlig i SMB-segmentet som vil ha utfordringer også fremover med likviditet og egenkapital. Det er derfor fortsatt forventet at vi ikke kan utelukke en konkursbølge.

Les mer

Avtaler og mangler ved håndverkertjenester

Går du med en drøm om å pusse opp hus eller hytte, vil du høyst sannsynlig ha behov for en dyktig håndverker. I denne artikkelen går vi gjennom dine rettigheter ved kjøp av håndverkertjenester, og ser nærmere på hva du kan og bør foreta deg, dersom resultatet ikke står til forventning.

Les mer

Sammensatt skifte

Når den ene ektefellen går bort, skal det foretas en fordeling av det avdøde etterlater seg mellom avdødes arvinger. Denne fordelingen kalles et «sammensatt skifte». Gjenlevende ektefelle har som utgangspunkt rett til å utsette denne fordelingen. Det er dette som kalles «uskifte».

Les mer

Økonomiske utfordringer – hvordan håndtere tap av egenkapital?

Aksjeloven setter krav til styret og hvordan det skal arbeide for forvaltning, tilsyn og kontroll i aksjeselskapet. Det er helt grunnleggende ansvar for styret å sikre at selskapets økonomi er tilstrekkelig god og dermed ha en sterk ryggrad; tilpasset selskapets virksomhet, aktiviteter, kontraktsforpliktelser, omfang og risiko. Aksjeloven stiller derfor som et minimumskrav at egenkapitalen skal være forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten.

Les mer

Hva kan du gjøre når virksomheten har økonomiske utfordringer?

Det kan skje som følge av generell markedsmessig nedgang, det kan oppstå som følge av at man sakker akterut i konkurransen om markedet eller som et resultat av at forretningsdriften, forvaltningen, tilsynet og kontrollen med virksomheten ikke er optimal. Ikke fortvil, det er råd og hente.

Les mer

Endringer i plan- og bygningsloven

Etter plan- og bygningsloven kapittel 19 er det i dag anledning til å søke dispensasjon fra bestemmelsene i plan- og bygningsloven. I sitt arbeid med å forenkle og forbedre loven sendte regjeringen i 2020 på høring et forslag som skulle gjøre det enklere å få dispensasjoner fra loven. Etter høringen foreslår regjeringen endringer i dispensasjonsreglene som klargjør ordlyden i bestemmelsene, men som i realiteten vil gjøre det vanskeligere å oppnå dispensasjoner. Før var det kun direkte forbud mot å dispensere…

Les mer

Endringer i konkursboets legalpant

Panteloven § 6-4 regulerer konkursboets legalpanterett. Konkursboet har legalpant i ethvert pantebeheftet formuesgode som tilhører skyldneren på tidspunktet for konkursåpning. Panteretten utgjør fem prosent av formuesgodets beregnede verdi eller av det et salg av formuesgodet innbringer, men maksimalt 700 ganger rettsgebyret i hvert realregistrerte panteobjekt. Legalpantet kan kun benyttes til å dekke nødvendige boomkostninger.  I lang tid har konkursboet i tillegg hatt legalpant i formuesgoder som tredjemann har stilt som sikkerhet for konkursskyldnerens gjeld. Regelen har blitt forstått slik at…

Les mer

Konkursinstituttet får internasjonal og grenseoverskridende betydning

I forskrift FOR-2021-05-28-1699 er det gitt nye bestemmelser i konkurslovens fjerde del om grenseoverskridende insolvensbehandlinger. Reglene trer i kraft 1. juli 2021. Innføringen av disse nye reglene gjør at konkursinstituttet får utvidet betydning på tvers av landegrenser. Det er blant annet i ny § 161 tredje ledd gitt regler om at dersom skyldneren er et norskregistrert utenlandsk foretak med hovedinteresser i en annen stat, og det er åpnet insolvensbehandling i foretaket i utlandet, kan tingretten etter nærmere vilkår åpne konkurs…

Les mer

Oppløsning av sameie og tolkning av sameieavtale

Gulating lagmannsrett har nylig avsagt en interessant dom om tolkning av sameieavtale og oppløsning. Spørsmålet for retten var om avtalepartene hadde fraskrevet seg rett til å kreve oppløsning av sameiet, som igjen kunne medføre et salg i det åpne markedet. Etter sameieloven § 15 kan enhver sameier kreve sameiet oppløst. Lovens bestemmelse kan imidlertid fravikes ved avtale. Dommen fra lagmannsretten går inn på hvilke formkrav som skal til for å gyldig fravike rett til oppløsning. Som del av tolkningen ble…

Les mer

Ny Høyesterettsdom om motregning med foreldede krav i tomtefesteforhold

Den 25. mai 2021 avsa Høyesterett dom i sak om motregning med foreldede krav i et tomtefesteforhold. En gruppe hytteeiere på festet grunn hevdet at de var blitt belastet med ulovlig innfestingsavgift ihht. tomtefesteloven § 6. Partene var enige om at kravet om tilbakebetaling av eventuelle ulovlige innfestingsavgifter ble foreldet senest i 2013. Spørsmålet Høyesterett behandlet var om kravene, dersom de forelå, likevel kunne benyttes til motregning i grunneiernes krav på fremtidig festeavgift og eventuell fremtidig innløsningssum for festetomtene, jf….

Les mer

Rekkefølgebestemmelse

Rekkefølgebestemmelse kjent ugyldig av Høyesterett i «Selvaag-saken» Selvaag vant mot staten i sak om gyldigheten av Fylkesmannens vedtak. Dommen ble avsagt den 4. mai 2021 under dissens 3-2 og skjerper kommunens adgang til å fastsette rekkefølgekrav overfor private utbyggere.     Rekkefølgekrav er bestemmelser om tiltak som må utføres før man kan igangsette utbygging i et område. Oslo kommune hadde i denne saken stilt som krav i reguleringsplanen at en turvei måtte oppgraderes og opparbeides før midlertidig brukstillatelse kunne gis for et…

Les mer

Avkorting i arv

Borgarting lagmannsrett kjenner bestemmelse i testament ugyldig. I dom av februar i år kjente Borgarting lagmannsrett en bestemmelse i testament om avkortning i arv ugyldig. To brødre tapte mot sin søster i lagmannsretten i tvist om det kunne foretas avkortning i søsterens arv etter arveloven § 38Det frem gikk av farens testament at kr 1 050 000 skulle avkortes i datterens arv, men retten kom til at disposisjonen ikke kunne anses som farens vilje. Det var herunder knyttet betydelig usikkerhet til hvilke…

Les mer

Dom om forettningshemeligheter

1. Innledning/sakens faktum Den nye loven om forretningshemmeligheter trådte i kraft 1. januar 2021. Den 12. mars forelå en dom fra Frostating Lagmannsrett, men saken er avgjort etter den gamle bestemmelsen i markedsføringsloven § 28, fordi handlingene fant sted før den nye loven trådte i kraft. Det er likevel sett hen til den nye lovens definisjoner. Saken gjaldt et selskap, Devico AS, som hadde utviklet et system for retningsstyrt kjerneboring ved driving av tunneler. Eirik Borg var ansatt i selskapet,…

Les mer

Høyesterett om skjeggkre ved boligkjøp – gir ikke krav på prisavslag

Høyesterett avsa viktig dom om skjeggkre ved kjøp av bolig den 26. mars 2021. I motsetning til tingretten og lagmannsretten kom Høyesterett til at boligkjøperne ikke skulle tilkjennes prisavslag knyttet til funn av skjeggkre i den aktuelle boligen.  Bakgrunnen for saken  Et ektepar som kjøpte en bolig «som den er» oppdaget senere skjeggkre i boligen. Paret reklamerte og krevde prisavslag. Selgerne engasjerte deretter et skadedyrfirma som iverksatte tiltak for å utrydde bestanden. Spørsmålet Høyesterett vurderte var om kjøper kunne kreve…

Les mer

Asker og Bærum tingrett har blitt Ringerike, Asker og Bærum tingrett

Vår lokale domstol i Sandvika sendte i april ut brev til advokatene i regionen med nyheten om at Asker og Bærum tingrett og Ringerike tingrett ble slått sammen til én felles domstol med virkning fra 23.04.2021.  Fortatt skal tinghusene i både Hønefoss og Sandvika bestå, og sakene skal i utgangspunktet behandles ved det rettsstedet der de hører hjemme geografisk. Vi fortsetter å opprettholde vår gode relasjon med tingretten i Sandvika. Vi ser frem til de fordeler sammenslåingen vil ha for…

Les mer

Konkurs og konkurskriminalitet

Vi våre oppdrag som bostyrere i konkursboer for Ringerike, Asker og Bærum tingrett, er en av våre viktigste samfunnsoppgaver å avdekke om det foreligger mistanke om straffbare forhold – konkurskriminalitet. Ikke sjelden avdekker vi slik mistanke gjennom vår bobehandling. Slike saker anmeldes til politiet for en videre etterforskning og påtalemessig vurdering.  Konkurskriminaliteten vil typisk dreie seg om at det finnes aktører som er villig til å la andre ufrivillig betale regningen for at du selv skal slippe, eller rett og…

Les mer

Styreansvar

Det har ikke manglet på fokus på styremedlemmenes personlige erstatningsansvar i aksjeselskaper de senere årene. Vi har også publisert flere artikler om dette. Vi erfarer likevel at det blant mange aktører, også advokater, er en oppfatning om at personlig styreansvar er noe som inntrer automatisk, typisk hvis en kreditor taper penger når et aksjeselskap går konkurs. Dette bygger nok på en misforståelse, og det er heldigvis ikke slik, og det skal det heller ikke være. Dessverre opplever vi likevel at…

Les mer

Vedlikehold og utbedring av privat veg – hvem skal betale?

Hva kan vel ikke skape mer konflikt enn spørsmålet om hvem som skal betale hva og hvor mye av vedlikehold og utbedringer av private veier. Særlig er dette aktuelt i hytteområder hvor veinettet ofte er privat og eies av ulike grunneiere, men hvor hytteeierne for en stor del er brukerne. Foruten grunneierne kan privat veinett også være eiet av såkalte veilag, velforeninger og lignende. Det er mange spørsmål det skal tas stilling til i forbindelse med etablering vedlikehold og utbedring…

Les mer

Sameieavtale hytte – arve hytta alene eller sammen med søsken

I utgangspunktet har man trukket vinnerloddet når man er så heldige å arve en hytte alene eller sammen med for eksempel sine søsken. Særlig kan det være hyggelig for mor og far å overlate stedet hvor gode minner er skapt til neste generasjon når de fortsatt er i live, men er dette egentlig så rosenrødt som det høres ut? Nei, det er det dessverre ikke i mange arveoppgjør. Særlig oppstår det konflikter når det ikke opprettes en sameieavtale mellom søsknene…

Les mer

Digitale møter i borettslag og sameier og forslag om gratis eiendomsdata

Regjeringen vil legge til rette for digital gjennomføring av generalforsamling og årsmøter i borettslag og eierseksjonssameier I dag gjelder det et absolutt krav om fysisk oppmøte for å gjennomføre generalforsamling og årsmøter. Regjeringen har nå sendt ut forslag som åpner for digital gjennomføring.Etter forslaget er det opp til styret å vurdere hvordan generalforsamling og årsmøter skal gjennomføres. Hensyn som må vurderes er blant annet hvilke saker som står på dagsorden, hva beboerne selv ønsker og hva beboerne har mulighet til.Av…

Les mer

Advokat må legitimere testator ved innlevering av testament og arvepakt

Den mye omtalte nye arveloven trådte i kraft 1. januar 2021. Loven medfører en rekke endringer blant annet at advokater i likhet med andre fullmektiger må legitimere testator ved innlevering av testament. Er det flere testatorer som for eksempel ved gjensidig testament, må begge legitimere seg. Dette følger av den nye lovens § 63, se her. Formålet med legitimasjonen ved innlevering er blant annet at domstolen ved utlevering av testamentet skal være sikker på at de leverer det til riktig…

Les mer

Opphavsrett, markedsføringslovens etterligningsvern, forretningshemmeligheter og håndhevelse av rettigheter – Hvordan sikre virksomhetens immaterielle verdier – Del V

Under dette punktet skal vi behandle enkelte av de uregistrerbare immaterielle rettighetene, nærmere bestemt opphavsrett, markedsføringslovens etterligningsvern og markedsføringslovens vern av forretningshemmeligheter. Den norske markedsføringsloven er et smidig og anvendelig verktøy som gjerne anvendes i kombinasjon med patent-, varemerke-, design- og opphavsretten. Markedsføringsloven er ikke egentlig en del av immaterialretten. Istedenfor å gi innehaver en enerettsposisjon, regulerer den uønsket atferd i forretningslivet. Det praktiske verneområdet kan i mange tilfeller ofte bli det samme, men til forskjell fra de registrerte rettighetene…

Les mer

Designrettigheter – Hvordan sikre verdiens immaterielle verdier – Del IV

Hva er en designregistrering?  En designregistrering beskytter en form og/eller utseende av en vare eller en del av en vare. Designregistrering gis til produkter som er nye og har individuell karakter. Det første er et krav om at identiske designer ikke må finnes fra før. Det siste er et krav om at helhetsinntrykket designen etterlater hos den informerte bruker, skiller seg fra helhetsinntrykket til en annen design som var allment tilgjengelig på inngivelsesdagen. Det må være en tydelig forskjell mellom…

Les mer

Varemerkerettigheter – Hvordan sikre virksomhetens immaterielle verdier – Del III

Hva er et varemerke?  Et varemerke er navnet som en tilbyder setter på en vare eller tjeneste, og skal tjene til å identifisere dennes kommersielle opphav. Hovedformålet, slik det er formulert i rettspraksis, er at en forbruker kan gjenkjøpe en vare han er fornøyd med, og unngå en han er misfornøyd med.  Enda mye viktigere er likevel at varemerket selvsagt også er bærer av de verdiene som bedriften legger i de produktene som markedsføres under de ulike kjennetegnene. Det er…

Les mer

Patentbeskyttelse – Hvordan sikre virksomhetens immaterielle verdier – Del II

Hva er patentbeskyttelse? Patentbeskyttelse gis til oppfinnelser som løser et teknisk problem. (Det er altså ingenting som heter «patent på varemerke»!) Vilkårene for registrering er at oppfinnelsen skal være ny på søknadstidspunktet (nyhetskravet) og i tillegg skille seg vesentlig fra det som var kjent fra før (kravet om oppfinnelseshøyde). Ofte er det spørsmålet om oppfinnelseshøyde som er mest sentralt. Vurderingen av oppfinnelseshøyde beror enkelt sagt på en tolkning av hvilket problem oppfinnelsen løser i lys av kjent teknikk, og hvorvidt…

Les mer

Arealsvikt ved salg av fast eiendom

Det skjer med jevne mellomrom at en boligkjøper etter overtakelsen oppdager at boligens faktiske areal er mindre enn det som er oppgitt i salgsprospektet. Dette kan være en kilde til både frustrasjon og konflikt. Boligen er riktignok ikke blitt noe mindre enn den han eller hun inspiserte og så kjøpte – likevel kan oppleves det annerledes å ha en leilighet som faktisk bare er på 38 kvm, når man trodde den var 42. En annen ting er at prisantydning langt…

Les mer

Har testator anledning til å begrense arvingens disposisjonsrett over arvede midler?

Eidsivating lagmannsrett har nylig avsagt en interessant avgjørelse som gjaldt spørsmålet om hvorvidt bestemmelser inntatt i et testament setter begrensinger for gjenlevendes samboer råderett. Gjenlevende og avdøde hadde ingen felles barn, men gjenlevende hadde tre barn som var vokst opp i hennes og avdødes felles hjem. Gjenlevende hadde i utgangspunktet arvet alt etter sin samboer gjennom mange år i henhold til et testament. Det klare utgangspunktet etter norsk rett er at en enearving, slik samboeren var i denne saken, har…

Les mer

Viktige fristendringer i reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør

Den 22. september 2020 kom finansdepartementet med en viktig uttalelse om retten til å kreve tilbakegående avgiftsoppgjør. Fristen for dette utvides fra seks til tolv måneder.  Utleiemarkedet har blitt tøffere på grunn av pandemien og det har blitt vanskeligere for utleiere å leie ut ledige lokaler. For å få fradrag for merverdiavgift gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør må utleiere av bygg og anlegg inngå leieavtale innen seks måneder etter fullføring. Konsekvensen av å oversitte fristen, er at utleieren henvises til de mindre…

Les mer

Økonomisk oppgjør ved skilsmisse

Ved separasjon eller skilsmisse skal ektefellenes samlede formue deles mellom dem, eller skiftes som det også heter. Skiftet kan foretas privat eller offentlig, men i begge tilfeller vil ekteskapsloven (el.) legge grunnlaget for hvordan det verdimessige oppgjøret kan foretas. Det er imidlertid viktig å merke seg at ektefellene står fritt til å avtale et oppgjør seg imellom, men ved konflikt eller uenighet vil loven og hvordan denne er utviklet i praksis danne grunnlag for fordelingen. Hovedhensynet bak bestemmelsene i ekteskapsloven…

Les mer

Utlegg i falt arv

Kan kreditor ta beslag i arv? En skyldners kreditor har som utgangspunktet anledning til å ta utlegg og dermed beslag i arv som skyldneren har mottatt (falt arv). Dette følger av dekningsloven § 2-2 om kreditors beslagsrett i skyldnerens eiendeler, der bestemmelsen tolkes slik at det også kan tas utlegg i falt arv. Dette gjelder både ved en kreditors forfølgning og ved konkurs (fellesforfølgning).  En enkeltforfølgende kreditor kan imidlertid ikke etablere utlegg i ventende arv (før arvefallet, som er sammenfallende…

Les mer

Grunnbeløpet i folketrygden er endret

På grunn av koronasituasjonen ble regulering av folketrygdens grunnbeløp utsatt til høsten 2020. Grunnbeløpet er nå endret til kroner 101 351, og endringen vil gjelde fra 1. mai 2020. Se mer om grunnbeløpet her: https://fbadvokat.no/regulering-av-folketrygdens-grunnbelop-utsatt-til-hosten-2020-pa-grunn-av-koronapandemien/ For en historisk oversikt over grunnbeløpet vises det til: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden Kontakt oss i dag på vår digitale møtebooker BESTILL NETTMØTE

Les mer

Barnefordeling – Hvem skal barnet bo hos?

Spørsmålet om barnefordeling oppstår når foreldre  går fra hverandre ved samlivsbrudd eller skilsmisse eller hvor foreldrene ikke er i et samliv når barnet blir født,  og handler om hvor barnet skal bo fremover, hvem som skal ha foreldreansvaret og eventuelt også den andre forelders rett til samvær med barnet dersom barnet skal bo fast hos bare én av dem.  Barnets faste bosted er der barnet har sin folkeregistrerte adresse, og det stedet hvor barnet bor mesteparten av tiden. Bor barnet like…

Les mer

Hva er en databehandleravtale?

Norge fikk i 2018 en ny personopplysningslov bestående av nasjonale regler og personvernforordningen – bedre kjent som GDPR (General Data Protection Regulation). Vi har siden den gang hjulpet flere av våre klienter med å oppfylle de nye kravene som følger av loven ved blant annet å utforme databehandleravtaler. En databehandleravtale sikrer at personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven, og skal benyttes i de tilfeller hvor en behandlingsansvarlig virksomhet har satt ut behandlingen av personopplysninger til andre virksomheter. Dette gjelder…

Les mer

Hvordan veier hensynet til naturmangfoldet ved nabotvister om felling av trær, og gjelder dette også ved felling av trær på egen eiendom?

Ny dom fra Asker og Bærum tingrett 11. juni 2020 og dom fra Borgarting lagmannsrett 29.11.19 tydeliggjør rettstilstanden. I en fersk dom fra Asker og Bærum tingrett av 11. juni 2020 gjaldt tvisten felling av trær på naboens tomt. Naboen til treeieren hadde på eget initiativ felt flere trær på treeierens tomt. I tillegg ønsket naboen å felle enda flere trær. Dette motsatte treeieren seg. Hun anførte at naboen ikke hadde rett til å felle de trærne som var felt…

Les mer

Feste av tomt til bolig og fritidshus – Innløsning, overføring og regulering av festeavgift

Tomtefeste er et diskusjonstema rundt mangt et kjøkkenbord, og det finnes mange ulike oppfatninger om hvorledes festeforhold skal være. Hvilke regler er det egentlig som gjelder? I denne artikkelen skal vi se nærmere på gjeldende regulering av festeavgift, overføring av festerett, og innløsning av festet tomt til bolig og fritidsbolig. Artikkelen er skrevet i forbindelse med vårt webinar i tomtefeste, som utdyper temaene som omtales under. Webinaret kan sees i sin helhet ved å følge linken nedenfor. Se webinaret her…

Les mer

Viktig endring i regler om avkortning i arv

I løpet av livet kan arvelater gi gaver eller økonomiske bidrag til sine arvinger. De litt større ytelsene betegnes ofte som «forskudd på arv», med en forventning om at det skal hensyntas ved arveoppgjøret. Likhetstanken er grunnleggende i norsk arverett og var etablert allerede ved gulatingslovene, og ønsket om å behandle arvingene likt betegnes som en alminnelig rettsfølelse i samfunnet. Begrepet «forskudd på arv» finnes ikke i arveloven, men det finnes regler om avkortning i arv. Avkortning i arv vil…

Les mer

Rettsvern – en nødvendig sikringsakt

I det alminnelige forretningslivet gjøres utallige transaksjoner og overdragelser. I mange tilfeller går dette bra, men noen ganger kan det oppstå konkurrerende rettigheter i samme ytelse eller formuesgode. En bil selges fra A til B men senere selger A den samme bilen til C. Både B og C ser seg selv som eiere av bilen, men hvem får rett på bekostning av den andre? I slike tilfeller gjelder det ikke å bare ha rett, man må ha sikret retten sin…

Les mer

Kan man gi bort fast eiendom når man sitter i uskiftebo?

Viktig endring i arveloven om gjenlevende ektefelles råderett i uskifteboet over fast eiendom Den kanskje viktigste særretten en gjenlevende ektefelle har, er adgangen til å sitte i uskiftet bo ved felleseie – og ved særeie dersom det er fastsatt i ektepakt eller arvingene samtykker. Særkullsbarn må alltid samtykke.  Samboere som har, har hatt eller venter barn sammen, har rett til arv etter hverandre og til å sitte i uskiftet bo. Uskifteordningen opprettholdes ved den nye arveloven som trer i kraft…

Les mer

Konkurskarantene- nytt registersøk

Veldig mange virksomheter opplever perioder med økonomiske utfordringer. I mange tilfeller er konkurs uunngåelig som følge av en negativ utvikling som ikke kunne unngås. Under forutsetning av at man har fulgt lover og regler er det ikke noe galt i dette; snarere tvert imot. Konkursbehandling har verktøy for å ivareta kreditorenes interesser. Men ikke sjelden er konkurs et resultat av uforsvarlig forretningsførsel, og vi som jobber mye med konkurs ser stadig at det er aktører i forretningslivet som bevisst driver…

Les mer

Asle Skola fra Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård på TV2 Nyhetskanalen

TV2 Nyhetskanalen snappet opp e-boken vår; Allemannsretten og ferdsel i strandsonen. Vi gjorde i e-boken rede for friluftsloven fra 1975, og allmennhetens rett til å ferdes og oppholde seg på annen manns eiendom. Last ned vår e-bok her. Loven regulerer den enkeltes rett til å ferdes til fots hvor man vil i utmark, og til å campe så lenge dette skjer for maksimalt to netter, og minimum 150 meter fra bolighus. I sommerhalvåret forbyr friluftsloven både ferdsel og camping i…

Les mer

Skal du leie ut en bolig eller et husrom til høsten?

Vi er nå kommet til august, og mange boligeiere tegner nye leieavtaler med sine leietakere. Er du selv leietaker er det viktig å forstå hvilke kontraktsvilkår man skriver under på. Enten du er utleier eller selv skal leie bolig er det viktig at leieavtalen kommer på plass snarest. Leieavtalen er et viktig dokument som tar for seg reguleringen av leieforholdet mellom utleier og leietaker. I tillegg til leieavtalen er husleieloven utfyllende for de punkter som ikke blir nevnt i avtalen….

Les mer

Uenighet i offentlig skifte – er kravet tapt hvis man ikke reiser søksmål innen frist satt av tingretten i medhold av skifteloven § 31?

Når et dødsbo skiftes offentlig, følger det en rekke regler for hvordan skiftet skal gjennomføres. I de tilfeller det oppstår uenigheter mellom arvingene, som bobestyrer ikke klarer å få arvingene til å enes om, skal bobestyreren gi beskjed til retten. Retten vil deretter gi arvingene en frist til å reise tvisten som søksmål for tingretten. Fristen som retten setter i henhold til skifteloven § 31 er en saksbehandlingsfrist for å få avgjort tvisten før skifteoppgjøret er ferdig gjennomført og boet…

Les mer

Forvaltning av mindreåriges midler

I henhold til vergemålsloven § 8 er personer som ikke har fylt 18 år mindreårige. Mindreårige har ikke det som heter rettslig handleevne og mangler som utgangspunkt adgang til selv å foreta rettslige handlinger og råde over sine midler (vergemålsloven § 9).  Reglene om vergemålsmyndighetens forvaltning av finansielle eiendeler er begrunnet i ønsket om å bidra til en trygg forvaltning for mindreårige og voksne som ikke kan ivareta dette selv. Det er Fylkesmannen som står for denne forvaltningen, hvis det…

Les mer

Arverett i et «nøtteskall»

Spørsmål om arv og fordeling av verdier kan ofte være et vanskelig og konfliktfylt tema i mange familier. Mange kvier seg for å diskutere dette. Foreldre ønsker ikke å skape splid i familien dersom de har et bevisst forhold til hvem av barna som skal overta bestemte verdier. Barna på sin side ønsker ikke å fremstå som om de går og venter på arven. For å unngå konflikter og for å sikre at verdiene fordeles slik arvelater ønsker er det…

Les mer

Selskapsstrukturering og skatteoptimalisering

Innledning Det er mange forhold å tenke på når man skal drive virksomhet og når man skal finne ut hvilken struktur som passer en virksomhet eller et konsern. Den vanligste og mest anerkjente selskapsformen i Norge er aksjeselskap og i denne artikkelen ser vi på typiske forhold ved strukturering av virksomhet for eiere av aksjeselskap særlig rettet mot skatteoptimalisering. Et vanlig eksempel på strukturendring er der man ønsker å eie aksjer i et driftsselskap gjennom et holdingselskap eller dersom man…

Les mer

Avtaler og mangler ved håndverkertjenester

1.              Hva er en håndverkertjeneste? Avtaler du som forbruker inngår med en tjenesteyter i næringsvirksomhet om bestemte type tjenester som reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging og lignende regnes som en håndverkertjeneste, og reguleres av håndverkertjenesteloven. Loven er ufravikelig, som betyr at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn hva som følger av loven. Om håndverkertjenesten er mangelfull er avhengig av hva du som forbruker og håndverkeren har avtalt om utførelsen av oppdraget. 2….

Les mer

Inndrivelse av pengekrav og grunnleggende tvangsfullbyrdelse

De aller fleste næringsdrivende innretter mye av sin virksomhet på tillit. Tjenester og salg blir levert, men oppgjøret blir utsatt ved kreditt. Det er imidlertid ikke salget eller leveransen som danner livsgrunnlaget for bedriften, det er oppgjøret. Hva gjør man så når tilliten brytes og oppgjøret ikke kommer? Denne artikkelen gir et overordnet og forenklet bilde av fremgangsmåten for inndrivelse av pengekrav ved tvangsfullbyrdelse. Hva gjør man når oppgjør ikke skjer? Dersom skyldneren ikke kan eller vil betale, er det…

Les mer

Høyesteretts dom om import av mobilskjermer

Høyesterett har i en fersk dom av 2. juni 2020 (HR-2020-01142-A) berørt spørsmålet om hvor grensene går for ulovlig varemerkebruk ved import av varer. Saken gjaldt en mobiltelefonreparatør som hadde importert et parti uoriginale mobiltelefonskjermer som var påført Apples varemerke («eple»-logoen). Merket var tildekket med tusj, selv om det ble dokumentert at tusjen kunne vaskes av. Varemerket var ikke synlig for sluttbrukeren etter at den nye skjermen var montert på telefonen. Spørsmålet for Høyesterett var om innførsel av skjermene likevel…

Les mer

Lovfesting av gjennomskjæringsnormen

Den ulovfestede gjennomskjæringsnormen, også omtalt som omgåelsesnormen, ble lovfestet i 2019, og trådte i kraft 1. januar i år. Bestemmelsen finnes i skatteloven § 13-2 og gjelder for formues- og inntektsskatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt, tonnasjeskatt, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift, finansskatt og merverdiavgift. Den ulovfestede gjennomskjæringsnormen gikk ut på at en skattefordel kunne bli nektet dersom hovedformålet med disposisjonen var å oppnå en skattefordel og skattefordelen ikke skulle innrømmes etter en totalvurdering. Dersom regelen kom til anvendelse, ville den skattepliktige miste skattefordelen. Formålet med…

Les mer

Utlegg i ideell andel av bolig – LB-2020-16074

Spørsmålet om kreditor har rett til å ta utlegg i en ektefelles ideelle andel av felles bolig, er stadig aktuelt. Lagmannsretten behandlet nylig en sak om utlegg i ideell andel av boligeiendom og ideell andel av salgssum for en utskilt eiendom. B hadde pådratt seg gjeld, og hovedspørsmålet for retten var om det var grunnlag for å ta beslag i Bs ideelle andel av felles bolig. Eierforholdet mellom ektefellene D og B måtte derfor avklares. Partene hadde forut for ekteskapet…

Les mer

Opphør av arbeidsforhold – forskjellen på oppsigelse og avskjed

Det hender at man som arbeidstaker ønsker å bytte jobb, eller at arbeidstaker har behov for å si opp en eller flere ansatte. Denne artikkelen gir et lite innblikk i hvilke regler som gjelder ved opphør av et arbeidsforhold. Før vi går inn på selve opphøret av arbeidsforholdet, vil jeg først gå kort gjennom ansettelsesprosessen – og hvordan ansettelsesprosessen har påvirkning på opphøret av arbeidsforholdet. Arbeidsmiljøloven har flere bestemmelser om ansettelse enn det som blir nevnt nedenfor. Bestemmelsene finner du…

Les mer

Hvem har rett til å overta boligen ved skilsmisse?

Et svært vanskelig spørsmål i forbindelse med et skilsmisseoppgjør kan være hvem som har rett til å overta boligen, og selvfølgelig særlig hvis begge har lyst. Vi skal i det følgende redegjøre for de viktigste forholdene ved dette spørsmålet. Rett til å beholde egne eiendeler, jf. Ekteskapsloven § 66 Utgangspunktet og hovedregelen er at hver av ektefellene har rett til å beholde eiendeler som bolig, andre eiendeler og rettigheter som han eller hun eier fullt ut eller i det vesentlige….

Les mer

Regulering av folketrygdens grunnbeløp utsatt til høsten 2020 på grunn av koronapandemien

Grunnbeløpet i folketrygden, ofte skrevet som G, benyttes som grunnlag for å bergene mange av NAV sine ytelser som for eksempel pensjon, men også ved utbetaling av pensjon og andre forsikringsytelser fra kollektive og private ordninger. Der er noen beløp og beløpsgrenser knyttet direkte til grunnbeløpet i folketrygden. Dette gjelder særlig pensjonsytelser, men også ved rene risikoforsikringer som engangsutbetaling under en livsforsikring eller gruppelivsavtale. Fra og med 1. januar 2021, når den nye arveloven trer i kraft, vil også minstearven…

Les mer

Endringer i regler om korttidsutleie, herunder Airbnb, i sameier og borettslag

Nye regler for korttidsutleie i sameier og borettslag trådte i kraft 01.01.2020. Årsaken til og behovet for regelendringen er økningen i korttidsutleie som følge av Airbnb og lignende plattformer. Hverken borettslagsloven eller eierseksjonsloven har tidligere hatt bestemmelser om korttidsutleie. For eierseksjonssameier har det vært antatt at seksjonseier har kunnet leie ut rimelig fritt, så lenge ikke utleie bærer preg av ren hotelldrift. Grensen mellom den forbudte hotelldrift og tillatt profesjonell utleie har derimot vært uklar, og vanskelig å fastslå i…

Les mer

Mva og husleie under koronapandemien

Flere virksomheter sliter med å betale husleien i tide på grunn av omsetningsfall under koronapandemien. Regjeringen har flere ganger oppfordret utleiere om å lempe på leien for å avhjelpe situasjonen, men hvilke avgiftsmessige konsekvenser får dette?  Finansdepartementet har i brev av 8. april 2020 besvart flere spørsmål knyttet til dette. Her omtales noen viktige avgiftsmessige konsekvenser ved betalingshenstand, leiereduksjon og leiefritak. Hovedregel for innbetaling av merverdiavgift på husleie Hovedregelen er at det skal beregnes merverdiavgift av vederlaget, jf. merverdiavgiftsloven §…

Les mer

NY LOV OM FORRETNINGSHEMMELIGHETER

1.  INNLEDNING Vern av forretningshemmeligheter er av stor betydning for næringsdrivende, både som supplement til immaterielle rettigheter og som alternativ til annen beskyttelse av slike rettigheter. I noen tilfeller kan det eksempelvis være fordelaktig ikke å patentbeskytte en oppfinnelse, for eksempel fordi et patent vil være enkelt å omgå av konkurrentene – patentsøknader blir jo offentliggjort 15 måneder etter inngivelse. I disse tilfellene er ofte kapitaliseringsfasen av den patentbeskyttede teknologien ennå ikke begynt, og konkurrentene kan med patentpublikasjonen som «springbrett»…

Les mer

Økonomisk fordeling ved skilsmisse

Når ektefeller går fra hverandre må det foretas et økonomisk oppgjør. Ektefellene må da tastilling til hva som skal skje med partenes formue og gjeld, og de må finne ut hvordaneiendelene skal fordeles.Partene står fritt til å avtale det oppgjøret de ønsker, men før de gjør det er det lurt å setteseg inn i reglene som gjelder for økonomisk fordeling ved skilsmisse. FelleseieHovedregelen og utgangspunktet for oppgjør ved skilsmisse er at verdiene er i felleseie, jfr.ekteskapsloven § 58. Felleseie inntrer…

Les mer

Samboeres rettsstilling

De siste tiårene har stadig flere valgt å være samboere fremfor å gifte seg. Det mange ikke erklar over, er at det økonomiske oppgjøret mellom samboere ikke er lovregulert. Mange harikke opprettet samboeravtale, og da oppstår det gjerne flere spørsmål om det økonomiskeoppgjøret, samtidig som klimaet for å finne en god løsning kan være anstrengt.Hva er en samboer?Ofte defineres «samboere» som to som lever sammen i et økonomisk fellesskap uten å væregift. Det er imidlertid ingen felles definisjon av begrepet…

Les mer

Skilsmisseprosessen – Fra separasjon til skilsmisse

En skilsmisseprosess kan være både vond og inngripende. Ofte er det barn involvert, og svært ofte står begge parter overfor en helt ny økonomisk virkelighet. I denne «skilsmisseguiden» skal vi se nærmere på selve skilsmisseprosessen; hvordan man går frem, tidsperspektivet og hvilke rettigheter og plikter som oppstår. SKILSMISSE TRINN FOR TRINN Det følger av ekteskapsloven § 19 at et ekteskap kan oppløses på fire måter: Etter forutgående separasjonUten separasjon etter minst 2 års avbrutt samlivPå grunnlag av vold eller tvangsekteskapFordi…

Les mer

Ulike arvesituasjoner når en av foreldrene dør

Det er mange ulike spørsmål som dukker opp når en av foreldrene faller fra. Livsarvingenes (arvelaters barn) rett til arv og størrelsen på arv, avhenger av om mor eller far hadde andre arvinger, for eksempel ektefelle eller livsarvinger fra andre forhold. Det er med andre ord mors eller fars familieforhold ved dødsfallet som avgjør livsarvingenes arverettslige stilling. Nedenfor følger en kort gjennomgang av ulike arvesituasjoner under punkt 2, men først noen begreper som benyttes i arveretten under punkt 1. Begreper…

Les mer

Utleier og leietakers utfordringer i koronatiden

Covid-19 pandemien medfører store utfordringer for næringslivet. Blant annet har regjeringen forbudt enkelte typer virksomheter å holde åpent. De fleste av de virksomhetene som får holde åpent opplever reduksjon i kundegrunnlag og likviditet, som gjør det vanskelig å betale husleien ved forfall. Gårdeierne har samtidig sine forpliktelser til å dekke avdrag på lån, lønnsforpliktelser til vaktmestere, renholdere og bygningsarbeidere. Vi ser her nærmere på hvilke utfordringer leietaker og utleier står overfor under pandemien, og hvilke tiltak som gjøres under pandemien…

Les mer

Bedriftenes handlingsrom økes ytterligere ved nytt lovforslag om rekonstruksjon

Regjeringen foreslo 15. april 2020 endringer i konkurslovgivningen. Lovendringene innebærer at konkurslovens del I om gjeldsforhandling erstattes av en midlertidig lov om rekonstruksjon (rekonstruksjonsloven). Lovforslaget ble vedtatt av Stortinget ved førstegangsbehandling 24. april 2020, og det forventes ikke endringer ved formell annengangsbehandling. Næringslivet er fremdeles i en akutt situasjon som følge av koronaviruset og et stort antall virksomheter står i fare for konkurs. Lovendringene innebærer en utvidelse av dagens vilkår for gjeldsforhandling og skal forenkle adgangen til å gjennomføre rekonstruksjon…

Les mer

Styrearbeid i aksjeselskaper

SOM STYREMEDLEM HAR DU ET OMFATTENDE ANSVAR Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene de siste årene. En gjennomgang viser at dommene konkluderer med ansvar for styremedlemmene i langt over halvparten av sakene. Mye tyder på at saker for domstolene bare er toppen av isfjellet. Det er grunn til å anta at den høye suksessraten for de som krever erstatning fra styremedlemmer medvirker til økning i antall saker. Andre…

Les mer

Styremedlemmers erstatningsansvar – Oppdatering

Styremedlemmers erstatningsansvar – ikke solidaransvar og automatikk, men forutsetter at samtlige vilkår for erstatningsansvar er oppfylt 1. Aktualitet Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Mange styreansvarssaker kommer i kjølvannet av konkursbehandling i selskaper. Svært mange av disse konkursboene er tomme og ender uten dekning til kreditorene. Dette kan også medvirke til at flere kreditorer i økende grad krever erstatning fra styremedlemmer for å redusere sine tap. Et personlig ansvar forutsetter at vilkårene for erstatningsansvar er oppfylt: Ansvarsgrunnlag…

Les mer

Endringer i eierseksjonsloven i 2020

Eierseksjonsloven § 23 forbyr kjøp eller erverv av mer enn to boligseksjoner i samme sameie. I praksis har profesjonelle aktører likevel forsøkt å omgå forbudet ved såkalt indirekte erverv. Indirekte erverv skjer blant annet ved at flere selskaper i samme konsern anskaffer hver sine boligseksjoner, eller ved å foreta kjøp og salg av aksjer i selskaper som eier flere boligseksjoner. Et annet type tilfelle er nærstående som overdrar eierseksjoner seg imellom, slik at de indirekte blir eier av flere enn…

Les mer

Ny arvelov trer i kraft fra nyttår 2021

Fredag 28. februar 2020 ble det endelig bekreftet i statsråd at den nye arveloven trer i kraft fra 1. januar 2021. Arveretten vil i grunnstrukturen være slik den har vært siden 1937, men den nye loven gir oss moderne og oppdaterte regler i et språk som er enklere å forstå for folk flest. Reglene for hva man arver, hvor mye man arver og hvordan man gjennomfører arveoppgjøret er nå samlet i samme lov. Her er de viktigste endringene: 1. Endringer i…

Les mer

Ny krisepakke fra regjeringen

Fredag 27. mars 2020 la regjeringen frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe de økonomiske virkningene av smittevernstiltakene mot koronaviruset. Det er nå registrert over 335 000 arbeidsledige, hvorav 276 000 er permitterte. Dette er den høyeste arbeidsledigheten siden 2. verdenskrig, sier statsminister Erna Solberg. Krisepakken har som formål å støtte bedrifter for å sikre arbeidsplasser, unngå unødvendige konkurser og styrke næringslivet. Her omtales noen av de viktigste tiltakene som ble lagt frem. Kontantstøtte til kriserammede bedrifterStaten skal dekke en andel…

Les mer

Tiltakspakker fra staten innen skatt og avgift

Regjeringen har fremmet forslag til tiltakspakker innen skatte- og avgiftslovgivningen for å dempe de økonomiske konsekvensene av smittevernstiltakene i forbindelse med koronaviruset. Dette medfører endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Noen av de sentrale tiltakene omtales nedenfor. Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt Innbetaling av forskuddsskatt for 1. termin med frist 15. mars, utsettes til 1. mai 2020. Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper for 2. termin, inklusiv overskuddsandelen av finansskatt, utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Dette…

Les mer

Tiltakspakke for Viken

Den 23. mars 2020 la fylkesrådet i Viken fram den første tiltakspakken for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen. Tiltakene er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken. Tiltakene retter seg særlig mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og samfunnsliv. Av de 16 tiltakene er det blant annet satt av 22 millioner kroner til bedriftsintern opplæring, 35 millioner kroner til forskning for økt innovasjon i næringslivet og offentlig…

Les mer

Hytteforbud til besvær?

Coronaviruset byr på utfordringer det norske samfunnet og verden for øvrig ikke har sett maken til i moderne tid. Hensynet til å begrense smitte og verne om borgernes liv og helse har tvunget myndighetene til å innføre en rekke drastiske strakstiltak. Regjeringen gikk blant annet ut og ba folk om å reise hjem fra hytter og fritidsboliger, i frykt for at helsevesenet i små kommuner skulle kollapse dersom hytteeiere tok med seg smitte til kommunen. På bakgrunn av at ikke…

Les mer

Budstikka 24. mars: Advokat advarer: – Mange bedrifter permitterer for raskt, nesten litt spontant

(Publisert med tillatelse fra Budstikka) – Det er harde tak der ute. Vi advarer bedriftene mot å handle overilt i denne situasjonen. Nå er tiden for å tenke langsiktig og være litt sindig og tålmodig, sier Sven Krohn, partner i Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård på Lysaker. FOTO: KARL BRAANAAS – Mange bedrifter er for raskt ute med å permittere ansatte, mener Lysaker-advokat. Han ber lederne holde hodet kaldt og ikke brenne broer de trenger når krisen er over. Morten Gisle Johnsen…

Les mer

Immaterielle rettigheter – Hvordan sikre virksomhetens immaterielle verdier – Del I

Hva er immaterielle rettigheter? Alle virksomheter som ikke er helt banale, besitter en eller annen form for immaterielle rettigheter, populært kalt ‘IPR’ (Intellectual Property Rights) eller bare ‘IP’. Når man hører uttrykket, tenker de fleste på patent, varemerke og designrettigheter. Mange inkluderer også domene- og foretaksnavn. IP favner imidlertid mye videre enn disse riktignok svært sentrale registrerbare rettighetene. Grovt sett omfatter immaterielle rettigheter alt som er av verdi for virksomheten utover fysiske gjenstander. Noen eksempler er pris og kundelister, goodwill,…

Les mer

Koronaviruset berører oss alle. Hvordan er din bedrift berørt?

Her er noen ting det er greit å være klar over i lys av myndighetenes tiltakspakke lansert 13. mars, kl. 12. Norge og næringslivet er i en akutt situasjon som følge av koronaviruset og myndighetenes restriksjoner for å hindre spredning. Begrensningene i samfunnet er store med konsekvenser for alle. Særlig næringsdrivende som nå opplever tap i omsetning og driftsstans, står overfor store utfordringer og opplever usikkerhet for fremtiden. Skal det i iverksettes permitteringer eller er dette så uoversiktlig at oppsigelse…

Les mer

Bli kjent med Tor Kristian Nordhus Plahte

Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Tor Kristian Nordhus Plathe. Tor har nylig blitt en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård og jobber med saker innenfor fagområdet ´Næringsliv`. Hvilke rettsområder har du jobbet med? Tidligere har jeg jobbet med erstatningsrett i Statens sivilrettsforvaltning, blant annet med statens objektive erstatningsansvar etter straffeforfølgning og med voldsoffererstatning. De siste årene har jeg jobbet bredt innenfor konkurs- og insolvensrettslige tema. Jeg har også jobbet variert innen flere ulike fagområder som arv, skifte,…

Les mer

Arbeidsgivers plikter

VARSLING I ARBEIDSLIVET Reglene i arbeidsmiljøloven skal legge til rette for et godt ytringsklima. Varsling er en viktig del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og kan bidra til at virksomheten avdekker og forbedrer kritikkverdige forhold. Stortinget vedtok i juni 2019 viktige endringer i varslingsreglene i kapittel 2A i arbeidsmiljøloven. Endringene trådte i kraft 1.1.2020. Varslingskapittelet vil fra ikrafttredelsen inneholde syv bestemmelser, og får dermed tre nye bestemmelser kapittel om varsling. Loven får en definisjon av begrepet «kritikkverdige forhold»Det har til…

Les mer

Felles foreldreansvar

Alle barn født etter 01.01.2020 får i utgangspunktet felles foreldreansvar Frem til årsskiftet 2019-2020 hadde mor foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets fødsel. Dette er endret. Barnelovens utgangspunkt er nå at alle barn født fra og med 1. januar 2020 i utgangspunktet får foreldre med felles foreldreansvar selv om de ikke har vært gift eller bodd sammen, se barnelovens § 35. Foreldreansvaret er ikke det samme som å ha den daglige omsorgen for barnet,…

Les mer

Oppsigelse ved nedbemanning – arbeidstaker vant mot Telenor

ARBEIDSTAKER VANT MOT TELENOR I SAK OM OPPSIGELSE VED NEDBEMANNING I HØYESTERETT.  Høyesterett avsa dom den 29. oktober 2019 i den såkalte Telenorsaken. En arbeidstaker i Telenor Norge AS (Telenor) med 32 års ansiennitet ble sagt opp på grunn av nedbemanning i bedriften. Spørsmålet var om oppsigelsen var ugyldig som følge av Telenors fastsettelse av utvelgelseskrets. Høyesterett konkluderte med at begrensningen av utvelgelseskretsen ikke var saklig begrunnet og at oppsigelsen var ugyldig.   Bakgrunnen for saken og Høyesterettsretts vurdering Arbeidstakeren…

Les mer

Eiendomsgrenser og betydningen av matrikkelkartet

Det offisielle eiendomsregisteret i Norge Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Ifølge matrikkelloven § 29 har alle rett til innsyn i matrikkelen. For å se hva som er registrert på egen eller andres eiendom, kan du gå inn på www.seeiendom.no eller www.norgeskart.no, og søke opp aktuell eiendom eller navigere deg frem i kartet. Formålet med matrikkelen er å sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, slik at det blir ført et ensartet og pålitelig register over alle…

Les mer

Konkurs – hva nå?

Konkurs er noe de fleste bedriftsledere og -styrer ønsker å unngå for enhver pris. Noen ganger er konkurs likevel en uunngåelig konsekvens av blant annet endrede konkurransevilkår eller markedssituasjon, eller tidligere økonomiske beslutninger og satsinger. Å være i en situasjon der konkurs er en reell mulighet kan virke både skremmende og overveldende. Vi har lang erfaring med håndtering av og rådgivning i forbindelse med konkurser innenfor ulike bransjer i både små og store virksomheter. Nedenfor har vi samlet opp det…

Les mer

Fremtidsfullmakt til glede eller besvær?

I Norge er vi så heldige at det offentlige tar vare på oss hvis vi ikke lenger er i stand til å ivareta våre egne interesser, enten vi er unge eller kommet litt opp i årene. Dette utgangspunktet følger av lov om vergemål. Tettere på… Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Linn Moastuen. Linn har nylig blitt en del av…

Les mer

Hvordan skape, bevare og utvikle verdi i virksomheten? Det skjer ikke tilfeldig!

Regelverk og rettsregler berører alle sidene ved en virksomhet, og jussen har således direkte betydning for verdien av virksomheten. For mange bedrifter i SMB-segmentet er det krevende å ha oversikt over relevante rettsregler og regelverk.Vi vet hvilke juridiske temaer som er særlig aktuelle for bedrifter i SMB-segmentet. Sammen med vår juridiske kompetanse, er vår situasjonsforståelse, praktiske erfaring og kommersielle fokus våre verktøy for å bidra til gode løsninger.  Regelverk og rettsregler berører alle sidene ved en virksomhet, og jussen har…

Les mer

Tomtefeste

Ny Høyesterettpraksis om avvikling av festeforhold Tomtefeste er et rettsområde som typisk reiser kompliserte juridiske spørsmål. Forbered deg godt når du som bortfester eller fester skal inngå festekontrakt. Vi skal hjelpe deg til lettere å forstå noen av reglene som må hensyntas. Tomtefesteloven kapittel 7 om avvikling av festeforholdet, er det regler om hva som skal skje med bygninger og faste innretninger på eiendommen når festeforholdet opphører. Må tomten ryddes ved avvikling?I utgangspunktet har festeren rett og plikt til å…

Les mer

Vi bidrar til lansering av en juridisk markedsplass.

Den 11. september lanseres Lexolve Markedsplass i Norge, et konsept som er unikt på verdensbasis for å modernisere og tilgjengeliggjøre juridiske tjenester for små og mellomstore bedrifter. Her kan selskaper lage sikre, rimelige og digitale skreddersydde juridiske dokumenter de trenger i sin bedrift, med den innbakte juridiske ekspertisen de ville fått om de oppsøkte advokat. “Vi er spesialisert på å levere advokattjenester til små og mellomstore bedrifter, og er opptatt av at profesjonell juridisk bistand skal være tilgjengelig for alle….

Les mer

Arv

Derfor er det lurt å snakke om hvordan arven skal fordeles Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå ble det inngått 20 949 ekteskap i 2018. Samtidig valgte 20 175 par å ta ut separasjon eller skilsmisse. Heldigvis finner mange lykken på ny. Da er det spesielt viktig å ha et bevisst forhold til arv. Spørsmål rundt arv og fordeling av verdier kan være vanskeligere og mer konfliktfylt i sammensatte familiene. Vår partner og advokat Magnus Frøysaa erfarer at det oftere oppstår…

Les mer

Utlegg i fast eiendom

Har du et pengekrav? Et pengekrav hos en som ikke betaler kan inndrives etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. Utlegg er et ledd i tvangsinndrivelse av pengekrav, og er et helt grunnleggende verktøy i tvangsinndrivelsen. Utlegg eller utleggspant innebærer at den som har penger til gode, får sikkerhet i skyldnerens eiendeler eller oppgjør via trekk i utestående krav skyldneren har. Utlegget stiftes ved myndighetenes hjelp. Får en pantesikkerhet, kan de pantesikrede eiendelene senere bli solgt av namsmyndighetene slik at den som har penger til…

Les mer

Opprette enkeltmannsforetak eller aksjeselskap

Hvilke vilkår må oppfylles for at du kan opprette ENK eller AS? Dersom du har en idé, er en gründer, blogger eller lignende og planen er å tjene penger på nettopp dette – så bør du vurdere å opprette et selskap. Dersom du allerede tjener penger på dette, så burde du definitivt vurdere å opprette et selskap. I utgangspunktet er det to anbefalte selskapsmodeller i en slik situasjon, og det er Aksjeselskap (AS) eller Enkeltpersonsforetak (ENK). Denne artikkelen tar for…

Les mer

Forskjell på enkeltmannsforetak og AS

Kan du forskjellen på enkeltmannsforetak og AS Når man skal etablere et selskap kan det være kjekt å vite forskjellen på et Enkeltpersonsforetak (ENK) og et Aksjeselskap (AS). I denne artikkelen tar jeg for meg noen av de – etter min mening – viktigste forskjellene de to selskapsformene. ØkonomiOppstartsgebyrerMan må registrere seg i Foretaksregisteret når man oppretter både ENK og AS. Ved registrering kommer det et gebyr. Gebyret er kr 5 570 for AS ved elektronisk levering og kr 2 250…

Les mer

Oppsigelse eller avskjed?

Har du blitt sagt opp fra jobben? Dersom du har blitt sagt opp fra jobben din kan du ha et krav mot (tidligere) arbeidsgiver. Om du har et krav, og eventuelt størrelsen på kravet, avhenger imidlertid av om du har fått en oppsigelse eller avskjed. Vi skal se litt nærmere på forskjellen nedenfor. Det rettslige grunnlaget vi ser nærmere på her er arbeidsmiljølovens kapittel 15. Oppsigelse eller avskjedBåde ved oppsigelse og avskjed er det bestemte fremgangsmåter og formkrav som arbeidsgiver må følge….

Les mer

Konkurs og restrukturering

Har virksomheten din økonomiske utfordringer? Veldig mange virksomheter opplever perioder med økonomiske utfordringer.Det kan skje som følge av markedsmessige forhold og konkurranse. Men flere får også kjenne på utfordringer når virksomheten vokser og omsetningen øker, selv om dette jo er positivt. Dette kommer typisk av at kostnader og inntekter ikke kommer samtidig. Som regel pådras kostnadene før inntektene kommer inn, særlig i vekstfaser. KonkursBlir nedgangen så sterk at det spiser av egenkapitalen, må styret være oppmerksom på handleplikten for å…

Les mer

Ansvarsbevisst styrearbeid

Som styremedlem har du et omfattende ansvar Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene de siste årene. En gjennomgang viser at dommene konkluderer med ansvar for styremedlemmene i langt over halvparten av sakene. Mye tyder på at saker for domstolene bare er toppen av isfjellet. Det er grunn til å anta at den høye suksessraten for de som krever erstatning fra styremedlemmer medvirker til økning i antall saker. Andre…

Les mer

Utleiers plikter

Vet du hva dine plikter er som utleier? Som utleier har man flere plikter enn å stille leieobjektet til disposisjon i samsvar med avtalen, selv om dette selvfølgelig er det viktigste. I løpet av en leieperiode har både utleier og leietaker forskjellige plikter, og det er utleiers plikter jeg det vil gjøres rede for nedenfor. Det er husleieloven som regulerer husleieforhold. Loven er ufravikelig når det er tale om bruksrett til husrom mot vederlag (boligleie). For at loven skal være…

Les mer

Nøytral reklamasjon og spesifisert reklamasjon

Forskjellen mellom nøytral og spesifisert reklamasjon Når man skal reklamere overfor selger stilles det krav til innholdet i reklamasjonen. Det vil i det følgende bli kort gjort rede for hva en reklamasjon bør inneholde, samt forskjellen på en nøytral og spesifisert reklamasjon. Nøytral reklamasjonNår man oppdager en mangel, bør man sende en nøytral reklamasjon så fort som mulig – og innen reklamasjonsfristen. For at reklamasjonen skal være fristavbrytende, så stilles det et krav til innholdet. I den nøytrale reklamasjonen må…

Les mer

Leieavtale

Skal du leie ut en bolig eller et husrom? Når man skal leie eller leie ut en bolig eller et husrom, så må man få på plass en leieavtale snarest. Leieavtalen er et viktig dokument som tar for seg reguleringen av en forholdet mellom utleier og leietaker. I tillegg til leieavtalen er husleieloven utfyllende for de punkter som ikke blir nevnt i avtalen.  Husleieloven er tilnærmet ufravikelig, hvilket betyr at dersom leieavtalen er “mindre gunstig for leieren” enn det som følger av loven, så…

Les mer

Fordeling av arv – slik unngår du konflikt

Fordeling av arv – slik unngår du konflikt I dag har skilsmisser, nye ekteskap, samboerskap og «mine og dine barn» blitt en naturlig del av hverdagen til mange. Slike og andre forhold har skapt et større behov for ryddig planlegging av arveoppgjør og generasjonsskifte. God kommunikasjon og dialog er avgjørende for å få til et mest mulig friksjonsfritt generasjonsskifte, ifølge familie- og arverettseksperter Siri Fadum Harstad og Magnus Frøysaa i Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård. Advokatene anbefaler derfor alle familier å…

Les mer

Regler rundt fast ansettelse og midlertidig ansettelse

Kan du reglene rundt ansettelser? Denne artikkelen tar for seg noen av reglene rundt ansettelse, som følger av arbeidsmiljølovens kapittel 14. Fast ansettelse og midlertidig ansettelseDet følger av § 14-9 at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes fast. Dersom arbeidstaker skal ansettes midlertidig, må vilkårene i bestemmelsen være oppfylt.I følgende tilfeller kan man ansette arbeidstaker midlertidig: når arbeidet er av midlertidig karakter, for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), for praksisarbeid, med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av…

Les mer

Boligkjøp

Reklamasjon etter avhendingsloven Har du som boligkjøper oppdaget mangler ved boligen? Da er det viktig at du husker å reklamere til selger i tide. Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av bruktboliger – ikke nybygg. I avhendingsloven § 4-19 finner man bestemmelsen som regulerer reklamasjon og reklamasjonsfrister, og den lyder som følger; 4-19. Reklamasjon(1) Kjøparen taper retten til å gjere avtalebrotet gjeldande dersom kjøparen ikkje innan rimeleg tid etter å ha oppdaga eller burde ha oppdaga det, gir seljaren melding om…

Les mer

Ta kontakt med oss, det koster ingenting.